Browse By Author Name - Bajdichov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bajdichov√°, M√°ria: √öńćinok 9-izotiokyan√°toakrid√≠nu na K562 bunkov√ļ l√≠niu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bajdichov√°, Marianna: V√Ĺpońćet enantiomerizańćnej energie termolabiln√Ĺch opticky akt√≠vnych zl√ļńćen√≠n separovan√Ĺch plynovou chromatograf√≠ou na opticky akt√≠vnych f√°zach.. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.