Browse By Author Name - Oravec, Juraj

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Oravec, Juraj: Tvorba programov√©ho syst√©mu pre synt√©zu regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.