List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (257 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
ҧasko, Martin: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie nitriloxidov na opticky akt√≠vne N-substituovan√© maleinimidy. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 4    
Bronńćek, Ivan: A study of hydrodynamics in three-phase system fluidized bed reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
҆kulec, Miroslav: A study of reactor geometry and operation conditions influence on bioreactor performance under animal cell culture conditions. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
ŇĹidekov√°, Zuzana: Absol√ļtne stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ niektor√Ĺch kovov vo vod√°ch met√≥dou potenciometrickej rozp√ļŇ°Ň•acej anal√Ĺzy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Zaj√≠ńćek, Peter: Absorption of NH3 into molten ZnCl2 measured by means of a thermogravimetric analyser. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Michalovińć, Mari√°n: Adapt√≠vne riadenie biochemick√©ho reaktora na b√°ze referenńćn√©ho modelu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 4    
Gersov√°, Irena: Adapt√≠vne riadenie dvoch prietokov√Ĺch chemick√Ĺch reaktorov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
M√©sz√°ros, Imrich: Adapt√≠vne riadenie dynamick√Ĺch syst√©mov bez priebeŇĺnej identifik√°cie. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Urbanovsk√°, Alena: Adsorpcia CO2 a butylalkoholu na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Michvoc√≠k, Miroslav: Alkyl√°cia naftal√©nu na zeolitoch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Vrana, Branislav: Anaer√≥bna degrad√°cia halog√©novan√Ĺch xenobiot√≠k v p√īdach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Jendruchov√°, Michaela: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v prep√°Ňĺkov√Ĺch reaktoroch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Suriakov√°, Edita: Analytick√© vyuŇĺitie uhl√≠kovej elektr√≥dy pokrytej polym√©rnym filmom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Netriov√°, Jana: Anal√Ĺza antiarytmika a vybran√Ĺch antidepres√≠v v krvnom s√©re pacientov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Jackul√≠k, M√°rio: Anal√Ĺza vlastnost√≠ a riadenia teploty vo vs√°dzkovom reaktore. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
DŇĺugan, Marek: Antimikrobi√°lne spektrum izolovan√Ĺch fytonc√≠dov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
R√°zgov√°, Eva: Aplik√°cia povrchovoakt√≠vnych l√°tok pri bielen√≠ sulf√°tov√Ĺch bunińć√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kvocera, Igor: Aplik√°cie EPDM kauńćuku v bońćnicov√Ĺch zmesiach pl√°Ň°Ň•ov pre pouŇĺitie v extr√©mnych klimatick√Ĺch podmienkach. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
҆pińćka, Peter: Bed and contact conductivity in a packed bed. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Donovalov√°, Zuzana: Biodegradabilita deriv√°tov kyseliny benzoovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Tom√°Ň°ka, Martin: Biotechnologick√© zhodnotenie lakt√≥zov√Ĺch substr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kovańćovińćov√°, Ren√°ta: Charakteriz√°cia mestskej ńĆOV Myjava a n√°vrh na zlepŇ°enie jej ńćinnosti. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Sitorov√°, SoŇąa: Charakteriz√°cia v√≠nnych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae radu FV. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Richter, Roman: Charakteriz√°cia vlastnost√≠ a v√Ĺvoj ńćist√Ĺch kult√ļr pivovarn√≠ckych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Z√°hursk√°, Ren√°ta: Chemick√© premeny modelov√Ĺch zmes√≠ triacylglycerolov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Klńćovansk√°, Alexandra: Chemickotechnologick√° a senzorick√° anal√Ĺza slovensk√Ĺch Ň°umiv√Ĺch v√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Sap√≠k, Miroslav: Chir√°lne 1,3-dipol√°rne cykload√≠cie. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Sv√≠bov√°, Monika: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd v a.s. Slovakofarma Hlohovec. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Fikar, Miroslav: Control of Multivariable Systems, Parametrization of all Stabilizing Controllers. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Pol√°kov√°, Monika: Cykload√≠cie heterocyklov s exocyklick√Ĺmi dvojit√Ĺmi v√§zbami. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Bal√°zsov√°, Kinga: Cykloadińćn√© reakcie nitriloxidov s beta-substituovan√Ĺmi fur√°nov√Ĺmi deriv√°tmi. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
ńéurikov√°, Dana: Disperg√°tory na b√°ze modifikovan√Ĺch lign√≠nov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
LeŇ°kov√°, Zuzana: D√īkaz chaptaliz√°cie v√≠na met√≥dou nukle√°rnej magnetickej rezonancie. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
GerŇ°i, Peter: Dynamika a termodynamika denatur√°cie DNA. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
StriŇ°kov√°, DanuŇ°a: Elektrolytick√© vyluńćovanie molybd√©nu z oxofluoridov√Ĺch taven√≠n. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Korman, MiloŇ°: Elektromigrańćn√© met√≥dy a ich vyuŇĺitie vo farmaceutickom priemysle. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, 1994.      
Mikul√°Ň°ov√°, ńĹubica: Elimin√°cia kontaminantov z potravinov√©ho reŇ•azca. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Trangelov√°, Andrea: Environment√°lne zaŇ•aŇĺenie rieńćnych sedimentov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Klańćansk√°, Dagmar: Environment√°lny audit syst√©mu zhromaŇĺńŹovania, spracovania a likvid√°cie odpadov√Ĺch v√īd v jadrovej elektr√°rni Mochovce. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
ńĆiŇĺniarov√°, Dana: Farbenie vl√°kien zo zmesi polym√©rom. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Mach√°ńćkov√°, KateŇôina: Farbenie vlny pri rozdielnych teplot√°ch. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Karell, Radovan: F√°zov√© rozhranie Al/kryolitov√° tavenina. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
KaŇąuch, Jozef: Fermentańćn√° produkcia etanolu na srv√°tke. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Smolkov√°, Henrieta: Fermentańćn√° produkcia kyseliny mlieńćnej na srv√°tke. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Majerechov√°, Ren√°ta: Fermentańćn√° produkcia organick√Ĺch kysel√≠n z lakt√≥zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Mierisov√°, ҆√°rka: Filtre selekt√≠vne na NMR chemick√Ĺ posun. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Vagnerov√°, Jana: Finanńćn√° anal√Ĺza emitentov cenn√Ĺch papierov, obchodovateńĺn√Ĺch na trhu organizovanom RM - SYST√ČMOM SLOVAKIA a.s.. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
BoroŇ°ov√°, Eva: Fotochemick√© reakcie organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n na akt√≠vnych polovodińćov√Ĺch povrchoch. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
HanidŇĺiarov√°, Anna: Fotoelektrochemick√° a fotoelektrick√° √ļńćinnosŇ• ploŇ°n√Ĺch TiO2 elektr√≥d. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
Bradiakov√°, Alena: Fotoindukovan√Ĺ prenos elektr√≥nu v komplexoch s bioligandami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
҆am√≠kov√°, Gabriela: Fyzik√°lna modifik√°cia vlakotvorn√Ĺch polym√©rov s cieńĺom zlepŇ°enia ich √ļŇĺitkov√Ĺch vlastnost√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Rojasov√°, Edita: Fyzik√°lno-chemick√© a katalytick√© vlastnosti zinkom modifikovan√Ĺch zeolitov Z3M - 5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Horv√°thov√°, Elena: Hodnotenie kvality ochrann√Ĺch odevov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
҆inko, Norbert: Hodnotenie reprodukńćn√©ho cyklu ńćierno-bielych predl√īh v ofsetovej tlańći. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Draveck√Ĺ, Peter: Hospod√°rsky v√Ĺsledok a vplyv ńćasov√©ho rozl√≠Ň°enia n√°kladov a v√Ĺnosov na jeho √ļroveŇą v podnikoch realizuj√ļcich automatiz√°ciu chemick√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
KrajŇąak, Kamil: HPLC - ED anal√Ĺza katecholam√≠nov v mońći. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
R√°dy, Andrej: HPLC anal√Ĺza itrakonazolu a jeho metabolitu v krvnom s√©re. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kaj√°nkov√°, Katar√≠na: Hydrogenańćn√© a hydrogenolytick√© reakcie repkov√©ho oleja. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
҆perkov√°, Zuzana: Imunochemick√° charakteriz√°cia povrchov√Ĺch antig√©nov Borrelia burgdorferi. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Sklen√°rov√°, Zuzana: Inhibińćn√© l√°tky v mlieku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Chomov√°, Ren√°ta: Intenzifik√°cia aktivańćn√©ho procesu pomocou nosińćov n√°rastovej biomasy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
Vr√°belov√°, Iveta: Intenzifik√°cia ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd Hol√≠ńć. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Klein, Rudolf: Interpret√°cia Ň°trukt√ļry a vlastnost√≠ syst√©mov s otvoren√Ĺmi elektr√≥nov√Ĺmi hladinami. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Tomaschov√°, Jarmila: Izol√°cia a purifik√°cia protein√°z. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
҆vecov√°, Andrea: Izol√°cia a Ň°t√ļdium fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ Ň°krobu z pagaŇ°tana konsk√©ho. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Ovńć√°rov√°, Martina: Izol√°cia a Ň°t√ļdium fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ Ň°krobu z plodov duba. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
NoŇ°ka, Radovan: Izol√°cia a vlastnosti glukoalkaloidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
JeŇĺov√°, Miroslava: Izol√°cia a vyuŇĺitie sterolovej frakcie Saccharomyces cerevisiae. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Benńć√≠kov√°, Andriana: Izol√°cia inul√≠nu z ńćakanky obyńćajnej (Cichorium intybus L.). Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Dudińćkov√°, ńĹudmila: Izol√°cia Ň°krobu z amarantu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kuckov√°, Veronika: Izotachoforetick√° anal√Ĺza krvn√©ho s√©ra. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
҆tefanatn√°, Daniela: Kinetika oxid√°cie etyl√©nu. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Varga, Rastislav: Komerńćn√© r√°di√°, ich ekonomick√° a programov√° aktivita. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Mor√°vek, Roman: Komparat√≠vna anal√Ĺza podmienok rozvoja chemick√©ho priemyslu SR s vybran√Ĺmi chemick√Ĺmi spolońćnosŇ•ami (koncernami) vo svete. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Gr√°cov√°, Andrea: Komplexy s viacfunkńćn√Ĺmi ligandmi na b√°ze aromatick√Ĺch N-oxidov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
HajŇ°elov√°, Martina: Koordin√°cia a uvońĺŇąovanie biopestic√≠dov z komplexov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Hojko, Peter: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra niektor√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Snitkov√°, Klaudia: Kyselina askorbov√° vo fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Pan√°ńćek, Miroslav: LDV measurements in an air jet. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
RuŇĺinsk√°, Erika: Likvid√°cia alifatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov zo spal√≠n pomocou kar√≥nov√©ho v√Ĺboja. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
B√°lintov√°, Karin: Marketingov√° strat√©gia vo VUCHT a.s. Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Melkov√°, Ren√°ta: Membr√°nov√© prote√≠ny Mycoplasma species. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
S√Ĺkora, Adrian: Meranie elektrick√Ĺch velińć√≠n pomocou pońć√≠tańćov PC XT/AT. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 6    
Tom√°Ň°kov√°, Drahom√≠ra: Metabolizmus arom√°tov v kvasink√°ch a vl√°knit√Ĺch hub√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Gubov√°, Mariana: Met√≥dy pr√≠pravy a hodnotenia hork√Ĺch l√°tok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Kańćm√°rov√°, Marcela: Mikrobi√°lna degrad√°cia ani√≥nov√Ĺch tenzidov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Guranińć, Marek: Mikrobi√°lna degrad√°cia xenobiot√≠k v heterog√©nnom syst√©me p√īdy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Hamaj, Roman: Mikrobi√°lna produkcia trehal√≥zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Hamza, Juraj: Mikrobiol√≥gia materinsk√©ho mlieka. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Kov√°cs, Alexander: Modelovanie aktiv√°cie Carrousel v syst√©me s ńćasovou segreg√°ciou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Popardovsk√Ĺ, Vladim√≠r: Modelovanie, optimaliz√°cia a riadenie r√ļrkov√©ho chemick√©ho reaktora pri v√Ĺrobe 2-MBT. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
JurńćiŇ°inov√°, Zuzana: Modifik√°cia polypropyl√©nov√Ĺch vl√°kien polyvinylalkoholom. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Kvańćkajov√°, Aneta: Monitorovanie kvality podzemn√Ĺch v√īd v okol√≠ skl√°dky gudr√≥nov v a.s. Petrochema Dubov√°. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
҆irok√°, Alena: Monitorovanie stupŇąa poŇ°kodenia drev√≠n anal√Ĺzou zloŇĺenia zelene stromov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
KubeŇ°ov√°, Jaroslava: Morfologick√© zmeny Trichoderma viride indukovan√© inhib√≠tormi rastu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Novosad, Peter: MoŇĺnosti n√°hrady alkylfenyldisulfidov vo vulkanizańćn√Ĺch syst√©moch. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
B√°lintov√°, Andrea: MoŇĺnosti odb√ļrania toxick√Ĺch l√°tok v rastlinnom materi√°li. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Trnka, J√°n: MoŇĺnosti pouŇĺitia recyklovanej gumovej drviny v gum√°rensk√Ĺch zmesiach. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Zachar, Branislav: MoŇĺnosti stanovenia pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Kohutov√°, ńĹubica: MoŇĺnosti vyuŇĺitia amarantov√©ho zrna. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »