List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (317 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Polakovińć, M. 28th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 21-25 May 2001, Tatransk√© Matliare Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 337-337      
KanńŹ√°rov√°, Helena: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch prostriedkov s obsahom UV filtrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Michvoc√≠k, Miroslav: Alkyl√°cia polycyklick√Ĺch aromatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 4    
Horv√°thov√°, Zuzana: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla bez f√°zovej premeny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kovalńć√≠k, Martin: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla s f√°zovou premenou v m√©di√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Oswald, Eduard: Amin√°cia benz√©nu amoniakom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Lapenaite, I., Kurtinaitiene, B., Marcinkeviciene, L., Bachmatova, I., Laurinavicius, V. and Ramanavicius, A. An Enzymatic Sensor for the Analysis of Glycerol in Beverages Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 345-349      
AnguŇ°ov√°, Lucia: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Krahuńĺcov√°, Jana: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Baranov√°, Vladim√≠ra: Anal√Ĺza pomocou DNA biosenzora. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kov√°ńć, Daniel: Anal√Ĺza pracovn√Ĺch miest a tvorba profesiogramov v person√°lnom manaŇĺmente firmy. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
LaŇ°Ň°ov√°, Lenka: Anal√Ĺza rastu kvasiniek v z√°vislosti od hodnoty pH m√©dia a teploty. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Verńć√≠k, Tom√°Ň°: Anal√Ĺza rezistentn√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n v potravin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆ovńć√≠kov√°, Andrea: Antimikrobi√°lna √ļńćinnosŇ• a mechanizmus √ļńćinku deriv√°tov izotiokyan√°tov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Rexov√°, Dagmar: Aplik√°cia mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Majern√≠k, Peter: Aplik√°cia PLC a SCADA syst√©mov pri riaden√≠ re√°lnych procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
ńĆell√°r, DuŇ°an: Automatizovan√© meranie √ļrovne vlhńćenia ofsetovej tlańćovej platne. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Niemec, Peter: Bezpeńćnostn√° anal√Ĺza CSTR. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Dud√≠kov√°, Jana: Bioakt√≠vne polypropyl√©nov√© vl√°kna na b√°ze Irgasanu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
T√≥th, Radovan: Biokompatibiln√© nanokompozity na b√°ze hydroxyapatitu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Horv√°th, Viktor: Biologick√© √ļńćinky niektor√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Valach, Milan: Biosenzory na stanovenie etanolu s vyuŇĺit√≠m alkoholdehydrogen√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
MrŇą√°k, R√≥bert: Biosenzory na stanovenie gluk√≥zy s imobilizovanou gluk√≥zaoxid√°ciou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Klimko, Juraj: Biotechnologick√© aspekty sekund√°rnej ferment√°cie v√≠na. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Ostrochovsk√°, Erika: Budovanie datab√°zy vlastnost√≠ l√°tok pre bezpeńćnostn√ļ anal√Ĺzu. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Tkaczikov√°, Blanka: ńĆasov√° z√°vislosŇ• starnutia anodick√Ĺch povlakov utesnen√Ĺch kombinovan√Ĺm sp√īsobom. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Vrbovsk√°, Lucia: Charakteriz√°cia extraktov Pupalky dvojrońćnej vo vzŇ•ahu k ich antioxidańćnej stabilite. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kamenist√°, Anabela: Charakteriz√°cia mutantov Trichoderma viride rezistentn√Ĺch na chlorpromaz√≠n. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pavl√≠kov√°, Marcela: Charakteriz√°cia piva vyroben√©ho z vysokokoncentrovan√Ĺch substr√°tov imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
StrieŇĺenec, Viktor: Charakteriz√°cia v√≠n Topońĺńćianskeho vinohradn√≠ckeho raj√≥nu (EPR). Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pan√°ńćek, Milan: Chemick√° odolnosŇ• √ļŇĺitkov√©ho skla v um√Ĺvańćk√°ch riadu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆utarikov√°, Katar√≠na: Chemick√© a mikrobiologick√© ukazovatele kvality bryndze. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
VaŇąov√°, M√°ria: Chromatografick√© stanovenie zloŇĺenia stredn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
ńĆavojcov√°, Michaela: Cytotoxicita a apoptotick√Ĺ potenci√°l vybran√Ĺch derv√°tov izotiokyan√°tov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Skurkov√°, Martina: Decentralizovan√© riadenie et√°Ňĺovej rektifikańćnej kol√≥ny. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Vavrekov√°, Lucia: Degrad√°cia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n hydrosf√©ry Fentonovou a modifikovanou Fentonovou reakciou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hus√°rik, Milan: Degradańćn√© zmeny v Ň°trukt√ļre bunińćinov√©ho vl√°kna s√ļvisiace s ur√Ĺchlen√Ĺm starnut√≠m. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KriŇ°tof, J√°n: Detailn√° dvojrozmern√° a viacrozmern√° anal√Ĺza d√°t. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Halabukov√°, Adriana: Dynamika mikrobiologick√Ĺch vlastnost√≠ Agaricus Bisporus. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
BartoŇ°ov√°, Nat√°lia: Ekotoxikologick√© √ļńćinky komplexov medi na sladkovodn√© riasy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Skalińćanov√°, Alena: Elektroanalytick√© vyuŇĺitie interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jablonsk√Ĺ, Michal: Energetick√Ĺ audit v re√°lnych podmienkach v√Ĺrobn√©ho podniku. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
MartvoŇąov√°, Helena: Energetick√Ĺ audit v re√°lnych podmienkach v√Ĺrobn√©ho podniku. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
GajdoŇ°√≠kov√°, Eva: Enz√Ĺmov√° hydrol√Ĺzy Ň°krobnat√Ĺch substr√°tov pre etanolov√ļ ferment√°ciu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Linek, J. and Mor√°vkov√°, L. Excess Molar Volumes of the Heptane‚Äď1-Chloropentane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 382-385      
MarkoŇ°, J., ŇĹajdl√≠k, R., Remiarov√°, B. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Experimental Study of Single Coal Char Particle Combustion Mechanism Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 359-363      
Han√°kov√°, Henrieta: Experiment√°lne Ň°t√ļdium f√°zov√©ho diagramu NaCl-KCl-KF. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
ńĆonka, Kamil: Extrakcia perzistentn√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n z biologick√Ĺch vzoriek met√≥dou izol√°cie na tuhej f√°ze (SPE). Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Sv√≠tkov√°, Martina: Finanńćn√° politika v a.s. Slovnaft. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
ŇĹemberov√°, Martina: Fotodegrad√°cia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia s vyuŇĺit√≠m fotokatal√Ĺzy a foto-Fentonovej reakcie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Nemńćovińć, Marek: Fotoindukovan√° konidi√°cia huby Trichoderma viride. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 2001.      
AntoŇ°ov√°, M. and Polakovińć, M. Fructosyltransferases: The Enzymes Catalyzing Production of Fructooligosaccharides Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 350-358      
PigoŇ°, Michal: Fung√°lne inhib√≠tory patofyziologick√Ĺch protein√°z. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kuch√°rikov√°, Darina: Fyzik√°lna modifik√°cia syntetick√Ĺch vl√°kien s cieńĺom zlepŇ°enia niektor√Ĺch vlastnost√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Rońĺkov√°, Gabriela: Genotoxick√° a antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Gal√≠kov√°, A. and Gal√≠k, A. Gravimetric Study of the Dynamics of Adsorption, Desorption, and Polymerization of Propene on ő≥-Alumina Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 397-400      
C√≠bik, Branislav: Hodnotenie aktivity pln√≠v do gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Sajanov√°, Zuzana: Hodnotenie ekonomickej efekt√≠vnosti invest√≠ci√≠ v SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Mikov√°, Gizela: Hodnotenie emisie prchav√Ĺch organick√Ĺch l√°tok z lignocelul√≥zov√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
KriŇĺanov√°, Zuzana: Hodnotenie geometrickej a Ň°trukt√ļrnej nerovnomernosti syntetick√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Koln√≠kov√°, Eva: Hodnotenie nadmolekulovej orient√°cie syntetick√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KiŇ°a, Michal: Hydrodynamika v airlift bioreaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hus√°rov√°, Lenka: Hydrof√≥bna modifik√°cia prote√≠nov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Meńć√°rov√°, Miroslava: Hydrogen√°cia chl√≥rnitrobenz√©nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
R√°czov√°, Ren√°ta: Hydroraf√≠n√°cia ropn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Rejman, Jaroslav: Identifik√°cia a overenie singul√°rnych bodov v zmesi surovinov√° m√ļńćka - popolńćek - sadrovec. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Dutkov√°, Ildik√≥: Identifik√°cia a riadenie laborat√≥rneho fermentora LF3. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆perka, ńĹubom√≠r: Identifik√°cia a riadenie syst√©mov pomocou umel√Ĺch neur√≥nov√Ĺch siet√≠. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
F√ľrj√©szov√°, Katar√≠na: Identifik√°cia markerov virulencie kmeŇąov Salmonella enteritidis izolovan√Ĺch z potrav√≠n a z klinick√Ĺch vzoriek. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Trutzov√°, Radoslava: Imunochemick√° detekcia patologick√Ĺch foriem tau proteinu v mozgu pacienta s Alzheimerovou chorobou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KerekeŇ°, J√°n: Interakcia lipofiln√Ĺch extrakt√≠vnych l√°tok dreva a protiŇĺivińćn√Ĺch prostriedkov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Lipt√°kov√°, Adriana: Internet a moŇĺnosti jeho vyuŇĺitia v priamom marketingu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
O'grady, A. R. F., Bogle, I. D. L. and Fraga, E. S. Interval Analysis in Automated Design for Bounded Solutions Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 376-381      
Pavl√°kov√°, BoŇĺena: Izol√°cia neŇ°krobov√Ĺch polysacharidov z pseudocere√°li√≠ a vplyv hemicelul√≥z na vlastnosti cesta. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Malychov√°, Zuzana: Izotachoforetick√© stanovenie kyseliny citr√≥novej a izocitr√≥novej. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
JeŇ°√≠kov√°, Ingrid: Katalytick√° redukcia dusińćnanov vo vode na b√°zick√Ĺch Pd-Cu katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Radińćov√°, Gabriela: Katalytick√° redukcia dusińćnanov vo vode na slabokysl√Ĺch Pd-Cu katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hnatko, Miroslav: Keramick√© materi√°ly na b√°ze Si3N4 a SiC pre vysokoteplotn√© aplik√°cie. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2001. 4    
Kub√≠kov√°, Blanka: Keramika na b√°ze Al2O3 pre rezn√© aplik√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Jurenov√°, Monika: Kinetick√© vyhodnotenie z√°vislosti optickej priepustnosti od teploty. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Szatm√°ry, L√≥rant: Kinetika kryŇ°taliz√°cie g√©lov Al203 - Fe203. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Nemńćekov√°, Andrea: Kompozitn√© vlastnosti materi√°lov vyroben√Ĺch z bunińćinov√Ĺch vl√°kien a syntetick√Ĺch latexov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
MonoŇ°√≠kov√°, Martina: Kontinu√°lna v√Ĺroba n√°pojov na b√°ze medu pomocou imobilizovan√Ĺch kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jakubec, Pavol: KryŇ°taliz√°ciou indukovan√° dynamick√° rezol√ļcia (CIDR) a jej vyuŇĺitie v pr√≠prave enantiom√©rne ńćist√Ĺch cc-aminokysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
T√≥thov√°, Adriana: KryŇ°t√°lov√° Ň°trukt√ļra a biologick√° aktivita 1,4 - dihydropirid√≠nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Vollekov√°, Katar√≠na: Kvasinky slovenskej tokajskej vinohradn√≠ckej oblasti. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 2001 - ZborniŐĀk prednaŐĀsŐĆok z XIII. MedzinaŐĀrodnej konferencie o analytickyŐĀch metoŐĀdach v potravinaŐĀrstve. Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2001. ISBN 80-227-1524-7.      
V√°clav√≠kov√°, Katar√≠na: Leasing ako moŇĺnosŇ• financovania podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kido, Ladislav: Lomov√© vlastnosti polykryŇ°talickej korundovej keramiky. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Trokanov√°, Monika: Marketingov√° anal√Ĺza trhov√©ho segmentu gum√°rensk√Ĺch chemik√°li√≠ v a. s. Istrochem. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Roh√°ńćov√°, Lenka: Marketingov√© strat√©gie v Datalock a.s.. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
ŇĹajdl√≠k, R√≥bert: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie horenia ńćastice uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
҆o√≥Ň°, Miroslav: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie procesov s hyster√©zou. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
ńĆmiko, J√°n: Matematick√© modelovanie procesu reakt√≠vnej destil√°cie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Tmńõj, F., Hasal, P., Limbergov√°, Z., Chmel√≠kov√°, R. and Marek, M. Mathematical Modelling of an Enzymatic Separating Microreactor Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 339-344      
Chovanec, Peter: Metabolick√© aspekty vegetat√≠vneho rastu a konidi√°cie Trichoderma viride. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Salugov√°, DaŇ°a: Mikrobi√°lna degrad√°cia chl√≥rovan√Ĺch fenolov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jurńć√≠kov√°, Zuzana: Mikrobi√°lna produkcia erytritolu kvasinkami rodov Aureobasidium a Trichosporonoides. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Michalovińćov√°, Zuzana: Mikrobiologick√° kontrola v√Ĺroby jogurtov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
ŇĹemberov√°, Jaroslava: Mikrobiologick√© vlastnosti vybrat√Ĺch mrazen√Ĺch potrav√≠n. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »