List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (15 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bońća, Roman, Breza, Martin, Kacl√≠k, Pavel and Pelik√°n, Peter: Aktiv√°cia mal√Ĺch molek√ļl na komplexoch prechodn√Ĺch kovov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
OstroŇĺl√≠k, Peter: Algoritmy riadenia na decentralizovanej √ļrovni pre zloŇĺit√© chemickotechnologick√© syst√©my. Katedra automatiz√°cie a regul√°cie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Majersk√°, Mariana: Anal√Ĺza termoreakt√≠vneho polyimidu na b√°ze bismale√≠nimidu a zmeny jeho Ň°trukt√ļry p√īsoben√≠m acet√≥nu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav k√°blov a izolantov, 1986.      
KoreŇą, B., Valach, F., Siv√Ĺ, P. and Meln√≠k, Milan: Experiment√°lne v√Ĺsledky r√∂ntgenovej Ň°trukt√ļrnej anal√Ĺzy vybran√Ĺch karboxyl√°tomeńŹŇąat√Ĺch komplexov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1986.      
Chripkov√°, NadeŇĺda: Katalytick√° heterog√©nna hydrat√°cia akrylonitrilu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1986.      
Bubanec, J√°n: Klatr√°ty tetrakyanokomplexov ako sorpńćn√© materi√°ly a aspekty ich morfol√≥gie, z√°visl√© od stupŇąa tepelnej degrad√°cie zl√ļńćen√≠n. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
B√°leŇ°, Vladim√≠r, Polakovińć, Milan, Bukovsk√°, Anna, ҆evńć√≠k, Jaroslav, ńĆalovka, Pavol and ҧapuŇ°kov√°, Anna: Modelovanie bioreaktorov. ńĆiastkov√° v√Ĺskumn√° spr√°va Ň°t√°tnej v√Ĺskumnej √ļlohy IV- 1 -4/0. Chemickotechnologick√° fakulta, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Hvastijov√°, M√°ria, Kohout, JiŇô√≠, Langfelderov√°, Helena, Fodran, Peter, Adam√≠kov√°, Alena and Klimńć√≠kov√°, Jarmila: Nukleofiln√© ad√≠cie a koligandov√© izom√©ry v syst√©moch s CuII, NiII a CoII s pseudohalogenidov√Ĺmi a pyrazolov√Ĺmi ligandami. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, 1986. 2 1  
KoreŇąov√°, Zuzana: Pr√≠spevok k r√°dioanalytick√©mu vyuŇĺitiu izokoncentrańćn√©ho princ√≠pu. Chemickotechnologick√° fakulta, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Dunaj-Jurńćo, Michal, Ondrejovińć, Gregor, Meln√≠k, Milan and Garaj, J√°n: ҆t√ļdium meńŹno-meńŹnat√Ĺch komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Hirjak, Michal: ҆t√ļdium supravodiv√Ĺch a megnetick√Ĺch vlastnost√≠ niektor√Ĺch nov√Ĺch tern√°rnych silicidov. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1986.      
Brenner, Rudolf: ҆t√ļdium vplyvu am√≠nov na termooxid√°ciu a fotooxid√°ciu polyetyl√©nu. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a vl√°kien CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Oravcov√°, Viera: ҆t√ļdium vplyvu kombinovan√Ĺch met√≥d konzerv√°cie potrav√≠n na vybran√© oxilabiln√© a termolabiln√© zloŇĺky. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Hl√°sna, Eva: Vplyv technol√≥gie na mikrobiologick√ļ kvalitu kozmetick√Ĺch pr√≠pravkov. Katedra technickej mikrobiol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Vrbjar, Norbert: VzŇ•ah medzi sekund√°rnou Ň°trukt√ļrou bielkov√≠n a aktivitou ATP-hydrol√°z v membr√°nach sakolemy z myokardu. √östav experiment√°lnej chirurgie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1986.