Array
(
[0] => Couldn't parse datastream XML
[1] => Array
(
[url] => http://fedoraAdmin:fedoraAdminPWD@localhost:8080/fedora/listDatastreams/changeme :2169?xml=true
[content_type] => text/html;charset=UTF8
[http_code] => 404
[header_size] => 227
[request_size] => 157
[filetime] => -1
[ssl_verify_result] => 0
[redirect_count] => 0
[total_time] => 0.002544
[namelookup_time] => 1.8E-5
[connect_time] => 8.5E-5
[pretransfer_time] => 8.6E-5
[size_upload] => 0
[size_download] => 632
[speed_download] => 248427
[speed_upload] => 0
[download_content_length] => -1
[upload_content_length] => 0
[starttransfer_time] => 0.002527
[redirect_time] => 0
)

[2] =>

<html><head>
<title>Fedora: 404 Not Found</title></head>
<body>
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="784">
<tbody><tr>
<td height="134" valign="top" width="141"><img src="/fedora/images/newlogo2.jpg" height="134" width="141"></td>
<td valign="top" width="643">
<center>
<h2>404 Not Found</h2>
<h3>No such object, datastream, or dissemination.</h3>
</center>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</center>
</body></html>

)

Backtrace:

Vplyv podmienok modelovej RDH várky na pevnostné vlastnosti nebielenej buničiny

Alena Krajčíová: Vplyv podmienok modelovej RDH várky na pevnostné vlastnosti nebielenej buničiny. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997-05. 47 s.

Document&nbsp;type: Záverečná práca / Thesis
 
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
d-12249-1997.pdf d-12249-1997 application/pdf 8.39MB 0

Autor(i)/Author(s) Alena Krajčíová
Názov / Title Vplyv podmienok modelovej RDH várky na pevnostné vlastnosti nebielenej buničiny
Fakulta, oddelenie Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera CHTF
Inštitúcia / Institution Slovenská technická univerzita
Dátum publikovania / Publication date 1997-05
Typ práce / Thesis type diplomová práca
Superví­zor(i)/ Supervisor(s) Ing. Vlasta Lužáková, CSc.
Počet strán / Total pages 47
Collection year 1997
Jazyk / Language slovak
Subjects 250000 Chemical Sciences
250500 Macromolecular Chemistry
Abstrakt / Summary Predmetom tejto práce bolo sledovať vplyv podmienok impregnácie a várky na pevnostné vlastnosti buničín získaných v modelových RDH várkach. Zistili sme, že zmenou sulfídity impregnačných lúhov je možné získať buničiny s rôznym stupňom odvarenia buničiny. Stupeň odvarenia vplyvom vzrastajúcej sulfídity impregnačných lúhov vzrastal (t.j. Kappa číslo klesalo). Z tohto hľadiska je optimálna sulfidita impregnačného lúhu 60% a sulfidita varného lúhu 38%. Ďalej sme sledovali výsledné pevnostné vlastnosti získaných buničín. Zistili sme, že tržná dĺžka, index pevnosti v dotrhnutí a index v prietlaku sú funkciami koncentrácií impregnačných aj varných lúhov. Na základe prevedených experimentov môžeme skonštatovať nasledovné: • najlepšia tržná dĺžka sa dosiahla pri sulfidite impregnačného lúhu 40% a sulfidite varného lúhu 38% • pri 50%-nej sulfidite impregnačného lúhu sme namerali najslabšie indexy pevnosti v dotrhnutí • pri zachovaní sulfídity impregnačných lúhov na hodnote vyššej ako 40% sme získali relatívne vysoké hodnoty indexov prietlakov • najlepší vplyv na váženú priemernú dĺžku vlákien mala 50%-ná sulfidita impregnačného lúhu a 30%-ná sulfidita varného lúhu. • so zvyšovaním dĺžky vlákien sa zvyšuje tržná dĺžka a index pevnosti v dotrhnutí mierne klesá • na index prietlaku sme nezistili vplyv dĺžky vlákna. Výsledkom tejto práce je určenie optimálnych varných podmienok pre získanie čo najlepších pevnostných vlastností buničín. Za najvýhodnejšiu kombináciu možno považovať použitie impregnačného lúhu o sulfidite 40% a varného lúhu o sulfidite 38%.
 
 
User Comments
 
Access Statistics: 0 Abstract Views, 0 File Downloads Detailed Statistics
Created: Mon, 26 Oct 2009, 13:40:08 CET by Jana Taptičová . Detailed History