Array
(
[0] => Couldn't parse datastream XML
[1] => Array
(
[url] => http://fedoraAdmin:fedoraAdminPWD@localhost:8080/fedora/listDatastreams/changeme :2171?xml=true
[content_type] => text/html;charset=UTF8
[http_code] => 404
[header_size] => 227
[request_size] => 157
[filetime] => -1
[ssl_verify_result] => 0
[redirect_count] => 0
[total_time] => 0.003508
[namelookup_time] => 2.0E-5
[connect_time] => 0.000113
[pretransfer_time] => 0.000114
[size_upload] => 0
[size_download] => 632
[speed_download] => 180159
[speed_upload] => 0
[download_content_length] => -1
[upload_content_length] => 0
[starttransfer_time] => 0.003465
[redirect_time] => 0
)

[2] =>

<html><head>
<title>Fedora: 404 Not Found</title></head>
<body>
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="784">
<tbody><tr>
<td height="134" valign="top" width="141"><img src="/fedora/images/newlogo2.jpg" height="134" width="141"></td>
<td valign="top" width="643">
<center>
<h2>404 Not Found</h2>
<h3>No such object, datastream, or dissemination.</h3>
</center>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</center>
</body></html>

)

Backtrace:

Optimalizácia finančnej štruktúry podniku

Katarína Kušková: Optimalizácia finančnej štruktúry podniku. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995-05. 70 s.

Document&nbsp;type: Záverečná práca / Thesis
 
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
d-11871-1995.pdf d-11871-1995 application/pdf 15.01MB 0

Autor(i)/Author(s) Katarína Kušková
Názov / Title Optimalizácia finančnej štruktúry podniku
Fakulta, oddelenie Katedra manažmentu CHTF
Inštitúcia / Institution Slovenská technická univerzita
Dátum publikovania / Publication date 1995-05
Typ práce / Thesis type diplomová práca
Superví­zor(i)/ Supervisor(s) Ing. Jana Vanečková
Počet strán / Total pages 70
Collection year 1995
Jazyk / Language slovak
Subjects 350000 Commerce, Management, Tourism and Services
350200 Business and Management
Abstrakt / Summary Hlavná činnosť š.p. Istrochem je zameraná na výrobu a predaj výrobkov anorganickej a organickej chémie. Keďže na tomto poli pôsobnosti sa stretáva s veľkou konkurenciou, základom podnikovej stratégie je pružné prispôsobenie smerov a spôsobu podnikania terajšiemu stavu trhu a jeho očakávanému vývoju. Dôraz sa kladie na vytvorenie vnútornej schopnosti podniku odpovedať na prudké zmeny v turbulentnom prostredí, pričom diverzifikovaný výrobný program vyžaduje často pre každý obchodný smer špecifický spôsob reakcie. Cieľom mojej diplomovej práce bol rozbor a návrh na optimalizáciu finančnej štruktúry š.p. Istochem Bratislava, ktorá by bola potrebná na dosiahnutie už vyššie spomínaných faktorov. V piatej časti som analyzovala hospodárenie š.p. v rokoch 1993,1994 a v ďalšej časti som navrhla opatrenia na zlepšenie finančnej štruktúry. Vzhľadom na náročnosť otázky optimalizácie, resp. približovanie sa k optimálnej finančnej štruktúre, bude z dôvodu neustále sa meniacich vonkajších ekonomických podmienok, proces neustály a hlavne dlhodobý. Mnou navrhnutá zmena štruktúry neobežný majetok: z 80% na 70%,vlastný kapitál: z 80% na 70%, pohľadávky: z 12% na 14% cudzí kap.-dlhodobý: z 2% na 15% finančný majetok: z 1% na 2%, krátkodobý: z 18% na 15%, zásoby: zo 7% na 14% bude predstavovať 1. etapu v procese hľadania optimálnej formy, ale jej uskutočnenie závisí od intenzity pokračovania privatizačných procesov a legislatívnych zmien na Slovensku.
 
 
User Comments
 
Access Statistics: 0 Abstract Views, 0 File Downloads Detailed Statistics
Created: Mon, 02 Nov 2009, 11:36:56 CET by Jana Taptičová . Detailed History