List of Records in Dizertačné práce

Parents: Záverečné práce  

Browse Results (567 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 6

Result Pages:    1 2 3 4 5 6  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Jarošková, Libuše: 1,3 - dipolární cykloadice aroylnitriloxidu a aroylnitronu. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993. 1    
Al-Timari, Usama S. Abdul Razak: 1,3-dipolar cycloaddition reactions in carbohydrate chemistry. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.      
Dugovič, Branislav: 1,3-Dipolárne cykloadície nitronov katalyzované Lewisovými kyselinami a ich využitie v syntéze. Katedra organickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Čirka, Ľuboš: Adaptívne LQ riadenie Youlova—Kučerova parametrizácia regulátorov a modelov procesov. Katedra informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.      
Popovičová, Alena: Adsorpcia benzénu a trichlóretylénu na vybraných uhlíkatých sorbentoch. Katedra environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.      
Medvecký, Ľubomír: Akceptorné vlastnosti iónov a kompenzácia donorov v akceptorno-donorne dotovanej Ba0.9Sr0.1TiO3 keramike. Katedra fyzikálnej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Ostrožlík, Peter: Algoritmy riadenia na decentralizovanej úrovni pre zložité chemickotechnologické systémy. Katedra automatizácie a regulácie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1986.      
Michvocík, Miroslav: Alkylácia polycyklických aromatických uhľovodíkov na zeolitových katalyzátoroch. Katedra organickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2001. 4    
Herdová, Bronislava: Anaeróbne čistenie komunálnych odpadových vôd v psychrofilných podmienkach. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000. 2    
Mrafková, Lea: Anaeróbne čistenie odpadových vôd vo vysokovýkonných reaktoroch. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.      
Horňák, Marek: Anaeróbne spracovanie vybraných agropotravinárskych materiálov. Katedra environmentálneho inžinierstva, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Škrovánková, Soňa: Analytické a senzorické hodnotenie niektorých bylín a bylinných čajov. Katedra výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.      
Šimová, Anna: Analytické štúdium chlorovaných difenylov chromatografickými metódami. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1979.      
Janeček, Štefan: Analýza aminokyselinových sekvencií (alfa/beta)8-barelových enzýmov z hľadiska ich evolúcie a vzťahov medzi štruktúrou a stabilitou. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.      
Greif, Gabriel: Analýza biogénnych amínov v potravinách a ich produkcia mikroorganizmami. Katedra potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.      
Kočan, Anton: Analýza chlórdibenzodioxínov a chlórdibenzofuránov metódou plynovej chromatografie - hmotnostnej spektrometrie. Výskumný ústav preventívneho lekárstava, Centrum hygieny, 1987.      
Kašparová, Svatava: Analýza kreatínkinázového systému v patologickom mozgu pomocou prenosu magnetizácie 31P NMR. Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Hrouzková, Svetlana: Analýza mnohozložkových vzoriek organických polutantov v životnom prostredí plynovou chromatografiou. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.      
Sokol, Jozef: Analýza rezíduí liečív v potravinách živočíšneho pôvodu. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1996.      
Liška, Igor: Analýza stopových koncentrácií vybraných organických látok vo vode. Izolácia a prekoncentrácia na tuhej fáze. Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1992.      
Majerská, Mariana: Analýza termoreaktívneho polyimidu na báze bismaleínimidu a zmeny jeho štruktúry pôsobením acetónu. Výskumný ústav káblov a izolantov, 1986.      
Kohajdová, Zlatica: Analýza vybraných metabolitov mikroorganizmov kapilárnou izotachoforézou v mliečne fermentovaných zeleninových šťavách. Katedra potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.      
Nowaková, Marta: Analýza zvyškového rozpúšťadlového systému farieb v potlačenej polypropylénovej fólii na balenie potravín. Výskumný ústav pre petrochémiu, Prievidza, 1988.      
Šovčíková, Andrea: Antimikrobiálna účinnosť a mechanizmus účinku derivátov izotiokyanátov. Katedra biochémie a mikrobiológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.      
Kleinová, Miroslava: Antioxidačné a radikál-zhášajúce vlastnosti karotenoidov a biologicky aktívnych komplexných zlúčenín medi. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Lukeš, Vladimír: Aplikácia diagramatických mnohočasticových teórií na štúdium molekulových interakcií. Katedra chemickej fyziky CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.      
Gregorová, Adriána: Aplikácia lignínu v polymérnych zmesiach. Katedra plastov a kaučuku FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Mohand, Fairouz Ait: Assay Metods and Isolation of Xyloglucan endotransglycosylase cosy Case (XET) isoforms from nasturtium (Tropaeoium majus) seeds. Katedra biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.      
Koóš, Peter: Asymetrické Pd(II)-katalyzované karbonylácie nenasýtených aminoalkoholov v syntéze GEISSMAN-WAISSOVHO laktónu. Totálna syntéza pyrolyzidínových alkaloidov. Hyacinthacínu A1 a B2. Oddelenie organickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Janek, Marián: Autotransformácia H-foriem smektitov vo vodnej disperzii. Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied, 1998.      
Landl, Marián: Benzoínová kondenzačná reakcia - nová metóda prípravy oligomérov tiofénu, prekurzorov biologicky aktívnych látok a vodivých polymérov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Vancová, Alena: Beta-D-xylozidázy kvasiniek Cryptococcus albidus. Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, 1989.      
Labovský, Juraj: Bezpečnostná analýza rúrového reaktora. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Vargovič, Peter: Biochemické a génové mechanizmy odpovede vláknitých húb na svetlo. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009. 1    
Kryštofová, Svetlana: Biochemické aspekty fotoindukovanej konídiácie Trichoderma viride. Katedra mikrobiológie, biochémie a biológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995.      
Sulová, Zdena: Biochemizmus fotoindukovanej diferenciácie huby Trichoderma viride. Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, 1989.      
Sejáková, Zuzana: Biodegradácia perzistentných organických polutantov: biodegradácia, sorpcia a toxicita chlórfenolov. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Bugaj, Peter: Biodegradovateľné polymérne obalové materiály na báze polykaprolaktónu. Oddelenie plastov a kaučuku FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Zigová, Jana: Bioinžinierske inovácie produkcie butyrátu a galaktozyltransferázy. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Bilaničová, Dagmar: Biokatalyzátory v príprave tenzidov na báze vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Theiszová, Marica: Biologická a biochemická charakterizácia buniek kultivovaných na rôznych typoch biomateriálov. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Kaliňáková, Barbora: Biologické účinky biokoordinačných zlúčenín s atómom medi v molekule. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, 2008.      
Mináriková, Katarína: Biologicky aktívne sekundárne metabolity kmeňov Pyrenochaeta species a Penicillium funiculosum. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.      
Tkáč, Ján: Biosenzory s využitím Gluconobacter oxydans a galaktózaoxidázy. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000. 3    
Drgonová, Jana: Biosynthesis of Yeast Cell Wall. Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, 1995. 1    
Lamačka, Martin: Biotechnologická produkcia eikozanoidov. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Miková, Helena: Biotechnologická produkcia organických kyselín z anhydridu kyseliny maleínovej. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.      
Mandl, Martin: Biotechnologické aspekty bakteriálni oxidace sulfidických minerálu. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.      
Selecký, Radoslav: Biotechnologické aspekty produkcie nízkoalkoholických a špeciálnych pív. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Nahálka, Jozef: Biotechnologické využitie rastlinnej bunkovej biomasy na produkciu sekundárnych metabolitov. Chemický ústav, Slovenká akadémia vied, 1999. 1    
Tomáška, Martin: Biotechnologické zhodnotenie laktózových substrátov. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994.      
Mierka, Otto: CFD Modelling of Chemical Reactions in Turbulent Liquid Flows. Katedra chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Fronc, Marek: Charge Density Study of 3d-Coordination Compounds from High Accurate Diffraction Data. Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Spišáková, Nadežda: Chemical Modification of Heterophasic Ethylene-prophylene Copolymers with a Radical Initiator and Manomer. Katedra plastov a kaučuku CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Pleteníková, Martina: Chemiluminiscencia doprevádzajúca termooxidačnú degradáciu polysacharidov. Ústav polymérov, Slovenká akadémia vied, 2007.      
Musil, Stanislav: Chemometrické určenie elementárneho zloženia iónov organických látok kombináciou GC/MS. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.      
Hlobilová, Iva: Chirálne cykloadície nitrónov a ich využitie v syntéze. Katedra organickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002. 1    
Plško, Alfonz: Chlorácia anhydridov organických kyselín chloromeďnatými komplexmi. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1982.      
Prachar, Viktor: Chlórované aromatické zlúčeniny v potravinách a ich vplyv na zdravie človeka. Katedra sacharidov a konzervácie potravín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.      
Lukácsová, Monika: Chlórované fenoly v potravinách a v biologickom materiáli. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1996.      
Fikar, Miroslav: Control of Multivariable Systems, Parametrization of all Stabilizing Controllers. Katedra automatizácie chemických a potravinárskych výrob CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994.      
Heleyová, Katarína: Could-Jacobsova reakcia aminobenzoxazolov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Zálupský, Peter: Cykloadičné reakcie izotiokyanátov s niektorými dusíkatými látkami. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1978.      
Korenková, Eva: Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatografii použitím injektora s programovanou teplotou odparovania. Katedra analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Pranda, Pavol: Dezaktivácia jednej častice katalyzátora s nerovnomerným rozložením aktívnej zložky. Laboratórium reaktorového inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.      
Kollár, Jozef: Difunkčné fluorescenčné značky na báze chromofór-HAS; príprava, spektrálna charakteristika a využitie. Ústav polymérov, Slovenká akadémia vied, 2004.      
Scheerová, Jarmila: Direct catalytic conversion of methane to higher hydrocarbons. Katedra technológie ropy a petrochémie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1993.      
Hirmajer, Tomáš: Dynamická optimalizácia procesov s hybridnou dynamikou. Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.      
Plchová, Jana: Ekonomické aspekty zavádzania systémov enviromentálneho manažérstva do praxe priemyselných podnikov. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.      
Špitalský, Zdenko: Elasticita molekúl v semikryštalických polyméroch. Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied, 2002.      
Benová, Michaela: Elektrochemická príprava železanov-Fe(VI) v taveninách. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Střelec, Milan: Elektrochemické predkoncentračné metódy pre atómovú spektroskopiu. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Gáliková, Zuzana: Elektrolytické vylučovanie zliatinových povlakov Ni - W. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.      
Korman, Miloš: Elektromigračné metódy a ich využitie vo farmaceutickom priemysle. Katedra analytickej chémie CHTF, 1994.      
Kapitán, Peter: Enantioselective Palladium(II)-Catalyzed Oxycarbonylation in the Synthesis of Bicyclic Lactones. Synthesis of Natural Products. Oddelenie organickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Barteková, Andrea: Environmentálna kvalita lignocelulózových materiálov. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera CHTF, Slovenská technická univerzita, 2003.      
Hrčková, Martina: Enzýmová hydrolýza proteínov v potravinách. Katedra potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.      
Kutejová, Eva: EPR štúdiá anion - ketyl radikálov. Katedra fyzikálnej chémie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1980.      
Polovka, Martin: EPR štúdium antioxidačných vlastností potravín a biosystémov. Katedra fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.      
Dvoranová, Dana: EPR štúdium radikálových medziproduktov fotochemických reakcií. Katedra fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.      
Cerda, Jose Luis Rico: Experimental and mathematical modelling of benzene hydrogenation in a fixed bed reactor. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1989. 1    
Vandáková, Marcela: Experimentálna optimalizácia produkcie fruktozyltransferázy vo vsádzkovom bioreaktore. Katedra chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Štefuca, Vladimír: Experimentálne a matematické modelovanie reaktorov s imobilizovanými enzýmami. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1990.      
Holíková, Kristína: Experimentálne štúdium spaľovania uhlia a gumového odpadu. Katedra chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Vrana, Branislav: Faktory ovplyvňujúce mikrobiálnu degradáciu polychlórovaných bifenylov. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Kucharík, Marián: Fázová analýza sústavy Na3AlF6-Al203. Povrchové napätie tavenín sústav NaF-AlF3-Al2O3 a KF-K2MoO4-SiO2. Ústav anorganickej chémie, Slovenká akadémia vied, 2005.      
Körmendyová, Eva: Fázová štruktúra a vlastnosti zmesných vlákien na báze polypropylénu a polyesteru. Katedra vlákien a textilu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.      
Körmendyová, Eva: Fázová štruktúra a vlastnosti zmesných vlákien na báze polypropylénu a polyesteru. Katedra vlákien a textilu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.      
Netriová, Zuzana: Fázové objemové vlastnosti fluoridových sústav na báze tantalu. Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied, 2008.      
Kubíková, Blanka: Fázové rovnováhy a povrchové napätie elektrolytov pre vylučovanie nióbu. Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied, 2006.      
Godó, Štefan: Fermentácia kyseliny citrónovej v airlift reaktoroch. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999. 1    
Tatarko, Miroslav: Fotochemické aspekty fentonových reakcií. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.      
Sekretár, Stanislav: Fotochemické reakcie substituovaných 2(3H)-oxazolónov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1981.      
Bodíková, Elena: Fotochemické reakcie vybraných znečistenín životného prostredia. Katedra chémie a technológie životného prostredia CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1990.      
Mrázová, Juliana: Fotochemické vlastnosti komplexov železa s bioligandmi. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.      
Nemčovič, Marek: Fotoindukovaná konidiácia huby Trichoderma viride. Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, 2001.      
Izakovič, Mário: Fotokatalytické vlastnosti komplexov medi a ich aplikácie. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.      
Mosnáček, Jaroslav: Fotooxidácia vybraných 1,2-dikarbonylových zlúčenín v polymérnom filme. Ústav polymérov, Slovenká akadémia vied, 2002. 1    
Volfová, Petra: Funkcionalizované polystyrén/polybutylakrylátové disperzie. Syntéza a vlastnosti. Katedra plastov a kaučuku FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.      
Briššová, Marcela: Funkčné polyméry na báze maleínahydridu. Katedra plastov a kaučuku CHTF, 1993.      

Page 1 of 6

Result Pages:    1 2 3 4 5 6  next › last »