Search Results (Title, Abstract, Keywords:"exercise", Status:" Published")

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119  14.55      
Hennel, Vladislav: N√°klady na ochranu Ňĺivotn√©ho prostredia v podnikoch chemick√©ho priemyslu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  3.00      
IdeŇ°icov√°, Katar√≠na: Intern√Ĺ audit ako n√°stroj riadenia a kontroly v ZSR. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.83      
Leskovsk√°, Ant√≥nia: Uvedenie nov√©ho produktu na trh a jeho marketingov√° komunik√°cia. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.58      
҆√°tkov√°, Barbora: E - learningov√Ĺ internetov√Ĺ modul pre Laborat√≥rne cvińćenia zo z√°kladov automatiz√°cie. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.45      
Amir, Ihssan: Plazmochemick√° √ļprava materi√°lov pre gum√°rensk√Ĺ priemysel. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.74      
BoroŇ°ov√°, Zuzana: V√Ĺuńćbov√Ĺ syst√©m pre predmet Optimaliz√°cia. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.        
Slukov√°, Andrea: Finanńćno-ekonomick√° anal√Ĺza vybran√©ho chemick√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.   1    
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.