Browse By Author Name - Capikov√°, Dagmar

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Capikov√°, Dagmar: Zmeny v synt√©ze oxidu dusnat√©ho a koncentr√°cii vońĺn√Ĺch radik√°lov u NO-deficitnej a spont√°nnej hypertenzii: vplyv kaptoprilu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.