Browse By Author Name - Val

Browse Results (81 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kovalńć√≠k, Martin: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla s f√°zovou premenou v m√©di√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Chrvalov√°, Zuzana: Analytika v cukrovink√°rskej technol√≥gii. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Valach, Milan: Anal√Ĺza vlastnost√≠ algoritmov spojit√©ho riadenia s umiestnen√≠m p√≥lov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆ima, Jozef, Koman, Mari√°n, Kotońćov√°, Adela, Segńĺa, Peter, Tatarko, Miroslav and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7 1    
҆ima, Jozef, Kotońćov√°, Adela and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1081-4      
MaŇ°lejov√°, Anna, Kotońćov√°, Adela, Ondrejkovińćov√°, Iveta, Pap√°nkov√°, BlaŇĺena and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X      
Jenisov√°, Valent√≠na: Aplik√°cia deriv√°tov 2-merkaptobenzimidazolu v produkcii polyketidov√©ho metabolitu - kyseliny mitorubrinovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Dovalovsk√°, Zuzana: Aplik√°cia mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mendes, Chirleanny M., Brito, Mar√≠lia A., Porto, Tatiana S., Porto, Ana L. F., Bezerra, Ranilson S., Carvalho, Luiz B., Caneiro-Le√£o, Ana M. A. and Carneiro-da-Cunha, Maria G. Aquaculture by-product: a source of proteolytic enzymes for detergent additives Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 662-669      
Donovalov√°, Zuzana: Biodegradabilita deriv√°tov kyseliny benzoovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Valach, Milan: Biosenzory na stanovenie etanolu s vyuŇĺit√≠m alkoholdehydrogen√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
JenńćuŇ°ov√°, P., Tomńć√≠k, P., Bustin, D., Rievaj, M. and Dovalovsk√°, Z. Calibrationless determination of electroactive species using chronoamperograms at collector segment of interdigitated microelectrode array Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 173-178      
Bafrncov√°, SoŇąa, Bafrnec, Milan, B√°leŇ°, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczk√Ĺ, Elem√≠r, Langfelder, Ivan, Lodes, Anton√≠n, Longauer, Jaroslav, Surov√Ĺ, J√ļlius, ҆efńć√≠k, Jaroslav, ҆efńć√≠kov√°, Milica and Vajda, Milan: Chemick√© inŇĺinierstvo - Pr√≠klady a √ļlohy. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
Gembick√Ĺ, Milan, Moncońĺ, J√°n, LebruŇ°kov√°, Katar√≠na, MartiŇ°ka, Ladislav and Valigura, DuŇ°an Copper(II) 3,5-Dinitrosalicylate ‚Äď The Unique System for Cocrystal Formation by Gentle Changes in Preparation Procedure Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 290-300      
Koh√ļtov√°, M. and Valent, A. Copper(II) Complexes Containing Schiff Bases Derived from Salicylaldehyde and Esters of L-Glutamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 95-99      
Vańĺkov√°, Zuzana: Deriv√°ty N-salicylid√©nglutam√°tovo-meńŹnat√©ho komplexu - Ň°t√ļdium redox aktivity a antiproliferańćn√Ĺch vlastnost√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dov√°ńĺ, Pavel: E-learningov√Ĺ internetov√Ĺ modul pre experiment√°lnu identifik√°ciu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kovańĺ, Mikul√°Ň°: Efekt√≠vnosŇ• odstraŇąovania Ň•aŇĺk√Ĺch kovov z odpadov√Ĺch v√īd. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159 2    
KoreŇą, B., Valach, F., Siv√Ĺ, P. and Meln√≠k, Milan: Experiment√°lne v√Ĺsledky r√∂ntgenovej Ň°trukt√ļrnej anal√Ĺzy vybran√Ĺch karboxyl√°tomeńŹŇąat√Ĺch komplexov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1986.      
Kovańĺov√°, Mark√©ta: Extrakt√≠vne l√°tky v dreve a sulf√°tovom v√Ĺluhu. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
Laurinc, Viliam and Valach, Fedor: Fyzika I. 2. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1995. ISBN 80-227-0734-1      
Kovalńć√≠kov√°, Miriam: Hodnotenie vlastnost√≠ plastick√Ĺch maz√≠v, pripraven√Ĺch na z√°klade hydrofobizovan√Ĺch anorganick√Ĺch zahusŇ•ovadiel. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Bogya, Erzs√©bet-S√°ra, Barab√°s, R√©ka, Csavd√°ri, Alexandra, Dejeu, Valentina and B√Ęldea, Ioan Hydroxyapatite modified with silica used for sorption of copper(II) Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 568-573      
Gavalcov√°, Katar√≠na: IńĆ-spektr√° kysl√Ĺch centier zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Cestarolli, Dane T., Alves, Val√©ria A. and da Silva, Lu√≠s A. In situ and ex situ characterization of a Fe-Cr-Ni alloy in mouthwashes and Hank‚Äôs solution Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 326-328      
Hudecov√°, Anna, Val√≠k, ńĹubom√≠r and Lipt√°kov√°, Denisa Influence of temperature on the surface growth of Geotrichum candidum Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 75-87      
Valo, Radoslav: Internetov√Ĺ datab√°zov√Ĺ syst√©m spr√°vy predmetu LCZA. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Valachov√°, Val√©ria: Kalkul√°cie n√°kladov vo V√Ĺskumnom √ļstave vodn√©ho hospod√°rstva. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
ValluŇ°ov√°, Zuzana: Katalytick√° redukcia substituovan√Ĺch nitrobenz√©nov na kovov√Ĺch katalyz√°toroch, nanesen√Ĺch na b√°zick√Ĺch nosińćoch. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Vańĺkov√°, Krist√≠na: Kinetika farbenia a distrib√ļcia farbiva vo vl√°kne pri farben√≠ zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vacvalov√°, Sylvia: Kvantitat√≠vne a kvalitat√≠vne met√≥dy anal√Ĺzy sekund√°rnych metabolitov mutanta M 108 Irichoderma viride. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kotońćov√°, Adela, Valigura, DuŇ°an, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Sirota, Anton and Biela, Zuzana: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie I. 2. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0855-0      
Ondrejovińć, Gregor, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Kotońćov√°, Adela, Sirota, Anton and Valigura, DuŇ°an: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1995. ISBN 80-227-0737-6      
Valovińćov√°, M√°ria: Metodol√≥gia, n√°vrh a overenie krit√©ri√≠ kvalitat√≠vneho triedenia historick√Ĺch tlańćov√≠n. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Valkovińćov√°, Be√°ta: Mikroorganizmy v√≠nnej pivnice. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Fucikova, Anna, Valenta, Jan, Pelant, Ivan and Brezina, Vitezslav Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in biology Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 704-708 1    
Tavalyov√°, Michaela: Optimaliz√°cia prev√°dzkovania pece na v√Ĺrobu v√°pna. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Vencel, T., Donovalov√°, J., G√°plovsk√Ĺ, A., Kimura, T. and Toma, ҆. Oxygen Exclusion from the Organic Solvents Using Ultrasound and Comparison with Other Common Techniques Used in Photochemical Experiments Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 271-274      
Gavańĺov√°, Silvia: Ozoniz√°cia hexametyl√©ntetram√≠nu. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ValaŇ°√≠k, Peter: Polypropyl√©n modifikovan√Ĺ mela√≠nanhydridom. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kovańĺov√°, ńĹubom√≠ra: PouŇĺitie DNA senzora pri stanoven√≠ rizikov√Ĺch l√°tok. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kovalńć√≠k, Boris: PouŇĺitie viachodnotovej logiky vo fuzzy riaden√≠. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Val√°Ň°kov√°, Marta and Martynkov√°, GraŇĺyna Simha Preparation and characterization of porous cordierite for potential use in cellular ceramics Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 445-449 1    
Biskupińć, Stanislav, KovaŇô√≠k, Pavel, Lis√Ĺ, J√°n Mikul√°Ň° and Valko, Ladislav: Pr√≠klady a √ļlohy z fyzik√°lnej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0852-6      
Stred√°nska, Val√©ria: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium kompozitn√Ĺch biomateri√°lov s anorganickou zloŇĺkou. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kaval√≠rov√°, Jana: Pr√≠prava a vlastnosti nitrobenzo√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s vybrat√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Rajman, Valter: Pr√≠prava oxidu horeńćnat√©ho. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Val√°Ň°ek, Jaroslav: Pr√≠spevok k Ň°t√ļdiu fotolitografie. Katedra textilu, papiera a celul√≥zy CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.      
MedveńŹov√°, AlŇĺbeta, Lipt√°kov√°, Denisa, Hudecov√°, Anna and Val√≠k, ńĹubom√≠r Quantification of the Growth Competition of Lactic Acid Bacteria: a Case of Co-culture with Geotrichum candidum and Staphylococcus aureus Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 192-207      
VaŇąura, P., Makrl√≠k, E. and Valentov√°, Z. Solvent Extraction of Microamounts of Cesium from Water into Nitrobenzene by Using Hydrogen Dicarbollylcobaltate in the Presence of Dicyclohexyl-18-crown-6 Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 225-228      
Ondrejovińć, G., Kotońćov√°, A. and Valigura, D. Spectrochemical and Electrochemical Properties of Distorted Pentacoordinate [Cu(chel)2X]Y Complexes Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 168-173      
Valent√≠n, Mari√°n: Spektr√°lne a kolorimetrick√© modelovanie reprodukcie farby tlańćou. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dovalov√°, Lucia: Spracovanie rovnov√°Ňĺnych √ļdajov kvapalina - para a kvapalina -kvapalina trojzloŇĺkov√Ĺch s√ļstav. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Valentov√°, Eva: Stanovenie niektor√Ĺch ani√≥nov v krvnej plazme dojn√≠c met√≥dou kapil√°rnej izotachofor√©zy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kavalier, ҆tefan: Stanovenie toxicity kovov a rastlinn√Ĺch horm√≥nov na riasu Scenedesmus quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kovalńć√≠kov√°, Martina: Starnutie a hodnotenie starnutia grafick√Ĺch obrazov. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Dov√°ńĺ, Martin: ҆t√ļdium f√°zov√Ĺch rovnov√°h v Ň°tvorzloŇĺkovom syst√©me Na2O - ZrO2 - SiO2 - P205. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Val√°Ň°ek, Marcel: ҆t√ļdium jednotkov√Ĺch oper√°ci√≠ zhotovenia a pouŇĺitia ofsetov√Ĺch tlańćov√Ĺch foriem na hlin√≠kovej podloŇĺke. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Valasekov√°, Alexandra: ҆t√ļdium vlastnost√≠ podloŇĺky na tlańć v z√°vislosti od kvality tlańće a tlańćovej technol√≥gie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Obalov√°, L., Val√°Ň°kov√°, M., Kovanda, F., Lacn√Ĺ, Z. and Kolinov√°, K. Study of the Catalytic Activity of Calcined Ni/Mg/Al (Mn) Hydrotalcites for N2O Decomposition Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 33-40      
Hovanec, Valent√≠n: Technick√° normaliz√°cia ńĆSFR a prechod na eur√≥pske normy so zreteńĺom na chemick√Ĺ priemysel. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
G√°plovsk√Ĺ, A., Donovalov√°, J., Toma, ҆., Jakub√≠kov√°, B. and Mrańćnov√°, R. The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 250-254      
Mojumdar, S. C., LebruŇ°kov√°, K. and Valigura, D. Thermal Stability and Spectral Properties of Pyrazine-2,3-dicarboxylatocopper(II) Complexes with Ronicol Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 245-249      
Rievaj, M., Dovalovsk√°, Z. and Bustin, D. Trace analysis of lead by anodic stripping voltammetry with collection at interdigitated microelectrodes in small-volume samples Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 111-115 1    
Valo, Tom√°Ň°: Tvorba investińćnej strat√©gie podniku v podmienkach trhov√©ho mechanizmu. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Valentov√°, Jana: √öńćinnosŇ• konzervańćn√Ĺch l√°tok pre kozmetick√© emulzie. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
ValluŇ°ov√°, Be√°ta: √öńćtovn√≠ctvo n√°kladov a v√Ĺnosov a jeho vyuŇĺitie v rozhodovac√≠ch procesoch podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Valentov√°, L√≠dia: Vplyv denitrifik√°cie na tvorbu intermedi√°tov trichlorbenz√©nu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Valkovińćov√°, Eva: Vplyv miner√°lnych vl√°kien a fajńćenia na imunitn√Ĺ syst√©m potkanov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Murov√°, Val√©ria: Vplyv niektor√Ĺch faktorov prostredia na produkciu kyseliny mlieńćnej pomocou Bacillus coagulans CCM 4318. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Dov√°ńĺ, Martin: Vplyv ońćkovac√≠ch pr√≠sad na vlastnosti hydratovan√Ĺch spoj√≠v. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kovalńć√≠kov√°, Monika: Vplyv vybran√Ĺch odmasŇ•ovańćov na biologick√ļ rozloŇĺiteńĺnosŇ• ropn√Ĺch l√°tok. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Osvaldov√°, Miriam: Vypracovanie analytick√Ĺch postupov na stanovenie neńćist√īt v ortuti met√≥dami AAS. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Valińćkov√°, M√°ria: VyuŇĺitie kovov√©ho Ňĺeleza a r√īznych chel√°torov vo Fentonovej reakci√≠. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 4    
Kavala, Miroslav: VyuŇĺitie Wackerovej oxid√°cie v synt√©ze (epi)dihydropinid√≠nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Valach, Milan: V√Ĺvoj biosenzorov pre monitoring etanolovej ferment√°cie s imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Chv√°la, Anton: Z√°kladn√© princ√≠py marketingu aplikovan√© v podmienkach a.s. Chemolak Smolenice. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kovanińćov√°, Val√©ria: Zmeny vybran√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n konzervovan√Ĺch netradińćn√Ĺmi met√≥dami. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1988. 2