Browse By Author Name - Babiakov√°, Dana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Babiakov√°, Dana: Vplyv ur√Ĺchlen√©ho starnutia na stabilitu tlańćovej farby na papierovej podloŇĺke. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.