List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (325 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 2 of 4

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hromada, R√≥bert: Komplexn√© zl√ļńćeniny Ňĺeleza s nikot√≠namidom. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Korenko, Michal: Kompozitn√© elektrolytick√© povlaky na b√°ze Ňĺeleznej matrice a disperzn√Ĺch ńćast√≠c krem√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kov√°ńćikov√°, Sl√°vka: Kompozitn√© materi√°ly s magnetick√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
UŇ°√°kov√°, Martina: Koncepcia podnikania v segmente obalov√Ĺch materi√°lov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Porvazn√≠k, Viliam: Koncepcia rieŇ°enia kontroln√Ĺch mechanizmov pri zabezpeńćovan√≠ n√°kupn√Ĺch ńćinnost√≠ v a.s. Chemlon Humenn√©. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
V√°Ňĺna, Zuzana: Kondenzańćn√° reakcia anil√≠nu s nitrobenz√©nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 2    
Majerov√°, Beata: Kondenzańćn√© reakcie N-fenylhydroxylam√≠nu s anil√≠nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Paulovińćov√°, Adriana: Koordinańćn√© polym√©ry na b√°ze bromo-chloromeńŹnat√Ĺch Ň°tvorjadrov√Ĺch tetraedrick√Ĺch centier. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Monńćekov√°, Jana: Kopolym√©rne styr√©n/akryl√°tov√© disperzie pre vodouriediteńĺn√© farby. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
JaroŇ°ńćiak, Rastislav: Korel√°cia magnetick√Ĺch a termodynamick√Ĺch parametrov pre syst√©my so spinov√Ĺm prechodom. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vandriakov√°, Monika: Kor√≥zne vlastnosti anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka v elektrolyte na b√°ze kyseliny s√≠rovej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dvorsk√Ĺ, Andrej: KryŇ°talografick√© Ň°t√ļdium sp√īsobu v√§zby nitr√≥zodiky√°nmetanidu v komplexoch prechodn√Ĺch prvkov. Katedra anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Rusn√°kov√°, Jana: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra meńŹnat√©ho komplexu s tiokyan√°tov√Ĺmi ligandami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vacvalov√°, Sylvia: Kvantitat√≠vne a kvalitat√≠vne met√≥dy anal√Ĺzy sekund√°rnych metabolitov mutanta M 108 Irichoderma viride. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
HoŇ°t√°k, Richard: Kvasenie vysoko koncentrovan√Ĺch mlad√≠n imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hol√°, Ońĺga, Annus, J√ļlius, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Sk√°kalov√°, Viera and Daniela ŇĹilinsk√°: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1020-2      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Luk√°ńć, Peter, Sk√°kalov√°, Viera and ŇĹilinsk√°, Daniela: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1023-7      
llliŇ•ov√°, Katar√≠na: Legislat√≠vne aspekty likvid√°cie odpadkov v okrese Malacky. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gembick√Ĺ, Milan: Ligandy pyrid√≠n N-oxidov√©ho typu, ich jedno a viacjadrov√© komplexy. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Makuka, J√°n: Luminiscenńćn√° anal√Ĺza v micel√°rnom prostred√≠. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
MeluŇ°ov√°, Miroslava: ManaŇĺment kvality ISO 9000. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pitl√≠kov√°, Viera: ManaŇĺment podniku a jeho Ň°pecifik√° v potravin√°rskom priemysle. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
HorŇą√°k, Viktor: Mapovanie receptorov na z√°klade v√§zbov√Ĺch d√°t s√©rie l√°tok. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kantor√≠k, Roman: Marketingov√° strat√©gia firmy TENDER spol. s r.o. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆imkov√°, Andrea: Marketingov√° Ň°t√ļdia produkcie spolońćnosti KOMAG, a.s. KoŇ°ice. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Monńćekov√°, Zora: Metabolick√° aktivita kvasiniek rodu Rhodotorula. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Huong, Lai Mai: Mikrobi√°lna produkcia kyseliny dihomo gamma-linol√©novej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Paulovińćov√°, Radmila: Mikrobiologick√© hodnotenie kozmetick√Ĺch pr√≠pravkov podńĺa ńĆsL-4 a podńĺa SL-1.. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
