Array
(
[0] => Couldn't parse datastream XML
[1] => Array
(
[url] => http://fedoraAdmin:fedoraAdminPWD@localhost:8080/fedora/listDatastreams/changeme :2002?xml=true
[content_type] => text/html;charset=UTF8
[http_code] => 404
[header_size] => 227
[request_size] => 157
[filetime] => -1
[ssl_verify_result] => 0
[redirect_count] => 0
[total_time] => 0.00445
[namelookup_time] => 2.1E-5
[connect_time] => 9.4E-5
[pretransfer_time] => 9.5E-5
[size_upload] => 0
[size_download] => 632
[speed_download] => 142022
[speed_upload] => 0
[download_content_length] => -1
[upload_content_length] => 0
[starttransfer_time] => 0.004413
[redirect_time] => 0
)

[2] =>

<html><head>
<title>Fedora: 404 Not Found</title></head>
<body>
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="784">
<tbody><tr>
<td height="134" valign="top" width="141"><img src="/fedora/images/newlogo2.jpg" height="134" width="141"></td>
<td valign="top" width="643">
<center>
<h2>404 Not Found</h2>
<h3>No such object, datastream, or dissemination.</h3>
</center>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</center>
</body></html>

)

Backtrace:

Alkoholýza N,N´ -difenylmočoviny alkanolmi C1 - C8

Martin Behúň: Alkoholýza N,N´ -difenylmočoviny alkanolmi C1 - C8. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998-05. 79 s.

Document&nbsp;type: Záverečná práca / Thesis
 
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
d-12867-1999.pdf d-12867-1997 application/pdf 12.52MB 0

Autor(i)/Author(s) Martin Behúň
Názov / Title Alkoholýza N,N´ -difenylmočoviny alkanolmi C1 - C8
Fakulta, oddelenie Katedra organickej technológie CHTF
Inštitúcia / Institution Slovenská technická univerzita
Dátum publikovania / Publication date 1998-05
Typ práce / Thesis type diplomová práca
Superví­zor(i)/ Supervisor(s) prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Počet strán / Total pages 79
Collection year 1998
Jazyk / Language slovak
Subjects 250000 Chemical Sciences
250300 Organic Chemistry
Abstrakt / Summary 1. Vykonaním literárnej a patentovej rešerše sme zistili, že alkoholýze N, N' - difenylmočoviny so zámerom prípravy alkyl-N-fenylkarbamátov bola venovaná len malá pozornosť, na rozdiel od oxidatívnej karbonylácie aminoaromátov a reduktívnej karbonylácie nitroderivátov, ktoré tiež vedú k príprave alkyl-N-fenylkarbamátov, tiež ako medziproduktov bezfosgénovej prípravy ťenylizokyanátov. 2. Stanovila sa kinetika nekatalyzovanej a hlavne katalyzovanej alkoholýzy N, N' - difenylmočoviny v rozsahu teplôt 443 až 483K. Alkoholýza N,N'-difenylmočoviny vyhovuje kinetickej rovnici pre prvý poriadok, teda ide o reakciu pseudoprvého poriadku voči N,N'-difenylmočovine. Navrhnutá rovnica bola overená pre metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol a 1-oktanol. Pre alkoholýzu N,N'-difenylmočoviny pentanolom bola z Arrheniovej rovnice vyrátaná aktivačná energia E = 89,1 kJ/mol. 3. Zistili sme katalytický vplyv TEA ako zásady na priebeh alkoholýzy v závislosti od jeho množstva v rozsahu 5 až 40 % hmot./DPU. Z experimentov vyplýva, že pridaním viac ako 20 % hmot. TEA/DPU už výrazne nevplýva na rýchlosť alkoholýzy N,N'-difenylmočoviny. 4. Ďalej z experimentov vyplýva, že zvýšením reakčnej teploty možno reakciu viesť aj bez katalyzátora najmä pri najmä pri alkoholýze alkoholmi Ci až C4, pretože báza má vplyv na priebeh reakcie predovšetkým v počiatočnej fáze a neskôr po vzniku určitého množstva anilínu sa začne prejavovať autokatalytičnosť reakcie. 5. V skúmanom intervale teplôt 443 - 483 K sa zistilo, že aj pri 483 K je selektivita na alkyl-N-fenylkarbamát a anilín prakticky úplná - teda nevznikajú vedľajšie nežiadúce medziprodukty. 6. Pri porovnaní vplyvu dĺžky alkylu alkanolu na alkoholýzu N,N'-difenylmočoviny vyplýva, že najmarkantnejšie rozdiely sú pri nízkych alkoholoch /metanol, etanol, propanol, butanol/. Pri vyšších alkoholoch už pribúdajúce -Ctfe- skupiny v molekule alkoholu už len veľmi málo ovplyvňujú reakciu. Z výsledku teda možno dospieť k úvahe, že alkoholýza bude pri dostatočnej teplote, dostatočne dlhom reakčnom čase a prípadne za účasti zásaditého katalyzátora /TEA/ prebiehať s ešte vyššími a prípadne aj rozvetvenými alkoholmi. 7. Preukázala sa možnosť cez intermediárnu pomerne jednoduchú a selektívnu prípravu N,N'-difenylmočoviny reduktívnou karbonyláciou nitrobenzénu s anilínom a CO, alebo konjugovanou karbonylačnou redukciou s reduktívnou karbonyláciou nitrobenzénu s CO a vodou pripravenú N,N'-difenylmočovinu zasa s vysokou selektivitou previesť na žiadané alkyl-N-fenylkarbamáty, najmä s dlhými alkylmi, ktoré reduktívnou karbonyláciou vychádzajú zreteľne pomalšie. 8. Dosiahnuté výsledky naznačujú, že preskúmanú metódu alkoholýzy DPU by bolo možné využiť na ďalšie deriváty kys. karbamínovej. 9. Cieľ diplomovej práce v zmysle zadania sa podarilo dosiahnuť.
 
 
User Comments
 
Access Statistics: 0 Abstract Views, 0 File Downloads Detailed Statistics
Created: Wed, 28 Oct 2009, 13:44:57 CET by Jana Taptičová . Detailed History