Browse By Author Name - Pavli

Browse Results (19 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pavl√≠k, Juraj: Amin√°cia fenolu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pavl√≠kov√°, Anna: Anal√Ĺza hospod√°renia vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pavlik, J√°n: Application of Models of the Spin Crossover. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 3    
Pavl√≠kov√°, Marcela: Charakteriz√°cia piva vyroben√©ho z vysokokoncentrovan√Ĺch substr√°tov imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Sz√°kov√°, J., TlustoŇ°, P., Pavl√≠kov√°, D., Hanńć, A. and Batysta, M. Effect of addition of ameliorative materials on the distribution of As, Cd, Pb, and Zn in extractable soil fractions Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 276-281      
HruŇ°ovsk√°, Pavl√≠na: Enz√Ĺmov√© vybavenie Hlivy ustricovitej. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstav√°ch s obsahom zl√ļńćen√≠n Ňĺiaruvzdorn√Ĺch kovov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pavliskov√°, Anna: Finanńćn√° anal√Ĺza a finanńćn√© prostriedky E√ö vo vybranom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pavliak, Viliam: Imunodominantn√© skupiny celul√°rnych mananov patog√©nnych kvasinkovit√Ĺch mikroorganizmov rodu Candida. Slovensk√° akad√©mia vied, 1987.      
Pavl√≠k, Lea: Kinetick√Ĺ model degrad√°cie PVC stabilizovan√©ho stear√°tmi kovov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pavl√≠kov√°, Zuzana: Optimaliz√°cia chemickej ńĆOV v Ň°.p. BENZINOL-z√°vod Horn√Ĺ Hrińćov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pavl√≠kov√°, Silvia: Pr√≠prava vl√°knotvorn√Ĺch polym√©rnych zmes√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: Simul√°cia prim√°rneho delenia ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Vajd√≠kov√°, Pavl√≠na: Sledovanie obsahu Ň•aŇĺk√Ĺch kovov a ropn√Ĺch l√°tok v odpadov√Ĺch vod√°ch z galvanick√Ĺch procesov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Pavl√≠kov√°, Daniela: Synt√©za 3-metyl-7,8-dialkylxant√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sm√©kal, Z., Strnadov√°, H., ҆indel√°Ňô, Z., Pavl√≠ńćek, M. and Walla, J. Tetracyanonickelates(II) of Copper(II) with Bidentate, Tridentate, and Tetradentate N-Donor Ligands Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 89-92      
Sz√°kov√°, J., TlstoŇ°, P., Pavl√≠kov√°, D. and Bal√≠k, J. The Element Distribution into Main Fractions of Soil Amended by As, Cd, Cu, Pb, and Zn in Different Forms Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 167-168      
Pavlińćkov√°, Petronela: Vplyv celozrnnej m√ļky z l√°skavca na pek√°rske v√Ĺrobky. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.