Search Results (Title, Abstract, Keywords:"PI controller", Status:" Published")

Browse Results (48 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor and Vasińćkaninov√°, Anna Robust Control of Chemical Reactors Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 12-23  8.50      
Fikar, Miroslav: Control of Multivariable Systems, Parametrization of all Stabilizing Controllers. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  6.83      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236  6.12      
M√©sz√°ros, Alois, ńĆirka, ńĹuboŇ° and ҆perka, ńĹubom√≠r Intelligent control of a pH process Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 180-187  5.72      
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor, Dost√°l, Petr and Z√°vack√°, Jana Robust stabilization of a chemical reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 527-536  4.95      
M√©sz√°ros, Alojz and V√∂r√∂Ň°, Juraj Design of Intelligent Controllers for Biotechnological Process Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 208-220  4.78      
Vasińćkaninov√°, Anna and BakoŇ°ov√°, Monika Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 21-36  4.34      
K√≥rka, Tibor: Wind Turbine Control for Reducing Tower Oscillations. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  4.23      
Dvoran, Richard: Neuro-fuzzy riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  4.16      
ńĆemanov√°, Lenka: Tvorba GUI pre synt√©zu regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  4.07      
GomboŇ°, Daniel: Robustn√© riadenie chemick√©ho prietokov√©ho reaktora. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.79      
Janńćov√°, Katar√≠na: Robustn√© riadenie laborat√≥rneho procesu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.63      
Hisira, Michal: Riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny pomocou riadiaceho syst√©mu FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  3.62      
Voros, Juraj: Inteligentn√© riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.54      
Miklovitz, Ladislav: Riadenie vybran√©ho procesu pomocou riadiaceho syst√©mu FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.40      
Palacka, Ondrej: Riadenie var√°ka rektifikańćnej kol√≥ny ako syst√©mu s integrańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  3.31      
Herceg, Martin: Nonlinear Model Predictive Control of a Diesel Engine with Exhaust Gas Recirculation and Variable Geometry Turbocharger. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  3.27      
Szak√°lov√°, Erika: Predikt√≠vne riadenie chemick√©ho reaktora s vyuŇĺit√≠m neutr√≥nov√Ĺch siet√≠. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.26      
Jakubcov√°, Zuzana: Riadenie vybran√©ho technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.19      
Csizmadiaov√°, Veronika: Spojit√© riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.14      
Maya-Yescas, R., Lara-Romero, J. and Aguilar-L√≥pez, R. Controllability of Lumped Parameter Chemical Reactors Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 487-490  3.12      
KoŇĺka, ҆. and MikleŇ°, J. An Iterative Identification and Control Design of a Chemical Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 335-341  2.94      
M√©sz√°ros, Imrich: Adapt√≠vne riadenie dynamick√Ĺch syst√©mov bez priebeŇĺnej identifik√°cie. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  2.77 1    
Rusn√°k, Anton: Met√≥da neur√≥nov√Ĺch siet√≠ v modelovan√≠ a riaden√≠ syst√©mov/The Neural Network Approach in Modelling and Control. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  2.63      
Vlkanov√°, Jolana: Predikt√≠vne riadenie s fuzzy modelom. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.45      
Ryb√°rov√°, Katar√≠na: Tvorba e-learningovej uńćebnice: N√°vrhy regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.28      
Koryt√°rov√°, Zuzana: √öloha finanńćn√©ho controllingu pri usmerŇąovan√≠ finanńćnej politiky podniku. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.20      
Cib√≠kov√°, M√°ria: Aplik√°cia controllingu v podnikovej praxi. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.05      
DoleŇĺalov√°, Radka: Riadenie et√°Ňĺovej rektifikańćnej kol√≥ny v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.94      
Hudańćek, Peter: N√°vrh neuro-fuzzy riadiaceho syst√©mu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.91      
Blahov√°, Lenka: V√Ĺuńćbov√Ĺ syst√©m pre predmet Inteligentn√© syst√©my riadenia. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.89      
BriŇ°, M√°rio: Riadenie technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.84      
Sz√ļcsov√°, Anik√≥: Adapt√≠vny neuro-fuzzy inferenńćn√Ĺ syst√©m (ANFIS). Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.84 1    
Blach, Peter: Vytvorenie softwerovera pre riadenie tlakov√Ĺch z√°sobn√≠kov plynu pomocou riadiaceho pońć√≠tańća fy. Siemens.. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.77      
D√≥Ň°a, Peter: Uplatnenie vn√ļtropodnikov√©ho controllingu na √ļrovni mal√Ĺch a stredn√Ĺch podnikov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.68      
GibaŇ°t√≠kov√°, SoŇąa: A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.41      
Tallo, Mari√°n: Riadenie technologick√©ho procesu na b√°ze neuro-fuzzy riadiaceho syst√©mu. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.36      
Koneńćn√°, Andrea: N√°vrh neuro - fuzzy riadenia chemick√©ho reaktora. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.29      
Tonhajzerov√°, Dagmara: Informańćn√© syst√©my ako podpora aplik√°cie controllingu vo v√Ĺrobn√Ĺch podnikoch. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.28      
Taraba, R√≥bert: Systematic Method for Analysis of Performance Loss when Using Simplified MPC Formulations. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.08      
PoŇ•m√°kov√°, Zuzana: VyuŇĺitie controllingov√Ĺch met√≥d kalkul√°cii n√°kladov vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.        
Sz√ľcs, Alexander: Software na automatick√ļ viacn√°sobn√ļ lineariz√°ciu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.        
Szabov√°, Andrea: Diskr√©tne riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.        
Turayov√°, Eva: Optim√°lne riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.        
KoŇ°tial, Martin: Spojit√© adapt√≠vne riadenie s referenńćn√Ĺm modelom. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.        
Dost√°l, P., BakoŇ°ov√°, M. and Bob√°l, V. An Approach to Adaptive Control of a CSTR Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 184-190        
BihuŇąov√°, Martina: Riadenie syst√©mov s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.        
Argal√°Ň°, J√°n: Mnohorozmerov√© riadenie line√°rnych syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.