Browse By Author Name - Uher, Michal

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
KoreŇąov√°, Anna and Uher, Michal: Bioorganick√° ch√©mia v ot√°zkach a odpovediach. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1678-2      
Uher, Michal: Derivatiz√°cia kyseliny kojovej - perspekt√≠vny zdroj biologicky akt√≠vnych l√°tok. Chemickotechnologick√° fakulta, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.