Search Results (Title, Abstract, Keywords:"antimicrobial activity", Status:" Published")

Browse Results (466 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 5 of 5

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Fekiańćov√°, Lucia: MoŇĺnosti zvyŇ°ovania efekt√≠vnosti cestnej n√°kladnej dopravy vo vybranom podniku. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  0.65      
N√©methyov√°, Krist√≠na: Rezistencia vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći antimikrobi√°lnym l√°tkam indukovan√° UV-Ňĺiaren√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  0.64      
҆kult√©tyov√°, M√°ria: ҆upky kakaov√Ĺch b√ībov ako potenci√°lny zdroj vl√°kniny. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.64      
Scholzov√°, Eva: Indometacin a jeho anal√≥gy v chemoterapii: Interakcie s transportn√Ĺm syst√©mom glutati√≥nov√Ĺch konjug√°tov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.64      
Rechtorisov√°, Katar√≠na: Finanńćn√° anal√Ĺza v PMaC spol. s r.o. PieŇ°Ň•any. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  0.64 1    
Kuffa, Rastislav: Vplyv Ňĺeleza na aer√≥bne a anaer√≥bne procesy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  0.64      
Hud√°kov√°, Martina: Meranie aktiv√≠t r√°dionuklidov v ńĺudskom tele celotelov√Ĺm pońć√≠tańćom. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.64      
Zajacov√°, Lucia: Vplyv adit√≠v na oxidańćn√ļ stabilitu tukov pri mikrovlnnom ohreve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  0.64      
҆tefankov√°, Eva: Oxid√°cia vybran√Ĺch zneńćisŇ•uj√ļcich l√°tok v odpadov√Ĺch vod√°ch oz√≥nom. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  0.64      
Betina, Sv√§topluk: Transcriptional regulation of mitochondrial ADP/ATP translocator isoforms in Saccharomyces cerevisiae and human cells. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  0.63      
Han√°k, Boris: Kalkul√°cia a tvorba cien v priemysle. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  0.62      
Marńćekov√°, Nina: Netepeln√© √ļńćinky miernych elektrick√Ĺch pol√≠ na potravin√°rske enz√Ĺmy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.61      
Cib√≠kov√°, M√°ria: Aplik√°cia controllingu v podnikovej praxi. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  0.61      
Tk√°ńć, J√°n: Biosenzory s vyuŇĺit√≠m Gluconobacter oxydans a galakt√≥zaoxid√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  0.61 3    
L√∂rincz, Miroslav: Modern√© trendy v skladovom hospod√°rstve z pohńĺadu potrieb a.s. Chemosvit Svit. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  0.61      
Hrickov√°, Jana: VyuŇĺitie nasiaklivosti mlieka (mlieńćnych v√Ĺrobkov) v mliek√°renskej praxi. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.  0.61      
Chrenov√°, Margar√©ta: ҆t√ļdium starnutia modelov√Ĺch syst√©mov papiera v atmosf√©re polutantov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  0.60      
Slov√°kov√°, Mariana: Spektroelektroch√©mia v√≠n. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  0.60      
Hanzelov√°, Michaela: Vplyv lykop√©nu na oxidańćn√ļ stabilitu slneńćnicov√©ho a repkov√©ho oleja. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.60      
AntoŇ°ov√°, Monika: ҆t√ļdium separ√°cie mikrob√°lnych glykozyltransfer√°z a ich katalytick√Ĺch vlastnost√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.60      
Tomńć√°lov√°, Anna: Synt√©za karbazolu z difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.59      
P√°pyov√°, Barbora: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.59 2    
Majern√≠kov√°, Katar√≠na: V√Ĺvojov√© zmeny aktivity enz√Ĺmov s√ļvisiacich s energetick√Ĺm a dus√≠kov√Ĺm metabolizmom vo vl√°knit√Ĺch hub√°ch a kvasink√°ch. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.59      
Szalayov√°, Marta: Biologick√© √ļńćinky vybran√Ĺch komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n medi. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  0.58 5    
Pol√°kov√°, Veronika: Cytotoxick√© a genotoxick√© √ļńćinky bin√°rnych zmes√≠ in vitro. VyuŇĺitie hepat√°lnych bunkov√Ĺch l√≠nii HepG2 a WB-F344. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  0.58      
Cekan, Lucia: Modifik√°cia membr√°ny kolag√©n-hyaluron√°n a sledovanie dif√ļzie akt√≠vnych zloŇĺiek. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  0.58      
Janńćov√°, M√°ria: ҆t√ļdium genotoxick√Ĺch √ļńćinkov pr√≠rodn√Ĺch l√°tok na mikr√≥bnych modeloch.. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.57      
Toman√≠k, Adam: Chromatograf√≠ck√° separ√°cia plynov√Ĺch olejov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.56      
ŇĹbod√°kov√°, Ońĺga: Senzitiz√°cia n√°dorov√Ĺch buniek pomocou nov√Ĺch inhib√≠torov MRP. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.56      
Rojkovińćov√°, Tatiana: Separ√°cia niektor√Ĺch enantiom√©rov met√≥dou HPLC pouŇĺit√≠m makromolekulov√Ĺch antibiot√≠k ako stacion√°rnych f√°z. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  0.56      
Hesov√°, Janka: Vplyv pH na produkciu r√īznych foriem polygalakturon√°zy produkovanej kmeŇąmi Aureobasidium pullulans. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.56      
Figedyov√°, SoŇąa: Synt√©za flu√≥rfenylsubstituovan√Ĺch deriv√°tov kyseliny a-aminobut√°novej. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.55      
M√°lekov√°, Jana: Kvantitat√≠vna anal√Ĺza rastu Mucor circinelloides v. Tieghem v z√°vislosti od koncentr√°cie NaCl a teploty. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  0.55      
Frimmel, Karel: Sledovanie metabolizmu vl√°knit√Ĺch h√ļb pomocou NMR. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  0.54      
Pivovarov√°, Zuzana: √öńćinok suprainhibińćn√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch antibiot√≠k na faktory virulencie Stenotrophomonas maltophilia. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.53      
Janńćovińćov√°, Jana: PouŇĺitie vybran√Ĺch adit√≠v na zlepŇ°enie akosti cere√°lnych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.53      
Slabejov√°, Nat√°lia: Vyhńĺad√°vanie a v√Ĺber pracovn√≠kov prostredn√≠ctvom person√°lnoporadenskej spolońćnosti. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.53      
Pavl√≠k, Juraj: Amin√°cia fenolu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  0.52      
Demjan, Tom√°Ň°: Anal√Ĺza finanńćnej situ√°cie podniku. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  0.51      
Pavl√≠kov√°, Anna: Anal√Ĺza hospod√°renia vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.51      
VaŇąkov√°, Katar√≠na: Adsorpńćn√° rovnov√°ha fruktozyltransfer√°zy na slabom anexe. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.51 2    
Krajńć√≠r, Martin: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov z taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.50      
҆kreŇąo, Vladim√≠r: Podpora predaja ako s√ļńćasŇ• jednotnej marketingovej komunik√°cie podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.50 2    
Kukuńćkov√°, Silvia: Laser Initiated Polymerization Of Water Solube Monomers. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.  0.49      
D√≥Ň°a, Peter: Uplatnenie vn√ļtropodnikov√©ho controllingu na √ļrovni mal√Ĺch a stredn√Ĺch podnikov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  0.49      
Ostrochovsk√°, Erika: Ciele a funkcie person√°lneho manaŇĺmentu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.48      
Lattov√°, Andrea: Podnikov√© pl√°novanie v podmienkach firmy Ch√©mia, s.r.o.. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.47      
Havasiov√°, M√°ria: Mikrobiologick√° kontrola v√Ĺroby jogurtov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.47      
Ondkov√°, Slavom√≠ra: Indukcia expresie internal√≠nu B pre Ň°pecifick√ļ detekciu Listeria monocytogenes ELISA met√≥dou. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.46      
Galg√≥ci, Gabriel: Kvantitat√≠vna a komparat√≠vna anal√Ĺza public relations aktiv√≠t firmy IBM. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  0.45 3    
Kupńćov√°, Hana: Finanńćn√° anal√Ĺza a √ļvery (vyuŇĺitie finanńćnej anal√Ĺzy v √ļverovom konan√≠). Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.45      
Kuch√°lik, Martin: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.44      
Melkusov√°, Petra: Indukcia expresie InlB a vplyv probiotick√Ĺch kult√ļr na inv√°ziu Listeria monocytogenes do Caco-2 buniek. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  0.43      
Gubkov√°, Petra: Datab√°zov√Ĺ marketing. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  0.43      
Skokanov√°, Marianna: Toxicita, biodegrad√°cia a sorpcia chl√≥rfenolov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  0.42      
Kov√°ńćov√°, Alexandra: Marketing a komunik√°cia firmy s verejnosŇ•ou. Miesto a √ļloha public-relations v r√°mci komunikańćn√©ho mixu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.42      
Merva, Vojtech: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.40      
Papp, Tibor: Finanńćn√° anal√Ĺza PeWaS spol. s r.o. SereńŹ. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  0.40      
Z√°vodsk√°, Lea: Aplik√°cia finanńćno-ekonomickej anal√Ĺzy v podniku Zberne surov√≠n ŇĹilina, a.s.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.38      
BlŇ°Ň•√°kov√°, Andrea: MoŇĺnosti ńćistenia priemyseln√Ĺch odpadov√Ĺch v√īd s odstraŇąovan√≠m nutrientov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.38      
Ip√≥th, Pavol: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na zmeny expresie vybran√Ĺch prote√≠nov v bunk√°ch karcin√≥mu prsn√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.36 3    
LetaŇ°iov√°, Silvia: Screening a mechanizmus p√īsobenia halog√©nsalicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s heterocyklick√Ĺmi N-donorov√Ĺmi ligandami. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.36      
Marńćekov√°, Zuzana: ҆t√ļdium faktorov urńćuj√ļcich zrastanie kol√≥ni√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb s vyuŇĺit√≠m mutantov rezistentn√Ĺch na chlorpromazin. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.32      
PoŇ•m√°kov√°, Zuzana: VyuŇĺitie controllingov√Ĺch met√≥d kalkul√°cii n√°kladov vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  0.31      
Mal√≠k, Fedor and ҆tefuca, Vladim√≠r: ҆t√ļdium dynamick√©ho spr√°vania syst√©mov s imobilizovan√Ĺm biokatalyz√°torom. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.31      
RohoŇ°kov√°, Linda: √ölohy a moŇĺnosti intern√©ho auditu v √ļńćtovn√≠ctve. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  0.29      

Page 5 of 5

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5