List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (254 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Blan√°rikov√°, lva: 1,3-Dipol√°rne chir√°lne cykload√≠cie nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ors√°g, Michal: 1,3-Dipol√°rne cykloadińćn√© reakcie chir√°lnych lakt√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ferencov√°, Andrea: Achir√°lna a chir√°lna HPLC anal√Ĺza lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Popovsk√°, Tamara: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Matiov√°, Katar√≠na: Aktu√°lne probl√©my riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov v podmienkach Istrochem, a.s. Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Lond√°kov√°, Zdenka: Amyl√≥za a amylopekt√≠n cere√°lnych a amarantov√Ĺch Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mrafkov√°, Lea: Anaer√≥bne - aer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v Syr√°rni Slovensk√° ńĹupńća. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Brńćiak, Bohuslav: Anaer√≥bne ńćistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd pri n√≠zkych teplot√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kallausch, Vil√©m: Anaer√≥bne spracovanie organick√Ĺch odpadov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Rosipal, Rastislav: Analytick√° a senzorick√° charakteristika v√≠nnych destil√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
T√≥bikov√°, Zuzana: Anal√Ĺza hroznov√Ĺch v√≠n stredoslovensk√©ho vinohradn√≠ckeho regi√≥nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 1    
Hrouzkov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch vzoriek organick√Ĺch polutantov v Ňĺivotnom prostred√≠ plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Trn√°kov√°, Miriam: Anal√Ĺza organick√Ĺch chl√≥rovan√Ĺch zl√ļńćen√≠n v potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Maro, Ladislav: Anal√Ĺza prev√°dzky a n√°vrh intenzifik√°cie ńĆOV ҆trbsk√© pleso. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Trstensk√°, Andrea: Anal√Ĺza trhu potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Sokolovińć, Patrik: Anal√Ĺza, toxick√Ĺch kovov v potravin√°ch a v biologick√Ĺch materi√°loch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Burger, Tibor: Ani√≥nov√© radik√°ly [60]fuller√©nu a jeho aduktov s estermi kyseliny mal√≥novej (EPR Ň°t√ļdium). Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kusyov√°, Erika: Anorganicko - organick√© s√≥l-g√©l povlaky. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Min√°rikov√°, Jana: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n tiof√©noveho, pyraz√≠nov√©ho, izat√≠nov√©ho a chinol√≠nov√©ho radu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Solńć√°nov√°, Michaela: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Viselka, Martin: Aplik√°cie gumovej drviny v gum√°rskych zmesiach. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Polakovińć, Milan: Aplik√°cie matematick√©ho modelovania v biochemickom inŇĺinierstve. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ferancov√°, Adriana: Aplikańćn√© moŇĺnosti bezkontaktnej vodivostnej detekcie v kapil√°rnej izotachofor√©ze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Babjakov√°, Jana: Bielenie bunińć√≠n peroxyzl√ļńćeninami. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
Hatalov√°, Marcela: Bioakt√≠vne sekund√°rne metabolity nov√Ĺch kmeŇąov aktinomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gach, ҆tefan: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Zastkov√°, M√°ria: Biologick√° aktivita 2,4-disubstituovan√Ĺch 6H-5,l,3-benzotiadiazoc√≠nov a makrocyklick√©ho Cu(II)-tetraanhydroaminobenzaldehydov√©ho komplexu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
F√°bry, Radoslav: Biologick√© monitorovanie genotoxick√©ho rizika. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
ńĆernuŇ°kov√°, Katar√≠na: Biosorpcia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Koppl, J√ļlius: Biotechnologick√° v√Ĺroba kyseliny maslovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
J√°noŇ°√≠kov√°, Eva: Biot√≠n v dojńćenskej a detskej v√ĹŇĺive. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Fed√°k, Jozef: CCD kamera v polygrafickej denzitometrii a kolorimetrii. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 3    
HruŇ°kov√°, Sylvia: Chemiluminometrick√© a elektrochemick√© stanovenie biologicky v√Ĺznamn√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MyŇ°ińćkov√°, Lenka: Chemometrick√© sp√īsoby efekt√≠vnej transform√°cie analytick√©ho sign√°lu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gubkov√°, Petra: Datab√°zov√Ĺ marketing. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mikitov√°, Martina: Denitrifik√°cia v√īd v bioreaktore s fluidizovanou vrstvou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Krajńćovińć, Jozef: Deriv√°ty kyseliny pipekol√≠novej v synt√©ze tricyklick√Ĺch syst√©mov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆tec, R√≥bert: Diabetes mellitus, experiment√°lne sledovania niektor√Ĺch metabolick√Ĺch dr√°h u potkanov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 4    
Luk√°ńćov√°, Viera: Dizajn inhib√≠torov tryps√≠nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kraus, Matej: Drevit√© tlańćov√© papiere. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Majsk√°, Eva: Ekonomick√© n√°stroje pre hospod√°rsku politiku podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
V√°Ňąov√°, Katar√≠na: Ekonomick√© vyhodnotenie investińćn√©ho projektu destilańćnej jednotky gazol√≠nu, a.s. Nafta Gbely. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Guzmov√°, Miroslava: Ekotoxick√Ĺ √ļńćinok anestet√≠k a organokovov na bentos a semen√° Sinapis alba. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bońćkayov√°, Adriana: Elektroanalytick√° aplik√°cia interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Barancov√°, ńĹubica: Erytritol - nov√© pr√≠rodn√© sladidlo. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆o√≥Ň°, Miroslav: Experiment√°lne a matematick√© modelovanie adsorpńćno - desorpńćn√Ĺch procesov s hyster√©zou. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KoŇ°tialov√°, Katar√≠na: Farbenie polyetyl√©ntereftal√°tov√Ĺch vl√°kien v hmote. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Jeney, Miroslav: F√°zov√© rovnov√°hy solidus - likvidus s√ļstav d√īleŇĺit√Ĺch z hńĺadiska hlin√≠kovej elektrol√Ĺzy. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Salzerov√°, Petra: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku a.s. Slovnaft. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mr√°zov√°, Juliana: Fotochemick√© vlastnosti komplexov Ňĺeleza s bioligandmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KaŇ°tanov√°, Monika: Fotoelektrochemick√© vlastnosti vrstiev oxidu titanińćit√©ho, s√≥l-gel vrstiev na kovovej podloŇĺke. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Hl√°vkov√°, Gabriela: Fotokatalytick√° pr√≠prava hydrochin√≥nu z vodn√©ho roztoku fenolu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Majerńć√≠kov√°, Monika: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti cere√°lnych a pseudocere√°lnych Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
H√≥zov√°, Zuzana: Hodnotenie ICUMSA met√≥d na stanovenie redukuj√ļcich l√°tok v bielom cukre. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 3    
Karab√≠nov√°, ńĹubica: Hodnotenie kvality amarantov√Ĺch suŇ°ienok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bovanov√°, ńĹudmila: HPLC v anal√Ĺze potravinov√©ho reŇ•azca. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kuńćera, Milan: Hydrat√°cia alk√©nov a cykloalk√©nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KoŇĺka, ҆tefan: Identifik√°cia zlomkovej reprezent√°cie chemick√©ho reaktora v uzavretom obvode. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bońća, Miroslav: Imidazolid√≠ny a ich izom√©ry ako ligandy v komplexoch prechodn√Ĺch kovov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Vencel, Pavol: Integrovan√Ĺ logistick√Ĺ syst√©m. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KrivoŇ°ov√°, SoŇąa: Inteligentn√© riadenie technologick√Ĺch procesov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bruncl√≠kov√°, Daniela: Izol√°cia, identifik√°cia a vlastnosti mlieńćnych bakt√©ri√≠. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MikuŇ°ov√°, Marta: Izol√°cia, purifik√°cia a vlastnosti metabolitov huby Fusarium solani. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MedveńŹov√°, Monika: Izotachoforetick√© stanovenie vybran√Ĺch antidepres√≠v 3. gener√°cie. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
ńĆulenov√°, Andrea: Izotachoforetick√© Ň°t√ļdium vybran√©ho antireumatika. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Hublerov√°, Zuzana: K probl√©mom finanńćn√©ho rozhodovania pri v√Ĺbere a hodnoten√≠ investińćn√Ĺch projektov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Han√°k, Boris: Kalkul√°cia a tvorba cien v priemysle. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
FiŇ°era, Roman: Katalyz√°tory na b√°ze polym√©rnych nosińćov v hydrogenańćn√Ĺch procesoch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
LetoŇ°tiakov√°, Martina: Katalyzovan√© premeny anil√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gońćov√°, Silvia: Kinetika oxid√°cie etyl√©nu na etyl√©noxid. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Baloghov√°, Zuzana: Komplexy Cu II s ligandami vytv√°raj√ļcimi predpoklady pre vznik viacjadrov√Ĺch komplexov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Fabńćinov√°, Zuzana: Kompozitn√© materi√°ly s magnetick√Ĺmi vlastnosŇ•ami s matricou na b√°ze termoplastov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
DolŇąanov√°, Zdenka: Konverzia kyseliny fumarovej na kyselinu L(-)-jablńćn√ļ pomocou kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆ustkov√°, Ren√°ta: Kor√≥zne sk√ļŇ°ky utesnen√Ĺch anodizovan√Ĺch povlakov na hlin√≠kovom substr√°te pripraven√Ĺch v elektrolyte kyseliny fosforeńćnej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Vavrovińćov√°, Zdenka: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra niektor√Ĺch benzotiazolylov√Ĺch deriv√°tov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kolembus, Mari√°n: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra niektor√Ĺch biologicky akt√≠vnych zl√ļńćen√≠n. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mierisov√°, ҆√°rka: Kvantitat√≠vna anal√Ĺza MR sign√°lov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MikuŇ°ov√°, Monika: Kyselina listov√° v detskej v√ĹŇĺive. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 1997 - Zborn√≠k predn√°Ň°ok z XI. Medzin√°rodnej konferencie o analytick√Ĺch met√≥dach v potravin√°rstve ‚ÄěProgres√≠vne met√≥dy v kontrole potrav√≠n". Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997.      
Vareńćka, ńĹudov√≠t and Miko, Milan: Laborat√≥rne cvińćenia z bioch√©mie I. 1. vydanie 1997: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0937-9      
BoŇ°kovińćov√°, Eva: Magnetick√© vlastnosti a Ň°trukt√ļra dvojcentrov√©ho klastra na b√°ze Fe(II)-SKIz. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆abo, Michal, Fabrici, Imrich, Gruskov√°, Viera and Varga, ҆tefan: Matematika I a II - Zbierka √ļloh z matematiky. 2. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0996-4      
҆abo, Michal, Fabrici, Imrich, Gruskov√°, Viera and Varga, ҆tefan: Matematika I a II, Zbierka √ļloh z matematiky. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0996-4      
Fabrici, Imrich and ҆abo, Michal: Matematika II. 2. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0967-0      
҆abo, Michal, Kvasnińćka, Vladim√≠r, Varga, ҆tefan, Garaj, Ivan, Bal√°Ňĺ, Vladim√≠r, Antoni, Jozef and Kus√Ĺ, Pavol: Matematika III. 2. vyd. Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0985-9      
҆efńć√≠kov√°, Milica, ҆efńć√≠k, Jaroslav and Stopka, J√°n: Materi√°lov√© bilancie technologick√Ĺch procesov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0950-6 11 1  
Katrl√≠k, Jaroslav: Medi√°torov√© kompozitn√© bioelektr√≥dy a ich vyuŇĺitie v anal√Ĺze potrav√≠n. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Merlinov√°, Iveta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta and Majern√≠k, Milan: Medzin√°rodn√Ĺ marketing a globaliz√°cia trhov strednej a v√Ĺchodnej Eur√≥py. 1. vydanie 1997: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-1012-1      
Dob√°kov√°, Edita: Metabolick√© zmeny Pseudomonas aeruginosa po postantibiotickom √ļńćinku vybran√Ĺch antibiot√≠k. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Madlov√°, Alexandra: Metabolity vl√°knitej huby Neosartorya fischeri. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Garajov√°, Jana: Met√≥dy a techniky diagnostikovania podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆evńćenkov√°, Anita: Met√≥dy detekcie kontaminantov bakteri√°lnych ferment√°ci√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Han√≠kov√°, Jaroslava: Mikrobi√°lna produkcia kyseliny dihomo-gama-linol√©novej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
N√©methyov√°, Simona: Mikrobi√°lna produkcia kyseliny L(+)-v√≠nnej z kyseliny cis-epoxyjant√°rovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Nadubinsk√°, Dana: Mikrobiol√≥gia hydrokoloidov pre potravin√°rstvo a kozmetiku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Revick√°, Katar√≠na: Mikrobiol√≥gia surov√©ho mlieka - v√Ĺber pre v√Ĺrobu UHT mlieka. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gomb√°lov√°, Katar√≠na: Mikrobiologick√© aspekty hodnotenia √ļńćinnosti technologick√Ĺch procesov pri v√Ĺrobe a skladovan√≠ cere√°lnych v√Ĺrobkov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kopeck√°, Jaroslava: Mikrobiologick√© l√ļhovanie r√ļd a rudn√Ĺch koncentr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
BaŇąack√°, Andrea: Model oceŇąovania kapit√°lov√Ĺch akt√≠v a moŇĺnosŇ• jeho uplatnenia na kapit√°lovom trhu SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KaŇ°Ň°√°k, Radoslav: Modelovanie procesov na b√°ze neur√≥nov√Ĺch siet√≠. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »