List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (361 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Polakovińć, M. 30th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 26‚ÄĒ30 May 2003, Tatransk√© Matliare Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 385-385      
Babor, K. 50th Anniversary of the Foundation of the Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 139-140      
ńĆirka, ńĹuboŇ°: Adapt√≠vne LQ riadenie Youlova‚ÄĒKuńćerova parametriz√°cia regul√°torov a modelov procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
T√≥th, Rastislav: Aditiv√°cia FCC katalyz√°torov zeolitmi ZSM-5. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Popovińćov√°, Alena: Adsorpcia benz√©nu a trichl√≥retyl√©nu na vybran√Ĺch uhl√≠kat√Ĺch sorbentoch. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Besedov√°, E. and Bobok, D. Adsorption of Ethanol on Activated Carbon Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 27-34      
M√ļńćkov√°, Katar√≠na: Alkyl√°cia tolu√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
J√≥zsov√°, Miroslava: Alternat√≠vne met√≥dy hodnotenia toxicity kozmetick√Ĺch l√°tok.. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆imo, Peter: Amin√°cia benz√©nu amoniakom. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236      
Lou, J.-D. and Wang, L.-Z. An Efficient and Selective Solvent-Free Oxidation of Alcohols Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 136-138      
KoŇĺka, ҆. and MikleŇ°, J. An Iterative Identification and Control Design of a Chemical Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 335-341      
Cicmanov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne spracovanie kukurice a kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hu, X., Bekassy-Molnar, E. and Vatai, Gy. Analysis and Characterization of Membrane Fouling of Ultrafiltration Separation for Oil-in-Water Emulsion Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 16-20      
Uhrinov√°, K., PlieŇ°ovsk√°, N. and Matherny, M. Analytical Calibration of the Energy Dispersive X-Ray Spectrometer Preparation of the Reference Samples for the Determination of Main and Minor Elements in Airborne Dust Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 185-187      
Matherny, M. Analytical Order, its Figures of Merit and their Authentication Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 147-150      
D√©rerov√°, Eva: Anal√Ĺza hospod√°renia vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kirchner, Michal: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov r√Ĺchlou kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Frińćov√°, Jana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch usporiadaniach. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Annual report 2002, FCHPT STU Bratislava, (2003)      
Bohuck√°, Miriama: Antioxidańćn√© vlastnosti niektor√Ĺch pońĺnohospod√°rskych plod√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
JuraŇ°ńć√≠k, Martin: Aplik√°cia airlift bioreaktora s vysok√Ĺm obsahom buniek pre kontinu√°lnu ferment√°ciu srv√°tky. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Z√°veck√°, Slavom√≠ra: Aplik√°cia finanńćn√©ho controllingu v celul√≥zo-papierenskom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Nagyov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia imobiliz√°tov v kontinu√°lnej etanolovej ferment√°cii. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Maticov√°, NadeŇĺda: Aplik√°cia vybran√Ĺch proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov do cesta na zlepŇ°enie akosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
L√≥pez-Fonseca, R., Guti√©rrez-Ortiz, J. I., Guti√©rrez-Ortiz, M. A. and Gonz√°lez-Velasco, J. R. Application of Zeolite Catalysts for the Abatement of Chlorinated VOCs from Waste Streams Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 413-420      
Stankovsk√°, Monika: Bakteri√°lna biocen√≥za tuh√Ĺch povrchov vodn√©ho toku. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Nevidzanov√°, Stanislava: Bankrot v podmienkach chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov na Slovensku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Andr√°Ň°, Andrej: Bilancia a optimaliz√°cia procesov v leŇ°tiarni olovnat√©ho skla a v neutralizańćnej stanici. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Podgorski, W. and Lesniak, W. Biochemical Method of Oxalic Acid Production from Beet Molasses Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 408-412      
Panńćuch√°rov√°, Hana: Biochemick√© a transportn√© vlastnosti membr√°n pripraven√Ĺch z ńĺudsk√Ĺch erytrocytov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bernovsk√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch bioanorganick√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom zinku v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆomajov√°, Monika: Biomarkery imunomodulańćn√©ho √ļńćinku miner√°lnych vl√°kien u exponovan√Ĺch robotn√≠kov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Erwe, T., Mavrov, V. and Chmiel, H. Characterization of a Synthetic Zeolite P as a Heavy Metal Bonding Agent Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 45-49      
Dońćekal, B., Smetkov√°, V. and Dońćekalov√°, H. Characterization of Czech Soils by Diffusive Gradients in Thin Films Techniques Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 161-166      
