Browse By Author Name - Mal

Browse Results (39 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mal√≠k, F. and ҆tefuca, V. Acetylcholine Esterase ‚ÄĒ Dynamic Behaviour with Flow Calorimetry Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 406-411      
MaliŇ°ov√°, Martina: Alkyl√°cia tolu√©nu etyl√©nom na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Malkov√°, Jela: Charakteriz√°cia kvasiniek izolovan√Ĺch z marmel√°d. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Mal√°kov√°, Jana: Cykload√≠cie heterocyklov obsahuj√ļcich exocyklick√ļ C=C dvojit√ļ v√§zbu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Dharmalingam, K., Ramachandran, K., Sivagurunathan, P., Undre, B. Prabhakar, Khirade, P. W. and Mehrotra, S. C. Dielectric relaxation of butyl acrylate‚ÄĒalcohol mixtures using time domain reflectometry Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 300-307      
Malachovsk√°, Viera: Electric field effects on the growth and characteristic of model microorganisms and mammalian cells. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Malicher, Martin: Energetick√Ĺ audit v re√°lnom podniku. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Malinov√°, Eva: Fenolov√© kyseliny cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Malov√°, Marcela: Hodnotenie fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Malychov√°, Zuzana: Izotachoforetick√© stanovenie kyseliny citr√≥novej a izocitr√≥novej. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
M√°lekov√°, Jana: Kvantitat√≠vna anal√Ĺza rastu Mucor circinelloides v. Tieghem v z√°vislosti od koncentr√°cie NaCl a teploty. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
BroŇ°kov√°, Am√°lia: Marketingov√° strat√©gia v Mlynsko-pek√°rensko cestovin√°rskom kombin√°te, Ň°.p. SpiŇ°sk√° Nov√° Ves. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
ńĆokinov√°, Am√°lia: Matematick√Ĺ model procesu homogeniz√°cie zmesi. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆokinov√°, Am√°lia: Matematick√Ĺ model procesu homogeniz√°cie zmesi. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Maliar, Tibor: Molekulov√© bioinŇĺinierstvo inhib√≠torov farmaceuticky zauj√≠mav√Ĺch patofyziologick√Ĺch protein√°z. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Maliniakov√°, ńĹudmila: Oxid√°cia p‚ÄĒkrezolu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆malov√°, Be√°ta: Postavenie marketingu v akciov√Ĺch spolońćnostiach pripravuj√ļcich sa na vstup zahranińćn√©ho kapit√°lu. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
HrŇ°ak, D., Malina, J. and Suńćik, G. Preparation and Refinement of Microamorphous Silica Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 191-194      
Malo, Jozef: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ komplexov Ňĺeleza terci√°rnymi s fosf√°n- a arz√°n-oxidmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Malecov√°, Barbora: Pr√≠prava rekombinovan√©ho vńćelieho peptidu RJP54 v Escherichia Coli. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Malatov√°, Katar√≠na: Produkcia kyseliny mlieńćnej pomocou vońĺn√Ĺch a imobilizovan√Ĺch buniek B.coagulans. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mal√≠kov√°, Martina: Reakńćn√Ĺ mechanizmus rastlinn√Ĺch xyloglukan√°z. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F. and ńĆiŇĺm√°rik, J. Relationship between physicochemical properties, lipophilicity parameters, and local anesthetic activity of dibasic esters of phenylcarbamic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 206-213      
Mal√°kov√°, Dagmar: Reologick√© charakteristiky kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Malejńć√≠kov√°, Diana: Riadenie laborat√≥rnej rektifikańćnej kol√≥ny. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Malńćek, Michal: Simul√°cia EPR spektier komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n Cu(II) v tuhej f√°ze: anal√Ĺza pr√≠spevkov spinov√©ho hamiltoni√°nu. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Mal√≠kov√°, Anna: Sorpńćn√© a dif√ļzne vlastnosti polysacharidick√Ĺch ionotropn√Ĺch hydrog√©lov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mal√≠k, Fedor and ҆tefuca, Vladim√≠r: ҆t√ļdium dynamick√©ho spr√°vania syst√©mov s imobilizovan√Ĺm biokatalyz√°torom. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Mal√≠k, Fedor: ҆t√ļdium hyster√©zy v syst√©moch s imobilizovan√Ĺmi enz√Ĺmami pomocou prietokovej mikrokalorimetrie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Mal√≠kov√°, Marta: ҆t√ļdium termofotooxidańćnej degrad√°cie polym√©rov - aplik√°cia na polyuret√°nov√© laky v automobilovom priemysle. Ustav fyzik√°lnej ch√©mie a chemickej fyziky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Malec, Boris: ҆t√ļdium ur√Ĺchlen√©ho sveteln√©ho starnutia grafick√Ĺch inform√°ci√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆malov√°, Iveta: ҆t√ļdium vhodnosti pouŇĺitia obalov√Ĺch materi√°lov v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Malńć√≠kov√°, Marcela: ҆t√ļdium vplyvu zloŇĺenia atramentov na vlastnosti historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F., Kurf√ľrst, P. and Vanńćo, J. Synthesis, spectral description, and lipophilicity parameters determination of phenylcarbamic acid derivatives with integrated N -phenylpiperazine moiety in the structure Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 42-47      
Malhotra, E., Kaushik, N. K. and Sodhi, G. S. Thermal Studies of Some Ionic Chelate Complexes of Bis(cyclopentadienyl)hafnium(IV) Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 78-82      
Shaabani, A. and Maleki, A. Three-component, one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1 H )-ones catalyzed by bromodimethylsulfonium bromide Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 333-336      
Mańĺov√°, Anna: Toxicita a biodegrad√°cia chl√≥rovan√Ĺch fenolov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Malkin, Ońĺga L.: V√Ĺpońćty NMR a EPR parametrov pouŇĺit√≠m te√≥rie funkcion√°lu hustoty. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Malatinsk√°, Marta: Zhodnotenie kvality odpadov√Ĺch v√īd zo Slovenskej armat√ļrky Myjava, a.s. Myjava z hńĺadiska recipientu - rieky Myjava. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1