Aplikácia hydridovej techniky AAS pri analýze geologických materiálov

Daniela Mackových: Aplikácia hydridovej techniky AAS pri analýze geologických materiálov. Katedra chémie - Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 113 s.

Document type: Záverečná práca / Thesis
 
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
kd-305.pdf kd-305 application/pdf 24.91MB 0

Autor(i)/Author(s) Daniela Mackových
Názov / Title Aplikácia hydridovej techniky AAS pri analýze geologických materiálov
Fakulta, oddelenie Katedra chémie - Hutnícka fakulta
Inštitúcia / Institution Technická univerzita v Košiciach
Typ práce / Thesis type dizertačná práca
Superví­zor(i)/ Supervisor(s) doc. Ing. Erika Krakovská, CSc.
Počet strán / Total pages 113
Collection year 1994
Jazyk / Language slovak
Subjects 290000 Engineering and Technology
Abstrakt / Summary Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá optimalizáciou metódy atómovej absorpčnej spektrometrie s hydridovou generáciou za účelom stanovenia As, Bi, Sb a Se. V rámci optimalizácie podmienok analytickej metodiky pre stanovenie týchto prvkov boli študované vzájomné interferencie hydridotvorných prvkov na modelových roztokoch. Pre porovnanie veľkosti vplyvu interferujúceho prvku na stanovovaný prvok bola určená maximálna koncentrácia interferujúceho prvku v meranom roztoku, ktorá ešte nespôsobuje zníženie signálu analytu a hodnota l/A, ktorá určuje pomer koncentrácie interferentu a analytu, kedy ešte nedochádza k zníženiu signálu analytu.
 
 
User Comments
 
Access Statistics: 0 Abstract Views, 0 File Downloads Detailed Statistics
Created: Wed, 17 Feb 2010, 14:47:15 CET by Iveta Drtilová . Detailed History