Browse By Author Name - Len

Browse Results (236 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Popovińćov√°, Alena: Adsorpcia benz√©nu a trichl√≥retyl√©nu na vybran√Ĺch uhl√≠kat√Ĺch sorbentoch. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Urbanovsk√°, Alena: Adsorpcia CO2 a butylalkoholu na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
KanńŹ√°rov√°, Helena: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch prostriedkov s obsahom UV filtrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆tofkov√°, Lenka: Anaer√≥bny prep√°Ňĺkov√Ĺ filter v re√°lnych podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
HŇôeb√≠ńćkov√°, Lenka: Anal√Ĺza likvidity v konkurze a vyrovnan√≠. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
LaŇ°Ň°ov√°, Lenka: Anal√Ĺza rastu kvasiniek v z√°vislosti od hodnoty pH m√©dia a teploty. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jenisov√°, Valent√≠na: Aplik√°cia deriv√°tov 2-merkaptobenzimidazolu v produkcii polyketidov√©ho metabolitu - kyseliny mitorubrinovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Br√ļnov√°, Alena: Aplik√°cia mikroelektr√≥d v analytickej ch√©mii. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hanesov√°, Alena: Aplik√°cia s√≥l-g√≥l procesu pri tvarovan√≠ anorganick√Ĺch pr√°Ň°kov. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kul√≠kov√°, Alena: Archive Recorder AR 1000. Digit√°lna kniŇĺnica, 12.-14. apr√≠l 2010, Jasn√°. 2010      
Vancov√°, Alena: Beta-D-xylozid√°zy kvasiniek Cryptococcus albidus. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
Helcov√°, Alena: Biochemick√° a molekul√°rna charakteriz√°cia cystickej fibr√≥zy. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
ńéurdinov√°, Alena: Biochemick√© zmeny v potravin√°ch sp√īsoben√© mikroorganizmami. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kr√°ńĺov√°, K., Kissov√°, K., ҆vajlenov√°, O. and Vanńćo, J. Biological Activity of Copper(II) N-Salicylideneaminoacidato Complexes. Reduction of Chlorophyll Content in Freshwater Alga Chlorella vulgaris and Inhibition of Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 357-361      
Opattov√°, Alena: Biologick√° aktivita extraktov rastl√≠n rodu Philadelphus. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Krupkov√°, Lenka: Biologick√° aktivita nov√Ĺch fenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom kovu v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Mikov√°, Helena: Biotechnologick√° produkcia kyseliny L(+)-v√≠nnej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Mikov√°, Helena: Biotechnologick√° produkcia organick√Ĺch kysel√≠n z anhydridu kyseliny male√≠novej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
LeŇ°kov√°, Lenka: Charakteristika a moŇĺnosti aplik√°cie bioprotektorov a Ň°tartovac√≠ch kult√ļr v m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bartkov√°, Alena: Charakteriz√°cia kysl√Ĺch vlastnost√≠ zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
MyŇ°ińćkov√°, Lenka: Chemometrick√© sp√īsoby efekt√≠vnej transform√°cie analytick√©ho sign√°lu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Szabov√°, Ren√°ta, ńĆern√°kov√°, ńĹudmila, Wolfov√°, Magdal√©na and ńĆern√°k, Mirko Coating of TiO2 nanoparticles on the plasma activated polypropylene fibers Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 70-76      
Noaman, Maha S. M., Lences, Zoltan, Vitkovińć, Martin, GabriŇ°ov√°, Z. and Palou, Martin Comparison of two ő≤-SiAlON ceramics prepared from synthetic and natural raw materials Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 3-13      
Koh√ļtov√°, M. and Valent, A. Copper(II) Complexes Containing Schiff Bases Derived from Salicylaldehyde and Esters of L-Glutamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 95-99      
Babjakov√°, Lenka: Denitrifik√°cia v USB reaktore s granulovanou biomasou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 7    
Kul√≠kov√°, Alena: DigitalizaŐĀcia textovyŐĀch dokumentov. Digit√°lna kniŇĺnica, 12.-14. apr√≠l 2010, Jasn√°. 2010      
҆tolcov√°, Magdal√©na, Kaszonyi, Alexander, Hronec, Milan, Liptaj, Tibor and Kysel√°, Gabriela Direct sulfenylation of acetone with benzothiazolesulfenamides to benzothiazolylthio-substituted alkylaminopropene: synthesis and application Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 65-71      
Petr√°Ň°ov√°, Elena: Distrib√ļcia s√≠ry z kopyrol√Ĺzy uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Cudak, Magdalena and Karcz, Joanna Distribution of local heat transfer coefficient values in the wall region of an agitated vessel Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 92-99      
Janovńć√≠kov√°, Lenka: Dynamika obsahu Lactobacillus acidophilus vo vybran√Ĺch mlieńćnych produktoch a jeho vplyv na hygienicky relevantn√© kontaminanty. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Leskovsk√°, Lenka: Dynamika rastu Bacillus cereus v ultrapasterizovanej smotane. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kr√°ńĺov√°, Katar√≠na, Masarovińćov√°, Elena, ҆erŇ°eŇą, FrantiŇ°ek and Ondrejkovińćov√°, Iveta Effect of different Fe(III) compounds on photosynthetic electron transport in spinach chloroplasts and on iron accumulation in maize plants Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 358-363      
Skalińćanov√°, Alena: Elektroanalytick√© vyuŇĺitie interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Horv√°thov√°, Helena: Enantiomeric ńćist√© deriv√°ty homotryptof√°nu a jeho pyrol-3-yl anal√≥gov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
MartvoŇąov√°, Helena: Energetick√Ĺ audit v re√°lnych podmienkach v√Ĺrobn√©ho podniku. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pol√°kov√°, Lenka: Enz√Ĺmov√© premeny sacharidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
҆vajdlenkov√°, Helena: EPR Ň°t√ļdium fotochemick√Ĺch reakci√≠ karotenoidov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Zelenka, Mari√°n: Faktory ovplyvŇąuj√ļce antioxidańćn√ļ √ļńćinnosŇ• niektor√Ĺch potravin√°rskych antioxidantov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Adamcov√°, Alena: Fermentańćn√° produkcia kyseliny mitorubrinovej a pr√≠buzn√Ĺch pigmentov z mikromyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
AńĺuŇ°√≠kov√°, Alena: Finanńćn√° anal√Ĺza a vyuŇĺitie finanńćn√Ĺch prostriedkov E√ö. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Korduliakov√°, Alena: Finanńćn√Ĺ a investińćn√Ĺ controlling v podnikovej praxi. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
Schugerlov√°, Lenka: Formul√°cia recept√ļr gum√°rensk√Ĺch zmes√≠ so zv√ĹŇ°enou termooxidańćnou stabilitou. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bod√≠kov√°, Elena: Fotochemick√© reakcie vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
Bradiakov√°, Alena: Fotoindukovan√Ĺ prenos elektr√≥nu v komplexoch s bioligandami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Mlynkov√°, BoŇĺena, Bajus, Martin, H√°jekov√°, Elena, Kostrab, Gabriel and Mravec, DuŇ°an Fuels obtained by thermal cracking of individual and mixed polymers Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 15-24 2    
KrkoŇ°ov√°, ŇĹofia, Kubinec, R√≥bert, Jurd√°kov√°, Helena, BlaŇ°ko, Jaroslav, Ostrovsk√Ĺ, Ivan, Soj√°k, Ladislav and ҆evńć√≠k, JiŇô√≠ Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
Paulen, Radoslav: Glob√°lna optimaliz√°cia procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Horv√°thov√°, Elena: Hodnotenie kvality ochrann√Ĺch odevov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Galdunov√°, Lenka: Hodnotenie organoleptick√Ĺch vlastnost√≠ vybran√Ĺch bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
GajdoŇ°ov√°, Alena: Hodnotenie, v√Ĺber a vyuŇĺitie cere√°li√≠ pre pr√≠pravu funkńćn√Ĺch potrav√≠n so zv√ĹŇ°en√Ĺm obsahom beta-gluk√°nov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Bedn√°rikov√°, Alena: HPLC Ň°t√ļdium vybran√Ĺch deriv√°tov kysel√≠n fenylkarb√°mov√Ĺch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hus√°rov√°, Lenka: Hydrof√≥bna modifik√°cia prote√≠nov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bogya, Erzs√©bet-S√°ra, Barab√°s, R√©ka, Csavd√°ri, Alexandra, Dejeu, Valentina and B√Ęldea, Ioan Hydroxyapatite modified with silica used for sorption of copper(II) Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 568-573      
ŇĹuŇĺa, Milena, Milosavińá, Nenad and KneŇĺevińá-Jugovińá, Zorica Immobilization of modified penicillin G acylase on Sepabeads carriers Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 117-124      
҆kvarkov√°, Lenka: Implement√°cia vn√ļtropodnikov√©ho controllingu v podnikovej praxi. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 5    
Wr√≥blewska, A., Rzepkowska, M., Lenart, S., Westerlich, S., Grzmil, B. and Milchert, E. Influence of Solvent on the Epoxidation of Allyl Alcohol by Hydrogen Peroxide over Titanium Silicalite Catalysts Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 139-142      
Jelenńćiak, FrantiŇ°ek: Informańćn√Ĺ syst√©m zariaden√≠ pre automatiz√°ciu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Sklen√°rov√°, Zuzana: Inhibińćn√© l√°tky v mlieku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
ńĆernochov√°, Lenka: Integrovan√© modelovanie komun√°lnych syst√©mov odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Frianov√°, Helena: Intenzifik√°cia prestupu l√°tky vo vl√°knov√Ĺch pertraktoroch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lengyel, Jozef: Interakńćn√© √ļńćinky Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na semen√°ńćikoch horńćice bielej Sinapis alba. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Lacikov√°, ńĹ., ҆vajdlenka, E., MaŇ°terov√°, I. and Granńćai, D. Isolation and identification of flower oil components from four Staphylea L. species Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 512-514      
ńĆulenov√°, Andrea: Izotachoforetick√© Ň°t√ļdium vybran√©ho antireumatika. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Lengyel, Jozef: Katalytick√© krakovanie pr√≠rodn√Ĺch triacylglycerolov v pr√≠tomnosti zeolitov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
FarkaŇ°ov√°, Lenka: Komparat√≠vne Ň°t√ļdium transportn√Ĺch procesov vl√°knit√Ĺch h√ļb pońćas ich kl√≠ńćenia. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
NevińŹansk√°, Lenka: Komplexn√© zl√ļńćeniny Ňĺeleza s biologicky akt√≠vnymi N-donorov√Ĺmi ligandmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
Juh√°sov√°, Helena: Konformańćn√° anal√Ĺza a interpret√°cia vibrańćn√Ĺch spektier metyl-2-kyano-3-arainoakryl√°tu a jeho N-metyl deriv√°tov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Sklen√°k, ҆tńõp√°n: Konformańćn√≠ a vibrańćn√≠ anal√Ĺza vybran√Ĺch organick√Ĺch molek√ļl. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Bartekov√°, Elena: Kopyrol√Ĺza uhńĺovod√≠kov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Baxov√°, Elena: Lignany pr√≠tomn√© v cere√°li√°ch. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Wilhalmov√°, Lenka: L√≠zing ako zdroj financovania mal√Ĺch podnikov. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Roh√°ńćov√°, Lenka: Marketingov√© strat√©gie v Datalock a.s.. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Hud√°ńćkov√°, Helena: Meranie r√Ĺchlostn√Ĺch pol√≠ laser-dopplerovsk√Ĺm anemometrom. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.      
Kr√°ńĺov√°, Alena: Met√≥dy stanovenia biot√≠nu v potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Pop√°len√Ĺ, Peter: Mikroaktivitn√Ĺ test FCC katalyz√°torov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Oravczov√°, Elena: Mikrobiologick√© a senzorick√© hodnotenie √ļden√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov s pr√≠davkom adit√≠v. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Martinick√°, Lenka: Mikrobiologick√© akostn√© znaky pasterizovan√©ho mlieka. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
SmoleŇąov√°, Eva: Mikrobion√°lne spracovanie lignitu a charakteriz√°cia autocht√≥nnych mikr√≥bov lignitu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
SuchoŇąov√°, Alena: Modelovanie homogeniz√°cie polym√©rov v z√°vitovkovom extr√ļderi. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Forejtov√°, Alena: Modelovanie kinetiky hydrol√Ĺzy bielkov√≠n mlieka vo vs√°dzkovom reaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Letkov√°, Lenka: Modelovanie reakcie vzniku portlandsk√Ĺch slinkov pri pouŇĺit√≠ alternat√≠vnych pal√≠v. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Holińćov√°, Elena: Modifik√°cia a meranie fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ zeolitov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Berczeliov√°, Elena: Modifik√°cia glutationov√©ho metabolizmu buniek izotiokyan√°tmi a flavonoidmi. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
P√°lkov√°, Helena: Modifik√°cia n√°boja smektitov a jej vplyv na ich interakcie s organick√Ĺmi l√°tkami. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆irok√°, Alena: Monitorovanie stupŇąa poŇ°kodenia drev√≠n anal√Ĺzou zloŇĺenia zelene stromov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Tr√ļchla, Lenka: MoŇĺnosti kontinu√°lnej v√Ĺroby etanolu zo srv√°tky aplik√°ciou imobilizovan√Ĺch mikroorganizmov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆arlayov√°, Lenka: MoŇĺnosti ovplyvnenia adh√©zie v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov ku gume. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Koz√°kov√°, Lenka: Nanońćastice a ich pouŇĺitie v papierenskom priemysle. Povrchov√© vlastnosti, v√§zobn√© schopnosti. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Lengyel, Peter: N√°vrh reaktora na chlor√°ciu acet√≥nu v plynnej f√°ze. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Reginov√°, Alena: N√°vrh sanańćn√Ĺch opatren√≠ pre dekontamin√°ciu zeminy a spodn√Ĺch v√īd v are√°li ZSNP a.s. ŇĹiar nad Hronom na z√°klade uŇĺ vykonan√Ĺch anal√Ĺz. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 6    
HalgaŇ°, J√°n, Kolenov√°, Viera, ҆tev√≠kov√°, Zuzana, PeraŇ°√≠nov√°, Lucia and KoŇĺ√≠Ň°ek, Jozef New Cu(II), Co(II), and Ni(II) complexes with thieno[2,3- b ]pyridine and 2-methylthieno[2,3- b ]pyridine as ligands: Synthesis and crystal structures Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 323-328 3    
Chrom√°, Magdal√©na: Niektor√© aspekty mutagen√©zy ved√ļcej k bakteri√°lnej rezistencii vońći antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Lenka Vlńćkov√°: Niektor√© pr√°vne a chemick√© aspekty odpadov√©ho hospod√°rstva v Ň°.p. Slovensk√Ĺ hodv√°b Senica. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kov√°ńćikov√°, Alena: N√≠zkotuhn√ļce oleje z parafinick√Ĺch a neparafinick√Ĺch r√īp. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 6    
Fucikova, Anna, Valenta, Jan, Pelant, Ivan and Brezina, Vitezslav Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in biology Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 704-708 1    
Hvastijov√°, M√°ria, Kohout, JiŇô√≠, Langfelderov√°, Helena, Fodran, Peter, Adam√≠kov√°, Alena and Klimńć√≠kov√°, Jarmila: Nukleofiln√© ad√≠cie a koligandov√© izom√©ry v syst√©moch s CuII, NiII a CoII s pseudohalogenidov√Ĺmi a pyrazolov√Ĺmi ligandami. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, 1986. 2 1  
Holenia, Alexander: Obchodno-z√°v√§zkov√© vzŇ•ahy v podmienkach ekonomiky SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »