Browse By Author Name - Bajdichová, Mária

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bajdichová, Mária: Účinok 9-izotiokyanátoakridínu na K562 bunkovú líniu. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Bajdichová, Marianna: Výpočet enantiomerizačnej energie termolabilných opticky aktívnych zlúčenín separovaných plynovou chromatografíou na opticky aktívnych fázach.. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.