Search Results (Title, Abstract, Keywords:"static output feedback", Status:" Published")

Browse Results (90 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor and Vasińćkaninov√°, Anna Robust Control of Chemical Reactors Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 12-23  25.72      
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor, Dost√°l, Petr and Z√°vack√°, Jana Robust stabilization of a chemical reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 527-536  15.83      
GomboŇ°, Daniel: Robustn√© riadenie chemick√©ho prietokov√©ho reaktora. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  10.06      
M√©sz√°ros, Alojz and V√∂r√∂Ň°, Juraj Design of Intelligent Controllers for Biotechnological Process Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 208-220  5.72      
M√©sz√°ros, Imrich: Adapt√≠vne riadenie dynamick√Ĺch syst√©mov bez priebeŇĺnej identifik√°cie. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  5.58 1    
SuchoŇąov√°, Alena: Modelovanie homogeniz√°cie polym√©rov v z√°vitovkovom extr√ļderi. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  5.30      
G√≥rak, A., JaroszyŇĄski, M. and KoŇāodziej, A. Residence time distribution study for the catalytic packing MULTIPAK¬ģ Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 404-409  4.67 1    
KoŇĺka, ҆. and MikleŇ°, J. An Iterative Identification and Control Design of a Chemical Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 335-341  3.52      
Szak√°lov√°, Erika: Predikt√≠vne riadenie chemick√©ho reaktora s vyuŇĺit√≠m neutr√≥nov√Ĺch siet√≠. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.47      
KadaŇ°i, Tibor: Predikcie vo fuzzy regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  3.43      
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.17      
Rusn√°k, Anton: Met√≥da neur√≥nov√Ĺch siet√≠ v modelovan√≠ a riaden√≠ syst√©mov/The Neural Network Approach in Modelling and Control. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  3.15      
Udut, Vikt√≥ria: Modelovanie surov√°rne cukrovaru v Rimavskej Sobote. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  3.01      
Volovińć, Milan: Povrchov√° modifik√°cia v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov pre konŇ°trukciu pl√°Ň°Ň•ov plazmou. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.99      
Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess Molar Volumes of the Octane‚Äď1-Chlorobutane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 374-377  2.89      
Amir, Ihssan: Plazmochemick√° √ļprava materi√°lov pre gum√°rensk√Ĺ priemysel. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.86      
Pav√ļkov√°, L√Ĺdia: MoŇĺnosti riadenia technologick√Ĺch procesov pomocou zjednoduŇ°en√Ĺch modelov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.80      
Linek, J. and Mor√°vkov√°, L. Excess Molar Volumes of the Heptane‚Äď1-Chloropentane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 382-385  2.77      
Kov√°ńćov√°, Miriam: Sorpcia r√°diostroncia pr√≠rodn√Ĺmi ionexami. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.77      
Zeliskov√°, Dagmar: DNA Reconstruction The Shortest Common Superstring Problem. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.57      
DlhoŇ°, Marek: Fyziol√≥gia pivovarsk√Ĺch kvasiniek v stresov√Ĺch podmienkach. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.51      
Borkovińć, Peter: Vytvorenie interface pre prenos konfigurańćn√Ĺch √ļdajov do syst√©mu Yokogawa. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.48      
Gramblińćka, Michal, T√≥thov√°, Darina, AntoŇ°ov√°, Monika and Polakovińć, Milan Influence of pH on adsorption of human immunoglobulin gamma, human serum albumin and horse myoglobin by commercial chromatographic materials designed for downstream processing of monoclonal antibodies Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, -  2.45      
Bystrick√Ĺ, Peter: Urńćovanie 1H-13C spin-spinov√Ĺch interakńćn√Ĺch konŇ°t√°nt ńŹalek√©ho dosahu.. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  2.44      
Moln√°r, Attila: Program Tool for Safety Analysis of a Chemical Reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.43      
StaŇąov√°, I., PlŇ°ko, A., Pag√°ńćov√°, J. and ҆ib√≠kov√°, K. Influence of composition on corroding process of Na2O-K2O-CaO-ZrO2-SiO2 glasses Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 11-15  2.40      
Dharmalingam, K., Ramachandran, K., Sivagurunathan, P., Undre, B. Prabhakar, Khirade, P. W. and Mehrotra, S. C. Dielectric relaxation of butyl acrylate‚ÄĒalcohol mixtures using time domain reflectometry Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 300-307  2.39      
Wang, Z. and Wu, S. Binding affinities and spectra of complexes formed by dehydrotetrapyrido[20]annulene and small molecules Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 313-320  2.39      
҆vardov√°, Ren√°ta: Riadenie syst√©mov s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m pomocou rozvetven√Ĺch regulańćn√Ĺch obvodov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.38      
Danko, Peter: Riadenie technologick√Ĺch procesov s poruchami. √östav informatiz√°cie, automatiz√°cie a matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.37      
TvrdoŇąov√°, Michaela: Podmienky sorpcie prom√©tia pr√≠rodn√Ĺmi ionexami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.36      
Pag√°ńćov√°, Petra: Vplyv vybran√Ĺch technologick√Ĺch pr√ļdov na ńćistiareŇą odpadov√Ĺch v√īd Volkswagen Bratislava. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.33      
KleŇ°ńćov√°, ŇĹaneta: Aplik√°cia finanńćno-ekonomickej anal√Ĺzy vo vybranom podniku. √östav manaŇĺmentu, 2010.  2.33      
Dud√°Ň°ov√°, Mariana: Sledovanie vplyvu komponentov citrusov√©ho Ňĺel√© na jeho vlastnosti. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.31      
Br√ļder, Peter: MoŇĺnosti √ļspory energie pri v√Ĺrobe cementu mokr√Ĺm sp√īsobom. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.30      
Zimanov√°, Martina: ńĆistenie priesakov√Ĺch v√īd zo skl√°dky tuh√©ho odpadu v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.29 2    
Gergelyov√°, Petra: Vplyv koncentr√°cie roztoku a pH na sorpciu kati√≥nov zeolitmi. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.27      
Variny, Miroslav: Formation of Valine Microcrystals through Rapid Antisolvent Precipitation. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.26      
Blahov√°, Lenka: V√Ĺuńćbov√Ĺ syst√©m pre predmet Inteligentn√© syst√©my riadenia. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.26      
Szigetiov√°, Zuzana: Sorpcia zmesi r√°dionuklidov pr√≠rodn√Ĺmi ionexami. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.25      
Kriv√°k, Jozef: Ohlasy - modul pre informańćn√Ĺ syst√©m √öIAM. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.24      
Vanekov√°, Katar√≠na: Riadenie pomocou priemyseln√©ho riadiaceho syst√©mu Simatic. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.11      
Tat√°rov√°, Ivana: Structure and Process Characterization of Chromatographic Adsorbents. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.10      
Herceg, Martin: Nonlinear Model Predictive Control of a Diesel Engine with Exhaust Gas Recirculation and Variable Geometry Turbocharger. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.04      
Valo, Radoslav: Internetov√Ĺ datab√°zov√Ĺ syst√©m spr√°vy predmetu LCZA. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.02      
Pastorekov√° - Kocsisov√°, Irena: Stabiliz√°cia konzistencie kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.97      
Csizmadiaov√°, Veronika: Spojit√© riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.96      
Kubovińćov√°, Daniela: Predikcie v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach a regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.96 1    
Kubovńćiakov√°, Katar√≠na: Sledovanie produkcie salicyl√°tov Trichoderma viridea Aspergillus terreus. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.94      
ńĆuboŇąov√°, ńĹubom√≠ra: ҆t√ļdium produkcie sekund√°rnych metabolitov u mutantov Trichoderma viride s poruchou v Ňĺivotnom cykle. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.94      
MrŇą√°k, R√≥bert: Biosenzory na stanovenie gluk√≥zy s imobilizovanou gluk√≥zaoxid√°ciou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.90 2    
҆√°tkov√°, Barbora: E - learningov√Ĺ internetov√Ĺ modul pre Laborat√≥rne cvińćenia zo z√°kladov automatiz√°cie. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.88      
Repńć√≠kov√°, Ivana: Global and Dynamic Optimization of Processes. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.86      
Lov√°s, Peter: Pyrol√Ĺza ojazden√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.85      
Sz√ľcs, Alexander: Software na automatick√ļ viacn√°sobn√ļ lineariz√°ciu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.85      
Pastucha, Miroslav: Cenov√© vplyvy na obchodn√ļ ńćinnosŇ• podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.85      
҆uriov√°, Viera: Povrchov√° plazmochemick√° √ļprava v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov pouŇĺ√≠van√Ĺch v konŇ°trukcii pl√°Ň°Ň•ov. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.83      
God√≥ov√°, Eva: ҆t√ļdium sorpńćn√Ĺch schopnost√≠ r√īznych typov zeolitov pre Sn a konkurenńćn√© prvky Fe,Co a Cs r√°dioindik√°torovou met√≥dou a met√≥dou at√≥movej absorpńćnej spektrometrie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.82      
Kochan, Jozef: Modelovanie toku perme√°tu pri mikrofiltr√°cii cez keramick√© membr√°ny. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.76      
Vasilkov√°, Ingr√≠d: ҆t√ļdium sorpcie ur√°nu pr√≠rodn√Ĺmi sorbentami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.76      
Kostrov√°, Zita: Porovnanie sorpńćn√Ĺch vlastnost√≠ zeolitu s in√Ĺmi pr√≠rodn√Ĺmi sorbentami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.75      
Fedorov√°, Zlatica: ҆t√ļdium sorpcie ur√°nu chemicky modifikovan√Ĺmi zeolitmi. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.74      
Koh√ļt, Miroslav: Predńćistenie odpadov√Ĺch v√īd z v√Ĺroby sklen√Ĺch vl√°kien. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.66      
VavruŇ°ka, Bohuslav: Reaktivita v√°pencov z hńĺadiska ods√≠rovania. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.62      
Korman√≠k, Mat√ļŇ°: Charakteriz√°cia a klasifik√°cia biochemick√Ĺch a potravin√°rskych d√°t met√≥dami mnohorozmernej anal√Ĺzy d√°t a pomocou umel√Ĺch neur√≥nov√Ĺch siet√≠. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.59      
Mierka, Tibor: Anal√Ĺza ekonomick√Ĺch ukazovateńĺov v chemick√Ĺch podnikoch pri poskytovan√≠ podporn√Ĺch sluŇĺieb. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.55      
Nah√°lkov√°, Anna: Biodegradovateńĺn√© kompozity na b√°ze polykaprolakt√≥nu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.52      
҆est√°kov√°, Viera: Povrchov√° √ļprava aramidov√Ĺch vl√°kien plazmou. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.52      
҆krin√°rov√°, Zuzana: Partitioning of semiflexible macromolecules into micropores. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2003.  1.50      
Belasov√°, Ren√°ta: Stanovenie povrchov√Ĺch a sorpńćn√Ĺch vlastnost√≠ kalcinovan√Ĺch zeolitov - volumetrick√° a r√°dioindik√°torov√° met√≥da. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.38      
BelluŇ°ov√°, Denisa: Povrchov√° √ļprava v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov plazmou pri atmosferickom tlaku. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.37      
GaŇĺov√°, Zdenka: Vplyv modelov√Ĺch podmienok na rast v√Ĺznamn√Ĺch neŇĺiaducich mikroorganizmov mlieńćnych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.37      
Kalinńć√≠kov√°, Petra: Vplyv konkurenńćn√Ĺch prvkov na sorpciu r√°dionuklidov pr√≠rodn√Ĺmi a modifikovan√Ĺmi ionexami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.34      
V√°Ňąov√°, Katar√≠na: Ekonomick√© vyhodnotenie investińćn√©ho projektu destilańćnej jednotky gazol√≠nu, a.s. Nafta Gbely. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.33      
Pij√°k, Igor: Vplyv prostredia na kor√≥ziu √ļŇĺitkov√©ho skla. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.29      
Kozlokov√°, Marcela: Pr√≠prava op√°lu podobn√Ĺch usporiadan√Ĺch sklovit√Ĺch Ň°trukt√ļr. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.24      
Jankula, Anton: Stanovenie sorpńćnej a desorpńćnej schopnosti zeolitov√©ho tufu pre Zn r√°diov√Ĺmennou met√≥dou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.24 3 1  
ŇĹilov√°, Martina: Uplatnenie vn√ļtropodnikov√©ho controllingu v podnikovej praxi. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.20      
KoŇ°tial, Martin: Spojit√© adapt√≠vne riadenie s referenńćn√Ĺm modelom. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  1.17      
Adamńć√≠k, Martin: Stanovenie podmienok sorpcie Sn pr√≠rodn√Ĺmi ionexami a jej Ň°t√ļdium met√≥dou r√°dioakt√≠vneho stopovańća. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.14      
PaŇĺourekov√°, Silvia: In vitro hodnotenie prestupu l√°tok koŇĺou z hńĺadiska ochrany zdravia ńćloveka. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.13      
Neczliov√°, Lucia: Reklama a pl√°novanie m√©di√≠ v r√°mci marketingov√Ĺch aktiv√≠t podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.07      
Hudecov√°, Lucia: Optimaliz√°cia produkcie metabolitov huby Fusarium solani. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.02      
Jankuliakov√°, M√°ria: VyuŇĺitie r√°dionuklidovej met√≥dy a at√≥movej absorpńćnej spektrometrie na Ň°t√ļdium sorpcie a desorpcie Sn a konkurenńćn√Ĺch i√≥nov Cr, Zn a Cu pr√≠rodn√Ĺmi a chemicky upraven√Ĺmi zeolitmi. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  0.98      
Ors√°gov√°, Lenka: Zavedenie met√≥dy in vitro hodnotenia prestupu l√°tok koŇĺou. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  0.85      
Hirmajer, Tom√°Ň°: Dynamick√° optimaliz√°cia procesov s hybridnou dynamikou. √östav informatiz√°cie, automatiz√°cie a matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.84      
Paholek, Erik: Vplyv pH a konkurenńćn√Ĺch prvkov na sorpciu prom√©tia. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.83      
HorŇą√°kov√°, M√°ria: Transform√°cia poŇ°ty v SR. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.76      
Medovńć√≠kov√°, Andrea: In vitro hodnotenie √ļńćinnosti kozmetiky na ochranu pred ultrafialov√Ĺm Ňĺiaren√≠m. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  0.60 2    
God√≥ov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza finanńćnej situ√°cie podniku na z√°klade √ļdajov z √ļńćtovnej z√°vierky. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.