Browse By Author Name - Miku

Browse Results (33 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mikul√≠kov√°, Jana: Adapt√≠vne lambda-sledovanie neline√°rnych chemickotechnologick√Ĺch syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
MikuŇ°ov√°, Lucia: Antioxidanty cere√°li√≠ a ich vplyv na zdravie ńćloveka. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
Mikulov√°, Z., ńĆuba, P., Balab√°nov√°, J., Rojka, T., Kovanda, F. and Jir√°tov√°, K. Calcined Ni‚ÄĒAl layered double hydroxide as a catalyst for total oxidation of volatile organic compounds: Effect of precursor crystallinity Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 103-109      
Kovańĺ, Mikul√°Ň°: Efekt√≠vnosŇ• odstraŇąovania Ň•aŇĺk√Ĺch kovov z odpadov√Ĺch v√īd. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mikul√°Ň°ov√°, ńĹubica: Elimin√°cia kontaminantov z potravinov√©ho reŇ•azca. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Posp√≠Ň°il, P., Mikul√°Ň°ek, P., Doleńćek, P. and Cakl, J. Enhancement of Tubular Cross-Flow Microfiltration of Dispersions by Gas-Liquid Two-Phase Flow Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 7-13      
RuŇĺińćkov√°, Silvia and Matherny, Mikul√°Ň° Evaluation of a spectroscopic tandem method using information theory Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 227-231      
Mikundov√°, Martina: Fluorescenńćn√© farby pre potlańć cen√≠n a hodnotenie ich vlastnost√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
MikuŇ°ek, FrantiŇ°ek: Formul√°cia recept√ļr adhez√≠vnej zmesi pre oceńĺovolanov√© dopravn√© p√°sy. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
MikuŇ°ov√°, Marta: Izol√°cia, purifik√°cia a vlastnosti metabolitov huby Fusarium solani. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MikuŇ°ov√°, Monika: Kyselina listov√° v detskej v√ĹŇĺive. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mikul√°Ň°ov√°, Monika: Marketingov√° anal√Ĺza v podniku WESTech, s.r.o. Bratislava. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Vajda, M., Sabolov√°, E., Schlosser, ҆. and Mikulov√°, E. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement II. Extraction of Organic Acids Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 3-10      
MikuŇ°ov√°, Katar√≠na: Modifik√°cia povrchu polym√©rnych materi√°lov na b√°ze celul√≥zy. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Mikulaj, DuŇ°an: OrtuŇ• v popolńćeku z technologick√Ĺch oper√°ci√≠ spańĺovne kalov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mikul√°Ň°ov√°, Lucia: Porovnanie surov√≠n v produkcii palivov√©ho etanolu s vyuŇĺit√≠m imobilizovan√Ĺch technol√≥gi√≠. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mikulov√°, Eva: Prestup l√°tky vo vl√°knovom kontaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Biskupińć, Stanislav, KovaŇô√≠k, Pavel, Lis√Ĺ, J√°n Mikul√°Ň° and Valko, Ladislav: Pr√≠klady a √ļlohy z fyzik√°lnej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0852-6      
Mikul√°Ň°ov√°, M√°ria: Rastlinn√© polysacharidy a ich degradańćn√© produkty ako substr√°ty pre biotechnol√≥gie. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Mikulcov√°, Viera: Riadenie akosti v√Ĺrobkov v Ň°.p. Palma, Bratislava. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mikulov√°, ńĹubica: ҆ńĺachtenie pivovarsk√Ĺch kvasiniek pre produkciu nealkoholick√©ho piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mikula, Milan, Trnovec, Bystr√≠k, ńĆern√°kov√°, ńĹudmila, ҆ut√Ĺ, ҆tefan and Janńćovińćov√°, Viera Stabilization of paper by nitrogen plasma assisted application of chitosan at atmospheric pressure Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 62-69      
MikuŇ°incov√°, Nat√°lia: Stanovenie vitam√≠nu B12 vo vegetari√°nskej strave. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Mikulajov√°, Anna: ҆t√ļdium antioxidańćn√Ĺch vlastnost√≠ a vplyvu cere√°li√≠ a pseudocere√°li√≠ na stabilitu potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Mikula, Mari√°n: ҆t√ļdium vlastnost√≠ vybran√Ĺch N,N-disubstituovan√Ĺch hydroxylam√≠nov a nitr√≥nov v polymerizańćn√Ĺch syst√©moch. Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
Mikul√°Ň°ikov√°, Katar√≠na: ҆t√ļdium vplyvu metanolu, etanolu a zloŇĺiek mobilnej f√°zy na tvorbu asociańćn√Ĺch komplexov diazep√°mu met√≥dou HPLC - NMR. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Handa, Makoto, Ishida, Hideaki, Ito, Kayoko, Adachi, Toshihiro, Ikeue, Takahisa, Hiromitsu, Ichiro, Mikuriya, Masahiro and Kasuga, Kuninobu Synthesis and magnetic properties of polymeric complexes containing ruthenium(II)-ruthenium(III) tetracarboxylato units linked by cyanato, thiocyanato, and selenocyanato ligands Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 410-416      
Zhu, Zhicheng and Masahiro Mikuriya Synthesis, crystal structure, and magnetic properties of a cobalt(II) complex with (3,5-dichloropyridin-4-yl)(pyridin-4-yl)methanol Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 423-427      
Petrul√°kov√°, Zuzana, Hybenov√°, Eva, MikuŇ°ov√°, Lucia, Gerekov√°, Petra, Kockov√°, Monika and ҆turd√≠k, Ernest The effect of lactobacilli starter culture on quality of bread Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 120-128      
MikuŇ°, ńĹubom√≠r: VyuŇĺitie flavonoidov ako ingredienci√≠ funkńćn√Ĺch potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mikul√°Ň°ik, Radoslav: VyuŇĺitie t√°lov√©ho oleja ako zdroja pal√≠v. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Mikulica, Peter: Zmesi pre dopravn√© p√°sy so zn√≠Ňĺenou horńĺavosŇ•ou. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.