Browse By Author Name - Tat

Browse Results (32 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆ima, Jozef, Koman, Mari√°n, Kotońćov√°, Adela, Segńĺa, Peter, Tatarko, Miroslav and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7 1    
Fajerov√°, Tatiana: Antioxidańćn√© vlastnosti antokyan√≠nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mendes, Chirleanny M., Brito, Mar√≠lia A., Porto, Tatiana S., Porto, Ana L. F., Bezerra, Ranilson S., Carvalho, Luiz B., Caneiro-Le√£o, Ana M. A. and Carneiro-da-Cunha, Maria G. Aquaculture by-product: a source of proteolytic enzymes for detergent additives Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 662-669      
Nemeńćek, Peter, ńéurńćekov√°, Tatiana, Moc√°k, J√°n and Waisser, Karel Chemometrical analysis of computed QSAR parameters and their use in biological activity prediction Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 84-91      
Krakov√°, Tatiana: Enz√Ĺmov√© esterifik√°cie sacharidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Tatarko, Miroslav: ESR spektroskopia radiańćn√© indukovan√Ĺch paramagnetick√Ĺch centier v oxidov√Ĺch skl√°ch. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Tatarko, Miroslav: Fotochemick√© aspekty fentonov√Ĺch reakci√≠. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Klempov√°, Tatiana: Izol√°cia, anal√Ĺza a expresia g√©nov desatur√°z mastn√Ĺch kysel√≠n u Thamnidium elegans. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kamenick√°, Tatiana: Matematick√Ĺ model a identifik√°cia prietokov√©ho chemick√©ho reaktora. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Stojnev, Tatjana: Molekul√°rno-biologick√° charakteriz√°cia klinick√Ĺch izol√°tov Salmonella enterica s√©rovar Enteritidis. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Gorelkov√°, Tatiana: Overenie nov√Ĺch met√≥d objekt√≠vneho hodnotenia st√°losti vybran√Ĺch LC materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
HońŹ√°kov√°, Tatiana: Prieskum f√°zov√Ĺch rovnov√°h v s√ļstave Na3AlF6 - Na3FS04 - KCl. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pol√≥niov√°, Tatiana: Pr√≠prava bakteri√°lnych endohydrol√°z vyuŇĺiteńĺn√Ĺch pri anal√Ĺze kvasnińćnej bunkovej steny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
TomaŇ°kovińćov√°, Tatiana: Promotion ako n√°stroj marketingov√©ho mixu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kruppov√°, Tatiana: Regulovanie molekulovej hmotnosti kopolym√©rov male√≠nanhydridu. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 4    
Rexov√°, Tatiana: Sekund√°rne metabolity vybran√Ĺch liŇ°ajn√≠kov√Ĺch druhov a ich antifung√°lna aktivita. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Tat√°rov√°, I. and Polakovińć. M. Sensitivity Analysis of Transport Parameters Estimated from the Adsorption/Desorption Column Experiments to the Errors in Equilibrium Data Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 435-441      
Rojkovińćov√°, Tatiana: Separ√°cia enantiom√©rov niektor√Ĺch deriv√°tov organick√Ĺch l√°tok met√≥dou HPLC - Ň°t√ļdium interakńćn√Ĺch mechanizmov, kinetika rozkladu v biologickom materi√°li. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Rojkovińćov√°, Tatiana: Separ√°cia niektor√Ĺch enantiom√©rov met√≥dou HPLC pouŇĺit√≠m makromolekulov√Ĺch antibiot√≠k ako stacion√°rnych f√°z. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Tatarkov√°, Zuzana: Simult√°nna EPR (UV-VIS) spektroelektroch√©mia polypyrolu - vyuŇĺitie √ļdajov na separ√°ciu spektier. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Tat√°rov√°, Ivana: Structure and Process Characterization of Chromatographic Adsorbents. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Dugovińćov√°, Tatiana: ҆t√ļdium met√≥d hodnotenia fotopolymerizańćn√Ĺch reakci√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Marekov√°, Tatiana: ҆t√ļdium vodorozpustn√©ho gluk√°nu z hlivy ustricovitej /Pleurotus ostreatus/. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Lop√ļchov√°, Tatiana: ҆t√ļdium vplyvu adit√≠v na reologick√© vlastnosti ciest a fin√°lneho produktu. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2    
Bradiakov√°, Ivana, ńéurńćekov√°, Tatiana, Pr√≥nayov√°, NańŹa, Gatial, Anton and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Synthesis of 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furo[3,2-c]pyridine derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 586-591 2    
Sl√°deńćkov√°, Tatiana: Syst√©m riadenia kvality vo vybranom potravin√°rskom podniku.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Tatarkov√°, Marta: √öńćinnosti ńćistiacich prostriedkov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kolc√ļnov√°, Tatiana: Vplyv bielkov√≠n a ich frakci√≠ na chutnosŇ• srv√°tky. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Tat√°rov√°, Ivana: VyŇ°etrovanie p√≥rovej Ň°trukt√ļry adsorbentov na separ√°ciu monoklon√°lnych protil√°tok. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bogdanov√°, Tatiana: VyuŇĺitie kalkul√°ci√≠ pri tvorbe cien vo V√Ĺskumnom √ļstave vodn√©ho hospod√°rstva. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
MaŇ•aŇ•a, Matej: Zmeny enz√Ĺmov√Ĺch aktiv√≠t sprev√°dzaj√ļce kl√≠ńćenie kon√≠di√≠ Trichoderma viride. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.