List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (335 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 3 of 4

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Psota, Andrej: Recykl√°cia technologick√©ho odpadu z v√Ĺroby sklen√Ĺch vl√°kien. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Laluch, J√°n: Redukt√≠vna alkyl√°cia aromatick√Ĺch aminozl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Holkov√°, Z., Pach, L., Lath, D. and KriŇ°t√≠n, J. Relation among the Aggregation of Boehmite Particles in Sols, Microstructure of Gels, nod Crystallization of Corundum Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 149-154      
Jelemensk√Ĺ, ńĹ., HariŇ°ov√°, J., Moln√°r, A. and MarkoŇ°, J. Reliable Risk Estimation in the Risk Analysis of Chemical Industry. Case Study: Ammonia Storage Pressurized Spherical Tank Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 48-54      
Halkovińćov√°, Katar√≠na: Riaden√° ozoniz√°cia biologicky rezistentn√Ĺch l√°tok. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Paulechov√°, Monika: Riadenie v√Ĺvoja mikroŇ°trukt√ļry SAB cementov pri vzniku gehlenithydr√°tu a ettringitu. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
GomboŇ°, Daniel: Robustn√© riadenie chemick√©ho prietokov√©ho reaktora. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hubin√°kov√°, Katar√≠na: RozpustnosŇ• oxidu lantanit√©ho v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hr√≠bikov√°, Andrea: Selekcia v√≠nnych kvasiniek. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Tat√°rov√°, I. and Polakovińć. M. Sensitivity Analysis of Transport Parameters Estimated from the Adsorption/Desorption Column Experiments to the Errors in Equilibrium Data Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 435-441      
Rojkovińćov√°, Tatiana: Separ√°cia enantiom√©rov niektor√Ĺch deriv√°tov organick√Ĺch l√°tok met√≥dou HPLC - Ň°t√ļdium interakńćn√Ĺch mechanizmov, kinetika rozkladu v biologickom materi√°li. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sz√°kov√°, J., Kolihov√°, D., Miholov√°, D. and Mader, P. Single-Purpose Atomic Absorption Spectrometer AMA-254 for Mercury Determination and its Performance in Analysis of Agricultural and Environmental Materials Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 311-315      
S√Ĺkorov√°, Alexandra: S√≠ra ako neńćistota pri elektrolytickej v√Ĺrobe hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mikulov√°, ńĹubica: ҆ńĺachtenie pivovarsk√Ĺch kvasiniek pre produkciu nealkoholick√©ho piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Krivdov√°, Iveta: Sledovanie kysl√Ĺch vlastnost√≠ katalyz√°torov met√≥dou TPDA a modelov√Ĺmi reakciami. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Havranov√°, Alexandra: Sledovanie mikrobiologick√©ho obrazu fermentovan√Ĺch celosvalov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Brestovansk√Ĺ, J√°n: Solidifik√°cia tuh√Ĺch odpadov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Ismail, M. M., Abdel-Megid, M. and Hassan, M. M. Some Reactions of 2- and 4-Substituted 8-Methyl- quinolin-2(1H)-ones and their Thio Analogues Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 117-125      
Kluńć√°kov√°, M. and Omelka, L. Sorption of Metal Ions on Lignite and Humic Acids Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 170-175      
Milata, Viktor and Segńĺa, Peter: Spektr√°lne met√≥dy v ch√©mii. Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2004. ISBN 80-227-2048-6      
Dovalov√°, Lucia: Spracovanie rovnov√°Ňĺnych √ļdajov kvapalina - para a kvapalina -kvapalina trojzloŇĺkov√Ĺch s√ļstav. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
GaŇ°par√≠k, Mat√ļŇ°: Spr√°va farieb v ink-jetovej tlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Laukov√°, Denisa: Stabilita potravin√°rskych emulzi√≠. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
OlŇ°avov√°, Lucia: Stanovenie Ra-226 kvapalinovou scintilańćnou spektrometriou v miner√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lathov√°, Dana: Starnutie historick√Ĺch dokumentov sp√īsoben√© Ňĺelezogalov√Ĺmi atramentmi. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dvorsk√°, Eva: ҆tatistick√° charakteriz√°cia Ň°umiv√Ĺch v√≠n. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Babjak, Matej: Stereokontrolovan√© Pd(II) katalyzovan√© cykliz√°cie nenas√Ĺten√Ĺch polyolov v synt√©ze pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lehotsk√Ĺ, Vladim√≠r: ҆truktur√°lna anal√Ĺza papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Uhrin, ńĹuboŇ°: ҆t√ļdium a optimaliz√°cia natlańć kovania UV flexotlańćov√Ĺch farieb. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
BroniŇ°ov√°, ŇĹaneta: ҆t√ļdium adaptańćn√Ĺch vlastnost√≠ karotenoidn√Ĺch kvasiniek rast√ļcich v pr√≠tomnosti Ň•aŇĺk√Ĺch kovov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Gramblińćka, Michal: ҆t√ļdium adsorpńćn√Ĺch rovnov√°h sacharidov na priemyseln√Ĺch i√≥nomenińćoch. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Jev√≠kov√°, Jaroslava: ҆t√ļdium dehydrogenańćn√Ĺch reakci√≠ komplexov Ni(II) s heterocyklick√Ĺmi nas√Ĺten√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi ligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
BiroŇ°ov√°, Lucia: ҆t√ļdium exog√©nnych a endog√©nnych faktorov p√īsobiacich na vznik mut√°ci√≠ ved√ļcich k rezistencii proti antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Zacharov√°, Jana: ҆t√ļdium farebnosti vo flexotlańći a kn√≠htlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kluńćiarov√°, Zdenka: ҆t√ļdium inhib√≠cie a retard√°cie degrad√°cie sacharidov a polysacharidov. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Motajov√°, Michaela: ҆t√ļdium kinetiky dvojsubstr√°tov√Ĺch enz√Ĺmov√Ĺch reakci√≠ pomocou prietokovej kalorimetrie. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Horńć√≠kov√°, Marianna: ҆t√ļdium komplex√°cie pr√≠rodn√Ĺch biopolym√©rov pre v√Ĺvoj resorbovateńĺn√Ĺch matr√≠c. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
P√≠Ň°ov√°, Petra: ҆t√ļdium met√≥d zabezpeńćovania kvality pitnej vody pri jej √ļprave a rozvode. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lorinczov√°, Ivana: ҆t√ļdium pr√≠pravy a vlastnost√≠ UV-vytvrdzovateńĺn√Ĺch vodn√Ĺch akryl√°tovych vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Krulikov√°, Em√≠lia: ҆t√ļdium probiotick√Ĺch vlastnost√≠ laktobacilov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Fedorov√°, Zlatica: ҆t√ļdium sorpcie ur√°nu chemicky modifikovan√Ĺmi zeolitmi. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vasilkov√°, Ingr√≠d: ҆t√ļdium sorpcie ur√°nu pr√≠rodn√Ĺmi sorbentami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sakov√°, J√ļlia: ҆t√ļdium spracovateńĺsk√Ĺch vlastnost√≠ polyvinylalkoholov√Ĺch zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hnojńć√≠kov√°, Anna: ҆t√ļdium stability novinov√Ĺch tlańćov√Ĺch farieb na papieri Whatman. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Turanov√°, Miriam: ҆t√ļdium st√°losti a stabiliz√°cie grafickej inform√°cie v procese starnutia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Valasekov√°, Alexandra: ҆t√ļdium vlastnost√≠ podloŇĺky na tlańć v z√°vislosti od kvality tlańće a tlańćovej technol√≥gie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
OlekŇ°√°kov√°, Jana: ҆t√ļdium vplyvu surov√≠n a adit√≠v na fin√°lny v√Ĺrobok. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
FarkaŇ°ov√°, Gabriela: ҆t√ļdium vplyvu surov√≠n a adit√≠v na reologick√© vlastnosti ciest. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Stankovsk√°, M., ҆olt√©s, L., Vikartovsk√°, A., Mendichi, R., Lath, D., Moln√°rov√°, M. and Gemeiner, P. Study of Hyaluronan Degradation by Means of Rotational Viscometry: Contribution of the Material of Viscometer Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 348-352      
Obalov√°, L., Val√°Ň°kov√°, M., Kovanda, F., Lacn√Ĺ, Z. and Kolinov√°, K. Study of the Catalytic Activity of Calcined Ni/Mg/Al (Mn) Hydrotalcites for N2O Decomposition Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 33-40      
