List of Subject Classifications Records

Browse Results (2328 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 20 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Savvides, Kyros: Technological improvements of the khirokitia water treatment works (Cyprus). Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
Kapustov√°, Jana: Technologick√° kvalita pŇ°enińćn√Ĺch m√ļk a sp√īsoby jej ovplyvnenia. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
S√ļńĺovsk√°, Lenka: Technologick√© vlastnosti surov√©ho kravsk√©ho mlieka /doplnkov√© znaky kvality mlieka/. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Handr√≠kov√°, Gabriela: Teoretick√° a experiment√°lna anal√Ĺza kinetick√Ĺch a dif√ļznych javov v bioreaktoroch s imobilizovan√Ĺmi bunkami. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
JeŇĺov√≠t, Michal: Te√≥ria a prax aplik√°cie ńćist√Ĺch kult√ļr v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hajdu, Marek: Teplotn√© vodivosti kompozitn√Ĺch materi√°lov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Juma, Mohammad: Teplotn√© vodivosti nehomog√©nnych, vrstven√Ĺch materi√°lov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Nezbedov√°, Michaela: Termodynamick√© vlastnosti extrakńćnńćho rozp√ļŇ°Ň•adla DMF - EG pri pracovn√Ĺch teplot√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Moravńć√≠kov√°, M√°ria: Termogravimetrick√° charaktiriz√°cia biomasy ako suroviny pre splynovanie. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Nikodemov√°, Lenka: Testovanie optimalizańćn√©ho toolboxu v prostred√≠ MATLAB. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Anger, J√°n: Testovanie √ļńćinku chl√≥rovan√Ĺch deriv√°tov odpadov√Ĺch v√īd z celul√≥zy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lokaj, J., Kettmann, V., ҆tetinov√°, J. and Kottas, P. The Crystal and Molecular Structure of 2-(Benzothiazol-2-yl)-3-[2-ethoxycarbonyl-1-(ethoxycarbonylmethyl)pyrrol-4-yl]propenenitrile Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 127-131      
Petrul√°kov√°, Zuzana, Hybenov√°, Eva, MikuŇ°ov√°, Lucia, Gerekov√°, Petra, Kockov√°, Monika and ҆turd√≠k, Ernest The effect of lactobacilli starter culture on quality of bread Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 120-128      
G√°plovsk√Ĺ, A., Donovalov√°, J., Toma, ҆., Jakub√≠kov√°, B. and Mrańćnov√°, R. The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 250-254      
Sz√°kov√°, J., TlstoŇ°, P., Pavl√≠kov√°, D. and Bal√≠k, J. The Element Distribution into Main Fractions of Soil Amended by As, Cd, Cu, Pb, and Zn in Different Forms Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 167-168      
Krzystek, L., Jamroz, T., Sencio, B., Luszcz, P. G and Ledakowicz, S. The Impact of Different Aeration Conditions on Whey Bioutilization Chemical Papers, Vol.56, No. 1, 2002, 57-61      
Deska, M. and Sliwa, W. The N- and C-Substituted Benzonaphthyridines Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 309-312      
LehkoŇĺivov√°, Jarmila, Karovińćov√°, Jolana and Kohajdov√°, Zlatica The Quality and Authenticity Markers of Tomato Ketchup Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 88-96      
Michalkiewicz, B. and Lucki, K. Ka The Role of Pressure in the Partial Methane Oxidation Process in the Pd‚ÄĒOleum Environment Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 393-396      
Matherny, M. The Use of Information Theory in Atomic Spectrochemistry IV*. Extension of the Number of Partial Efficiency Coefficients of the Information Theory Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 228-235      
Illeov√°, V. and Polakovińć, M. Theoretical Study of Discrimination of Mechanisms of Thermal Inactivation of Urease by Monitoring its Oligomeric Composition Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 64-70      
Hartman, M., Trnka, O., Svoboda, K. and Vesel√Ĺ, V. Thermal Dissociation and H2S Reactivity of Czech Limestones Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 309-316      
Madlov√°, A., AntoŇ°ov√°, M., Polakovińć, M. and B√°leŇ°, V. Thermal Stability of Fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 339-344      
El-Sonbati, A. Z., El-Bindary, A. A., El-Mosalamy, E. H. and El-Santawy, E. M. Thermodynamics of Substituted Pyrazolone VIII. Potentiometric, Spectrophotometric, and Conductometric Studies of 4-(4-Nitrophenylazo)-3-methyl-1-(2-hydroxy-3- morpholinopropan-1-yl)-2-pyrazolin-5-one and its Metal Complexes Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 299-304      
Glover, G. M. Cartland, BlaŇĺej, M., Generalis, S. C. and MarkoŇ°, J. Three-Dimensional Gas-Liquid Simulation of an Airlift Bubble Column Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 387-392      
S√ļkenn√≠kov√°, Elena: Toolbox pre testovanie programov v prostred√≠ MATLAB. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Mańĺov√°, Anna: Toxicita a biodegrad√°cia chl√≥rovan√Ĺch fenolov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Had√°rov√°, Kamila: Toxicita bimet√°lov√Ĺch kombin√°ci√≠ (Ni,Cu,Mn,V a Mo) a ich bioakumul√°cia v riase Scenedesmus quadricauda.. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Skokanov√°, Marianna: Toxicita, biodegrad√°cia a sorpcia chl√≥rfenolov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Sej√°kov√°, Zuzana: Toxicita, biodegrad√°cia a sorpcia pentachl√≥rfenolu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dovińćovińćov√°, ńĹubom√≠ra: Toxick√© √ļńćinky dvojchromanu draseln√©ho na horńćicu bielu a dafnie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Lazar, ńĹubom√≠r: Transalkyl√°cia benz√©nu didodecylbenz√©nom. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1990.      
Cis√°rov√°, Lucia: Transform√°cia a odstraŇąovanie organick√Ĺch l√°tok p√īsoben√≠m oz√≥nu. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Pokorn√°, Adriana: Transform√°cia fytomasy na krmiv√° termofiln√Ĺmi bakt√©riami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Rusn√°kov√°, Ren√°ta: Transform√°cia fytomasy na krmiv√° termofiln√Ĺmi bakt√©riami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jerm√°Ňôov√°, Nikoleta: Transform√°cia mastn√Ĺch kysel√≠n na nenas√Ĺten√© aldehydy a alkoholy v listoch vinińća hroznorod√©ho. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Luk√°ńćov√°, Lucia: Transform√°cia prebytońćn√©ho kalu s vyuŇĺit√≠m oz√≥nu. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
KubiŇ°ov√°, ńĹ., Mart√°k, J. and Schlosser, ҆. Transport of 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid through a Layered Bulk Liquid Membrane Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 418-425      
Grzn√°rov√°, Gabriela: Transportn√© javy v chromatografick√Ĺch biosepar√°ci√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Derm√≠Ň°ek, Luk√°Ň°: Transportn√© procesy pońćas ferment√°cie kyseliny gluk√≥novej. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Fintov√°, Ildik√≥: Trendy marketingu kozmetick√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
MajŇ°√≠k, Juraj: Trendy technologickej moderny ovocn√Ĺch v√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hovanńć√≠kov√°, Krist√≠na: Trendy v balen√≠ potrav√≠n. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Petr√°Ň°ov√°, Alexandra: Tuh√© maziv√° v stratovom mazan√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mierka, O., Stopka, J., KiŇ°a, M. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Turbulent Reacting Flow Simulation Based on the Multi-Environment Mixing Model Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 394-402      
Hl√°vka, Stanislav: Tuzemsk√© a svetov√© charakteristiky konzistencie zubn√Ĺch p√°st. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Zednikov√°, Monika: Tvarovoselekt√≠vna alkyl√°cia bifenylu na zeolitoch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Z√°vack√°, Jana: Tvorba e - learningovej uńćebnice: Modelovanie technologick√Ĺch procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ryb√°rov√°, Katar√≠na: Tvorba e-learningovej uńćebnice: N√°vrhy regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bal√°Ňĺov√°, Monika: Tvorba farb√≠v pońćas ńćerenia dif√ļznej Ň°Ň•avy. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
ńĆern√°, Katar√≠na: Tvorba grafick√©ho uŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania pre glob√°lnu optimaliz√°ciu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
ńĆemanov√°, Lenka: Tvorba GUI pre synt√©zu regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Lenkeyov√°, Iveta: Tvorba histam√≠nu a kadaver√≠nu Enterobacter aerogenes za r√īznych modelov√Ĺch podmienok. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Baleja, J√°n: Tvorba kniŇĺnice matematick√Ĺch modelov chemickotechnologick√Ĺch procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
DaniŇ°kov√°, Jana: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze polyetyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hurn√Ĺ, R√≥bert: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze polypropyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Laux, Juraj: Tvorba koksu pri pyrol√Ĺze hydrogenańćne upraven√Ĺch surov√≠n. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Bartekov√°, Elena: Tvorba koksu pri pyrol√Ĺze produktov z hydrokrakovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
MeŇ°kov√°, Gabriela: Tvorba oxidov dus√≠ka pri spańĺovan√≠ uhlia. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Oravec, Juraj: Tvorba programov√©ho syst√©mu pre synt√©zu regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Prńćek, Branislav: Tvorba riadiaceho syst√©mu pre re√°lny proces s vyuŇĺit√≠m objektovo orientovan√Ĺch vizualizańćn√Ĺch syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pribulov√°, BoŇĺena: √öńćelov√© stanovenie nitroalditolov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
RaŇ°ov√°, Nat√°lia: √öńćinky aplik√°cie vedńĺajŇ°√≠ch produktov na stabilitu lipidov potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆imonńć√≠kov√°, Petra: √öńćinok kyseliny gama-linol√©novej na metabolizmus lipidov u vysokotukovou di√©tou indukovanej inzulinoresistencie. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kavec, J√°n: √öńćinok pr√≠sad na odparaf√≠novanie ropn√Ĺch olejov√Ĺch frakci√≠ a odolejovanie gańćov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
GaŇ°parov√°, Michaela: √öńćinok rozlińćn√Ĺch adit√≠vnych l√°tok vo fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch (FMV). Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Baumgartner, Anton: √öńćinok stabilizańćn√Ĺch pr√≠pravkov na stabilitu p√≠v. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Trubańćov√°, Andrea: √öloha emulg√°torov pri stabiliz√°cii tukov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vykydal, Ivan: Urńćenie tepeln√Ĺch str√°t v podmienkach precipit√°cie ALUMINA PLANT JAJARM, Ir√°n. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Proch√°dzkov√°, Miroslava: Urńćovania parametrov nitrifikańćn√Ĺch bakt√©ri√≠. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Schuller, Luk√°Ň°: Urńćovanie axi√°lnych disperzn√Ĺch koeficientov v airlift reaktoroch s vn√ļtornou cirkul√°ciou. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
ńĆert√≠kov√°, Daniela: Urńćovanie kinetick√Ĺch a stechiometrick√Ĺch parametrov aktiv√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KoŇ°ńć, Vladim√≠r: Urńćovanie parametrov kinetick√Ĺch modelov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Gazd√≠k, J√°n: Usadzovanie paraf√≠nov v motorov√Ĺch naft√°ch. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Karovińćov√°, J., Kohajdov√°, Z. and Hybenov√°, E. Using of Multivariate Analysis for Evaluation of Lactic Acid Fermented Cabbage Juices Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 267-274      
BlaŇĺej, M., Annus, J. and MarkoŇ°, J. Using of the Dynamic Pressure-Step Method for Mass Transfer Coefficient Measurement in the Internal-Loop Airlift Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 445-450      
Abdel-Razik, H. H. Utility of Sulfones in Heterocyclic Synthesis: Synthesis of Some New Polysubstituted Pyran and Pyridine Derivatives Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 119-124      
Mat√ļŇ°, P., Kubov√°, J. and StrieŇ°ko, V. Utilization of Chelating Ion Exchange for Aluminium Speciation Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 176-178      
Derco, J. and Kov√°cs, A. Utilization of Simulation Programs for Design of Biological Units for Nitrogen Removal Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 117-122      
Amin, Alaa S. Utilization of solid phase spectrophotometry for the determination of trace amounts of copper using 5-(2-benzothiazolylazo)-8-hydroxyquinoline Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 625-634      
Koh√ļtov√°, Monika: Valid√°cia analytick√Ĺch met√≥d identifik√°cie vybrat√Ĺch kozmetick√Ĺch surov√≠n u Ň°t√°tnych kontroln√Ĺch org√°nov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
PatiŇąo, Abel Angel Flores: Variabilita ukazovateńĺov akosti niektor√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Michal ҆tefanko: Verifik√°cia met√≥dy na stanovenie aktivity droŇĺdia v ceste. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Jurńćov√°, Miroslava: Verifik√°cia selektivitn√Ĺch a aktivitn√Ĺch parametrov katalyz√°tora vo v√Ĺrobn√Ĺch podmienkach. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Osl√≠kov√°, Zuzana: Viacvrstvov√© riadenie technologick√©ho procesu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Besedov√°, Eva: ViaczloŇĺkov√° adsorpcia plynov na nehybnej vrstve adsorbenta. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Harajdińć, Mari√°n: Virtualiz√°cia v syst√©me Solaris 10. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Struh√°r, Martin: Virtu√°lna priv√°tna sieŇ• √ļstavu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Vlkov√°, Lenka: Virtu√°lne laborat√≥rium. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kal√ļz, Martin: Virtu√°lne laborat√≥rium. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Bańćov√°, Ingrid: Vitam√≠n v B12 v biologickom materi√°li. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Varga, Ladislav: Vlastnosti a aplik√°cia √ļńćinn√Ĺch zloŇĺiek niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Toporkov√°, Martina: Vlastnosti a stabilita drte z vlaŇ°sk√Ĺch orechov a orechov√©ho oleja. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Brodniansk√°, M√°ria: Vlastnosti a stanovenie glukoalkaloidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Moskańĺov√°, Miloslava: Vlastnosti a v√Ĺznam aplik√°cie kyseliny mlieńćnej v m√§sovom priemysle. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Anton Andr√°Ň°ik: Vlastnosti adapt√≠vneho neur√≥nov√©ho PID regul√°tora. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
KubaŇ°ńć√≠kov√°, Barbora: Vlastnosti extrakńćn√Ĺch syst√©mov obsahuj√ļcich zloŇĺky zmesov√©ho rozp√ļŇ°Ň•adla DMF a EG. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
PetruŇ°ov√°, Jaroslava: Vlastnosti mliek√°rskej odpadovej vody. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Dzugasov√°, Jaroslava: Vlastnosti obl√°tkov√Ĺch ciest a ich vplyv na kvalitu fin√°lneho v√Ĺrobku. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆tepanovsk√°, Elena: Vlastnosti pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      

Page 20 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  next › last »