Browse By Author Name - Baleja, J

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baleja, J√°n: Tvorba kniŇĺnice matematick√Ĺch modelov chemickotechnologick√Ĺch procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.