Figedyov√°, SoŇąa: Synt√©za flu√≥rfenylsubstituovan√Ĺch deriv√°tov kyseliny a-aminobut√°novej. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vlńćko, Miroslav: Synt√©za karbazolu z difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Slobodn√≠k, Marek: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Abdel-Monem, W. R. Synthesis and Biological Evaluation of Some New Fused Heterobicyclic Derivatives Containing 1,2,4-Triazolo/1,2,4-Triazinopyridinone Moieties Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 276-285      
El-Deen, I. M. and Ibrahim, H. K. Synthesis and Electron Impact of Mass Spectra of 3-Substituted Chromeno[3,2-c]chromen-6,7-diones Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 200-204      
Shenawy, A. L. El. Synthesis and Reactions of 5,6,7,8-Tetrabromo-4(3,4-dimethylphenyl)-1H-2,3-benzoxazin-l-one Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 205-208      
Guru, P., Gautam, R. K. and Goutam, M. P. Synthesis, Spectral and Toxicological Studies of Complex Zn(II) with Sulfadiazine Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 341-347      
Uher, Dalibor: Technologick√© aspekty pr√≠pravy substituovan√©ho barnat√©ho feritu.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hrub√°, Jana: Tenk√© ochrann√© a izolańćn√© vrstvy z oxidu kremińćit√©ho. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kov√°ńć, Peter: Terc. butyl√°cia glycerolu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kostrab, Gabriel: Terc. butyl√°cia tolu√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pindjakov√°, Elena: Termick√° degrad√°cia environment√°lne degradovateńĺn√Ĺch plastov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kandeel, K. A. The Behaviour of E,Z-5-Arylmethylidene-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one and 3-[(2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)dithio]-2H-1-benzopyran-2-one Derivatives towards Some Amines Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 334-340      
Kr√°ńĺov√°, K., Masarovińćov√°, E. and Gyoryov√°, K. The Physiological Response of Green Algae (Chlorella vulgaris) to pH-Dependent Inhibitory Activity of Some Zinc(II) Compounds: Carboxylato- and Halogenocarboxylatozinc(II) Complexes Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 353-356      
Bońća, M., Kickelbick, G. and Fuess, G. The Presence of Iron(III) Salts of Oxo Acids Can Result in Protonation of Amino Groups Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 145-147      
OriŇą√°kov√°, R., Kupkov√°, M., Dudrov√°, E., Kab√°tov√°, M. and ҆upicov√°, M. The Role of Coating in the Cellular Material Preparation Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 236-241      
Mac√°Ň°ek, F., Kufńć√°kov√°, J., Rajec, P., Kopunec, R., Jakabsk√Ĺ, ҆., Lov√°s, M. and Hredz√°k, S. The SereńŹ Leached Nickel Ores Residues - A Magnetic Sorbent for Fission Radionuclides and Lead Contaminants of Solids Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 163-169      
Illeov√°, V. and Polakovińć, M. Theoretical Study of Discrimination of Mechanisms of Thermal Inactivation of Urease by Monitoring its Oligomeric Composition Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 64-70      
Sanping, C., Yixia, R., Baojuan, J., Shengli, G., Fengqi, Z. and Qizhen, S. Thermochemistry of Coordination of Terbium Chloride Hydrate with Diethylammonium Diethyldithiocarbamate Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 232-235      
Sej√°kov√°, Zuzana: Toxicita, biodegrad√°cia a sorpcia pentachl√≥rfenolu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
HorŇą√°kov√°, M√°ria: Transform√°cia poŇ°ty v SR. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pokorn√Ĺ, Richard: Transport and regulation processes related to the growth and differentiation of filamentous fungi. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
G√°l, Miroslav: Transport n√°boja v mieŇ°anom heterog√©nnom syst√©me pr√°Ň°ok - elektrolyt v reŇĺime elektrol√Ĺzy. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Grzn√°rov√°, Gabriela: Transportn√© javy v chromatografick√Ĺch biosepar√°ci√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Puna, Dalibor: Tvorba informańćn√©ho syst√©mu katedry informatiz√°cie a riadenia procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lehock√Ĺ, Michal: Tvorba informańćn√©ho syst√©mu publik√°ci√≠. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hurn√Ĺ, R√≥bert: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze polypropyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
SmieŇ°ko, M. and Remko, M. Two-Layer ONIOM Calculation of Gas-Phase Acidities of Selected ACE Inhibitors Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 71-78      
Poll√°kov√°, M√°ria: √öńćinky meńŹnat√Ĺch komplexov na bunku. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Porubovińćov√°, Romana: √öńćinok nov√Ĺch bisam√≥niov√Ĺch sol√≠ na Salmonella infantis a Salmonella montevideo. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Fulerńć√≠kov√°, Monika: √öńćtovn√≠ctvo ako informańćn√° b√°za pre finanńćn√ļ anal√Ĺzu podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Str√°nsky, Juraj: √öloha a v√Ĺznam Burzy cenn√Ĺch papierov, a.s. Bratislava po vstupe Slovenskej republiky do EU. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Trubańćov√°, Andrea: √öloha emulg√°torov pri stabiliz√°cii tukov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Radi, A., El-Sherif, Z. and Wassel, A. Voltammetric Determination of Labetalol in Pharmaceuticals and Spiked Human Urine Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 242-246      
Danńćov√°, Lucia: Vplyv dezinfekńćn√Ĺch ńćinidiel na prev√°dzku domov√Ĺch ńćistiarn√≠ odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
RebroŇ°, Mari√°n: Vplyv fyzik√°lno-chemick√Ĺch faktorov na kor√≥ziu √ļŇĺitkov√©ho skla. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Spurn√°, Ol√≠via: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na mikrobi√°lnu produkciu astaxant√≠nu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Wiesenganger, Tom√°Ň°: Vplyv Lewisov√Ĺch kysel√≠n na 1,3-dipol√°rne cykloadińćn√© reakcie nitr√≥nov s vinyl√©termi. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Feranc, Jozef: Vplyv lign√≠nu na vlastnosti gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Holecov√°, Petra: Vplyv makromorfologickej Ň°trukt√ļry textiln√Ĺch materi√°lov na transport tepla a vlhkosti.. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Horn√°ńćkov√°, Jana: Vplyv modifik√°cie na Ň°trukt√ļru a vlastnosti polym√©rnych nanokompozitov na b√°ze polypropyl√©nu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
S√°rkozi, ҆tefan: Vplyv nov√Ĺch typov papierov na vlastnosti tlańćov√©ho zobrazenia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bugaj, Peter: Vplyv pln√≠v z obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov na vlastnosti gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Holekov√°, Martina: Vplyv podmienok ferment√°cie na kontinu√°lnu produkciu etanolu imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Drabantov√°, Monika: Vplyv podmienok ferment√°cie na produkciu n√≠zkoalkoholick√©ho piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kobzov√°, Judita: Vplyv pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov na tvorbu oxidańćn√Ĺch produktov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Gyer√°kov√°, Frederika: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Knapńć√≠kov√°, Denisa: Vplyv skladovania na mikrobiologick√ļ kvalitu vybran√Ĺch potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆epeńĺov√°, Gabriela: Vplyv technologick√Ĺch faktorov na fermentańćn√ļ aktivitu kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
B√ļranov√°, Katar√≠na: Vplyv teploty, pH a kulin√°rnej √ļpravy na stabilitu flavonoidov poh√°nky. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      

Page 3 of 4

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4  next › last »