Browse By Author Name - Takáčová, Dana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Takáčová, Dana: Analýza enentiomérov polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou vo viackolónových systémoch. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1996.