Pachingerov√°, Denisa: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Fl√≥ri√°n, K., Hassler, J., Rutarov√°, P. and Z√°ray, GY. Checking of the Equivalency of One-Standard and Multistandard Calibration Methods in Solid-Sampling Atomic Spectroscopy Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 151-154      
Radovńćińć, Radovan: Chemick√° a fyzik√°lna modifik√°cia polyamidu 6 pre vl√°kna s vyŇ°Ň°√≠mi √ļŇĺitkov√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Both, Ladislav: Chemicko-inŇĺiniersky prepońćet reakńćnej a absorpńćnej ńćasti v√Ĺroby CIO2. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
JaroŇ°ov√°, M√°ria: Chemicky indukovan√° diferenci√°cia buniek a oxidańćn√Ĺ stres. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Abass, M. and Hassan, A. Chemistry of Substituted Quinolinones VII. Utility in Syntheses and Reactions of 3-[4-(Chromen-3-ylmethylene)pyrazolin-3-yl]quinolin-2(1H)-ones with Some Bidentate Nucleophiles Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 267-277      
ńĆerm√°kov√°, J., Siyakatshana, N., ҆ilar, F., Kudrna, V., Jahoda, M. and MachoŇą, V. Comparison of Residence Time Distributions of Liquid for Different Types of Input Signal Using a Stimulus-Response Technique Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 427-431      
Bryjak, M. and Meissner, W. Concentration of Baker's Yeast Suspension by Means of Membrane Enhanced Drying { Rheological Approach Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 11-15      
Prchal, P. and Palat√Ĺ, Z. Continuous Diusion Dialysis of Organic Acids Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 403-407      
Kosa, L., Mackov√°, I. and Chrenkov√°, M. Determination of the Enthalpy of Fusion of K2NbF7 and K3NbF8 Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 301-303      
LaŇ°tincov√°, J., Posp√≠Ň°ilov√°, L., Mat√ļŇ°kov√°, L., Kaderov√°, E. and Beinrohr, E. Determination of Total Contents of Cd, Pb, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Co, V, Mo in Some Slovak Soils Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 131-135      
Yan, B., Zhang, H. J., Zhou, G. L. and Ni, J. Z. Different Thermal Decomposition Process of Lanthanide Complexes with Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 83-86      
Olbertov√°, Zuzana: Diskontn√Ĺ trh a jeden z jeho n√°strojov - pokladnińćn√© pouk√°Ňĺky vo vybranej komerńćnej banke. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bobok, D. and Besedov√°, E. Diusion of Ethanol Vapours in Activated Carbon Particles Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 39-44      
Tresov√°, Zuzana: Domov√© ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Noskov√°, M. and Kr√°ńĺov√°, K. Effect of Plant-Growth Stimulating N-Cyclohexylbenzothiazol-2-sulfenamide and its Photodegradation Products on Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 282-286      
Miholov√°, D., Kolihov√°, D. and Sz√°kov√°, J. Efficiency of Modified Dry Decomposition for the Determination of Cr, Mo, Ni, and Ti in Plants Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 158-160      
Pekarovińć, Pavol: Ekologicky prijateńĺn√© bielenie listn√°ńćovej sulf√°tovej bunińćiny. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bettembukov√°, Andrea: Ekotoxikologick√© √ļńćinky chloridov Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na horńćicu bielu Sinapis alba. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Benov√°, Michaela: Elektrick√° vodivosŇ• suspenzi√≠. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
JaŇ°√≠ńćkov√°, Jana: Elektronick√Ĺ obchod. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ko√≥Ň°, Peter: Enantioselekt√≠vne Pd(ll)-katalyzovan√© oxykarbonyl√°cie. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
S√ľtt√∂, Tom√°Ň°: Energetick√Ĺ audit v podniku I.D.C. Holding a.s., Peńćiv√°rne SereńŹ o.z.. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Malicher, Martin: Energetick√Ĺ audit v re√°lnom podniku. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Ner√°d, I., MikŇ°√≠kov√°, E. and Danńõk, V. Enthalpic Analysis of Potassium Heptafluorotantalate Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 73-77      
Fl√≥ri√°n, K., Matherny, M., Nickel, H., PlieŇ°ovsk√°, N. and Uhrinov√°, K. Environmental Characteristics of the Atmosphere of Residential Agglomerations I. Dustiness of the Agglomerations Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 369-373      
Fl√≥ri√°n, K., Matherny, M., Nickel, H., PlieŇ°ovsk√°, N. and Uhrinov√°, K. Environmental Characteristics of the Atmosphere of Residential Agglomerations II. Main, Minor, and Trace Elements in the Gravitation Dust Sediments Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 374-381      
Bartekov√°, Andrea: Environment√°lna kvalita lignocelul√≥zov√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cs√°ky, Tibor: Environment√°lne posudzovanie bielenia bunińć√≠n. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hrńćkov√°, Martina: Enz√Ĺmov√° hydrol√Ĺza prote√≠nov v potravin√°ch. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kaufmanov√°, Jana: Enz√Ĺmov√© prepar√°ty pre pr√≠pravu biotenzidov zo sacharidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Olejn√≠k, Pavol: Epoxid√°cia propyl√©nu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
PigoŇ°ov√°, J√ļlia: EPR Ň°t√ļdium fotochemick√Ĺch reakci√≠ arylmet√°nov√Ĺch farb√≠v. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Klep√°ńćov√°, Katar√≠na: √Čterifik√°cia glycerolu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
MedveńŹ, J., StreŇ°ko, V., Kubov√°, J. and Chmielewsk√°, E. Evaluation of Atomic Spectrometry Methods for Determination of Some Heavy Metals in Soils, Soil Extracts, Plants, and Biota Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 169-171      
RuŇĺińćkov√°, S., Jankovsk√°, E., Koller, L. and Matherny, M. Evaporation of the Chosen Elements from Auxiliary DC Arc Discharge and their Excitation in the Marinkovińá Sources Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 204-207      
VaŇąura, P., Makrl√≠k, E. and Vobeck√Ĺ, M. ExtractionDistribution of Microamounts of Strontium in the Two-Phase Water‚ÄĒNH4Cl‚ÄĒ15-Crown-5‚ÄĒNitrobenzene‚ÄĒAmmoniumDicarbollylcobaltate System Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 108-111      
M√°ńćek, R√≥bert: Extrakcia a sp√§tn√° extrakcia zinku zo zrieden√Ĺch vodn√Ĺch roztokov v kontaktoroch s dut√Ĺmi vl√°knami. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kalm√°rov√°, Gabriela: Extrakt√≠vne l√°tky vŇēby. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Tom√°Ň°ov√°, Daniela: Faktory farebnej stability potlańće flexibiln√Ĺch obalov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
T√≥thov√°, Miriam: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstave NaF-KF-AlF3. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ivanov√°, Zuzana: F√°zov√Ĺ diagram s√ļstavy KF-K2TaF7-Ta205. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kupńćov√°, Hana: Finanńćn√° anal√Ĺza a √ļvery (vyuŇĺitie finanńćnej anal√Ĺzy v √ļverovom konan√≠). Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kalivodov√°, Zuzana: Finanńćn√° anal√Ĺza vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kukla, Pavol: Finanńćn√° anal√Ĺza. Praktick√° aplik√°cia v potravin√°rskom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Krakovsk√°, E. Foreword Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 141-141      
Moricov√°, Petra: Fotochemick√Ĺ iniciovan√° polymeriz√°cia uret√°nakryl√°tov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Horv√°thov√°, Lucia: Fotoredoxn√© vlastnosti Ňĺelezit√Ĺch komplexov s azidoligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Darowska, M., Rudka, T. and RaczyŇĄska, E. D. FTIR Studies of Isomers and Hydrogen-Bonded Associates with the Amidine Moiety in Apolar Solvents Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 216-223      
҆krin√°rov√°, Bibi√°na: Fyziologick√° regul√°cia produkcie kyseliny gama-linol√©novej v procese polosuch√Ĺch kultiv√°ci√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Sedl√°kov√°, J., Lojkov√°, L. and Kub√°Ňą, V. Gas Chromatographic Determination of Monoterpenes in Spruce Needles (Picea abies, P. omoricaand P. pungens) after SupercriticalFluid Extraction Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 359-363      
Major-Godlewska,M. and Karcz, J. Gas Hold-Up and Power Consumption for Gas‚ÄďLiquid System Agitated in a Stirred Tank Equipped with Vertical Coil Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 432-444      
Tillinger, Andrej: Genetick√© aspekty rastu vegetat√≠vnych kol√≥ni√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb a tvorby kon√≠di√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Malov√°, Marcela: Hodnotenie fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Slez√°kov√°, Petra: Hodnotenie kvality pŇ°enińćn√Ĺch m√ļk. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mikol√°Ň°kov√°, Denisa: Hodnotenie vplyvu materi√°lov na bakteri√°lny rast vo vode. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Smetana, Stanislav: Hybridn√© modelovanie biotechnologick√©ho procesu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
F√°ber, Vladim√≠r: Hydraulick√© v√Ĺpońćty zloŇĺit√Ĺch potrubn√Ĺch siet√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kr√°tky, Vieroslav: Hydrogen√°cia aromatick√Ĺch nitrozl√ļńćen√≠n. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kundr√≠kov√°, Katar√≠na: Imobiliz√°cia producentov organick√Ĺch kysel√≠n do PVA g√©lov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Pribulov√°, B., PetruŇ°ov√°, M., P√§toprst√Ĺ, V. and PetruŇ°, L. Improved Method of Preparation of Glycosylmethylamines Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 287-291      
Fellner, P. and Danielik, V. Inconsistency of the Thermodynamic Model of Molten Salt Mixtures Based on the Ion Equivalent Fractions Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 237-239      
Scholzov√°, Eva: Indometacin a jeho anal√≥gy v chemoterapii: Interakcie s transportn√Ĺm syst√©mom glutati√≥nov√Ĺch konjug√°tov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ondkov√°, Slavom√≠ra: Indukcia expresie internal√≠nu B pre Ň°pecifick√ļ detekciu Listeria monocytogenes ELISA met√≥dou. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Krajewski, W. and Lodziej, A. Ko Inserts Intensifying Heat Transfer Inside the Tubes: Design, Investigation, and Performance Efficiency Criteria Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 397-402      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »