Browse By Author Name - Plchov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Plchov√°, Jana: Ekonomick√© aspekty zav√°dzania syst√©mov enviroment√°lneho manaŇĺ√©rstva do praxe priemyseln√Ĺch podnikov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ostronekov√°, Marta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta, ҆imkovic, J√°n, Herzka, Pavel, Plchov√°, Jana and Soj√°k, Peter: Z√°klady manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1090-3