Browse By Author Name - Pavl

Browse Results (32 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pavl√≠k, Juraj: Amin√°cia fenolu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pavl√≠kov√°, Anna: Anal√Ĺza hospod√°renia vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pavlik, J√°n: Application of Models of the Spin Crossover. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 3    
Pavl√≠kov√°, Marcela: Charakteriz√°cia piva vyroben√©ho z vysokokoncentrovan√Ĺch substr√°tov imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Sz√°kov√°, J., TlustoŇ°, P., Pavl√≠kov√°, D., Hanńć, A. and Batysta, M. Effect of addition of ameliorative materials on the distribution of As, Cd, Pb, and Zn in extractable soil fractions Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 276-281      
HruŇ°ovsk√°, Pavl√≠na: Enz√Ĺmov√© vybavenie Hlivy ustricovitej. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstav√°ch s obsahom zl√ļńćen√≠n Ňĺiaruvzdorn√Ĺch kovov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pavliskov√°, Anna: Finanńćn√° anal√Ĺza a finanńćn√© prostriedky E√ö vo vybranom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pavlovińćov√°, Martina: Hodnotenie kyslosti zeolitov infrańćervenou spektroskopiou. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Pavliak, Viliam: Imunodominantn√© skupiny celul√°rnych mananov patog√©nnych kvasinkovit√Ĺch mikroorganizmov rodu Candida. Slovensk√° akad√©mia vied, 1987.      
Pavl√°kov√°, BoŇĺena: Izol√°cia neŇ°krobov√Ĺch polysacharidov z pseudocere√°li√≠ a vplyv hemicelul√≥z na vlastnosti cesta. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pavl√≠k, Lea: Kinetick√Ĺ model degrad√°cie PVC stabilizovan√©ho stear√°tmi kovov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pavl√°kov√°, Jana: Kinetika kryŇ°taliz√°cie b√∂hmitov√Ĺch g√©lov. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Pavl√°kov√°, Zuzana: Modifik√°cia polypropyl√©nov√Ĺch vl√°kien a). Pr√≠prava modifikovan√Ĺch vl√°kien b). Vlastnost√≠ modifikovan√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Pavl√≠kov√°, Zuzana: Optimaliz√°cia chemickej ńĆOV v Ň°.p. BENZINOL-z√°vod Horn√Ĺ Hrińćov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pavlove, Zuzana: Optimaliz√°cie priebehu v√Ĺrobn√©ho procesu n√°kladn√Ĺch radi√°lnych pl√°Ň°Ň•ov pri konfekcii a vulkaniz√°cii. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Heimlichov√°, Pavla: Podmienky a faktory ovplyvŇąuj√ļce fluktu√°ciu pracovn√≠kov v podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Pavl√≠kov√°, Silvia: Pr√≠prava vl√°knotvorn√Ĺch polym√©rnych zmes√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pavlove, Ivan: RieŇ°enie problematiky sekvenńćn√©ho riadenia vulkanizańćn√©ho lisu, n√°vrh zariadenia. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: Simul√°cia prim√°rneho delenia ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Vajd√≠kov√°, Pavl√≠na: Sledovanie obsahu Ň•aŇĺk√Ĺch kovov a ropn√Ĺch l√°tok v odpadov√Ĺch vod√°ch z galvanick√Ĺch procesov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Pavlovińćov√°, Elena: Spracovanie extraktov sladov√©ho kvetu. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Pavlovińćov√°, Ren√°ta: ҆t√ļdium pr√≠pravy a reaktivity aminoderiv√°tov tiof√©nu ako prekurzorov nov√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok a vodiv√Ĺch materi√°lov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Pavlovińć, Patrik: ҆t√ļdium vlastnost√≠ potlańćen√Ĺch metalizovan√Ĺch f√≥li√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Pavl√≠kov√°, Daniela: Synt√©za 3-metyl-7,8-dialkylxant√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pavlovińćov√°, Anna: Synt√©za a reakcie substituovan√Ĺch N-(2-tiazolyl)-2-prop√©namidov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Sm√©kal, Z., Strnadov√°, H., ҆indel√°Ňô, Z., Pavl√≠ńćek, M. and Walla, J. Tetracyanonickelates(II) of Copper(II) with Bidentate, Tridentate, and Tetradentate N-Donor Ligands Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 89-92      
Sz√°kov√°, J., TlstoŇ°, P., Pavl√≠kov√°, D. and Bal√≠k, J. The Element Distribution into Main Fractions of Soil Amended by As, Cd, Cu, Pb, and Zn in Different Forms Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 167-168      
Pavlińćkov√°, Petronela: Vplyv celozrnnej m√ļky z l√°skavca na pek√°rske v√Ĺrobky. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Pavlovińćov√°, Marcela: Vplyv naparenej Al vrstvy na fyzik√°lne vlastnosti potlańćen√Ĺch f√≥li√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Pavlansk√Ĺ, Peter: V√Ĺpońćty zloŇĺit√Ĺch potrubn√Ĺch siet√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.