Browse By Author Name - Ostro

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
OstroŇĺl√≠k, Peter: Algoritmy riadenia na decentralizovanej √ļrovni pre zloŇĺit√© chemickotechnologick√© syst√©my. Katedra automatiz√°cie a regul√°cie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Ostrochovsk√°, Erika: Budovanie datab√°zy vlastnost√≠ l√°tok pre bezpeńćnostn√ļ anal√Ĺzu. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Ostrochovsk√°, Erika: Ciele a funkcie person√°lneho manaŇĺmentu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
KrkoŇ°ov√°, ŇĹofia, Kubinec, R√≥bert, Jurd√°kov√°, Helena, BlaŇ°ko, Jaroslav, Ostrovsk√Ĺ, Ivan, Soj√°k, Ladislav and ҆evńć√≠k, JiŇô√≠ Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
Ostroluck√°, Katar√≠na: Hydroxyl√°cia arom√°tov v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kostrov√°, Zita: Porovnanie sorpńćn√Ĺch vlastnost√≠ zeolitu s in√Ĺmi pr√≠rodn√Ĺmi sorbentami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ostronekov√°, Marta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta, ҆imkovic, J√°n, Herzka, Pavel, Plchov√°, Jana and Soj√°k, Peter: Z√°klady manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1090-3