Browse By Author Name - Kore

Browse Results (17 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
KoreŇąovsk√°, M. and Suhaj, M. Application of GF-AAS Methods for As3+ and As5+ Determination in Fish Products Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 153-156      
KoreŇąov√°, Anna and Uher, Michal: Bioorganick√° ch√©mia v ot√°zkach a odpovediach. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1678-2      
Korenkov√°, Eva: D√°vkovanie veńĺk√Ĺch objemov v konvenńćnej a r√Ĺchlej plynovej chromatografii pouŇĺit√≠m injektora s programovanou teplotou odparovania. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Korenko, M. Electrical conductivity of the molten KF‚ÄĒK2TaF7 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 321-323 1    
KoreŇąov√°, Zuzana: Experiment√°lne sledovanie podmienok ekologick√©ho spańĺovania odpadov√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
KoreŇą, B., Valach, F., Siv√Ĺ, P. and Meln√≠k, Milan: Experiment√°lne v√Ĺsledky r√∂ntgenovej Ň°trukt√ļrnej anal√Ĺzy vybran√Ĺch karboxyl√°tomeńŹŇąat√Ĺch komplexov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1986.      
KoreŇąov√°, Z., Juma, M., Annus, J., MarkoŇ°, J. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Kinetics of pyrolysis and properties of carbon black from a scrap tire Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 422-426      
Korenko, Michal: Kompozitn√© elektrolytick√© povlaky na b√°ze Ňĺeleznej matrice a disperzn√Ĺch ńćast√≠c krem√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KoreŇąov√°, Zuzana: Optimaliz√°cia podmienok termick√©ho rozkladu odpadov√Ĺch pneumat√≠k. √östav chemick√©ho a environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 1    
KoreŇąovsk√°, M. Optimization of Selenium Determination in Vegetables, Fruits, and Dairy Products by Flow Injection Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 155-157      
KoreŇąov√°, Zuzana, Haydary, Juma, Annus, J√ļlius, MarkoŇ°, Jozef and Jelemensk√Ĺ, ńĹudov√≠t Pore structure of pyrolyzed scrap tires Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 86-91      
KoreŇąov√°, Viera: Pr√≠prava s√≠ranu horeńćnat√©ho z dolomitu. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
KoreŇąov√°, Zuzana: Pr√≠spevok k r√°dioanalytick√©mu vyuŇĺitiu izokoncentrańćn√©ho princ√≠pu. Chemickotechnologick√° fakulta, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
KoreŇąov√°, ńĹubica: Pr√≠spevok k s√ļńćasn√©mu stavu pr√≠jmu j√≥du na Slovensku. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Korenko, Michal, Kuchar√≠k, Mari√°n and Janińćkovińć, DuŇ°an Rapid solidification processing in molten salts chemistry: X-ray analysis of deeply undercooled cryolite-alumina melts Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 219-222      
KoreŇą, Roman: Synt√©za a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ 3,4-disubstituovan√Ĺch deriv√°tov fur√°nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Korenko, Michal: VzŇ•ah medzi obsahom sod√≠ka v hlin√≠ku a kat√≥dov√Ĺm nadp√§t√≠m v procese elektrol√Ĺzy a rozpustnosŇ• vybran√Ĺch sulfidov v kryolitovej tavenine. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.