B√ļzikov√°, ŇĹaneta: Mikrofiltr√°cia suspenzi√≠ kvasiniek cez keramick√© membr√°ny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bacul√≠kov√°, Michaela: Modifik√°cia plastov reakt√≠vnymi rozp√ļŇ°Ň•adlami. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KriŇ°tofińć, Michal: Modifikovan√© polyamidov√© a polypropyl√©nov√© vl√°kna s nov√Ĺmi √ļŇĺitkov√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chmel√°rov√°, J√ļlia: MoŇĺnosti motiv√°cie a stimul√°cie pracovn√≠kov v podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆arlayov√°, Lenka: MoŇĺnosti ovplyvnenia adh√©zie v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov ku gume. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
HroboŇąov√°, Katar√≠na: MoŇĺnosti pouŇĺitia HPLC v oblasti anal√Ĺzy biologicky akt√≠vnych l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Brn√°kov√°, Jarmila: MoŇĺnosti recykl√°cie polyvinylalkoholu pri jeho termoplastickom spracovan√≠. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
TomaŇ°ńć√≠kov√°, Andrea: MoŇĺnosti vyuŇĺitia kapil√°rnej izotachofor√©zy v anal√Ĺze vybran√Ĺch antiarytm√≠k. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Holub, Karol: MoŇĺnosti vyuŇĺitia odpadov vznikaj√ļcich pri mokrom sp√īsobe ods√≠renia spal√≠n. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Sl√°vikov√°, Iveta: MoŇĺnosti zv√ĹŇ°enia produkcie etanolu pri ferment√°cii vysok√Ĺch koncentr√°ci√≠ gluk√≥zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
GrieŇ°ov√°, Andrea: MrieŇĺkov√© supramolekulov√© metalokomplexy (cyklick√° voltametria, EPR a UV-VIS Ň°t√ļdia). Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Lengyel, Peter: N√°vrh reaktora na chlor√°ciu acet√≥nu v plynnej f√°ze. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jedńĺovsk√°, Monika: Nekrńćiv√° √ļprava bavlny. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mur√≠nov√°, Iveta: Nekrobiologick√© √ļńćinky izotiokyan√°tov a ich z√°sah do bunkov√©ho cyklu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Nghia, Pham Tran: NMR anal√Ĺza hork√Ĺch l√°tok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Madate, Mbaye: Nov√© met√≥dy v senzorickej anal√Ĺze potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
SlugeŇą, DuŇ°an: Nutraceutika II - Polosuch√© kultiv√°cie a fermentovan√© potraviny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Siv√°kov√°, Jana: Optimaliz√°cia √ļńćinku pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vir√°g, R√≥bert: Optim√°lne riadenie biotechnologick√©ho procesu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vargov√°, Be√°ta: Overenie metodiky stanovenia obsahu vlhkosti v cukrovink√°rskych surovin√°ch a v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Barcziov√°, Ter√©zia: Oxid√°cia arom√°tov na chin√≥ny v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
L√∂rincz, Juraj: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu vzduchom v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆obat, MiloŇ°: Oxidańćn√° dimeriz√°cia met√°nu. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Tolani, Anita: Oxidańćn√° stabilita komerńćn√Ĺch jedl√Ĺch olejov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
TiŇąo, Radovan: Papierensk√© vlastnosti bunińćinov√Ĺch vl√°kien. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Szolcs√°nyi, Peter: Pd(II)-CataIysed Oxycarbonylation and Aminocarbonylation in the Total Synthesis of Natural Products and their Analogues. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆tefancov√°, Martina: Pertrakcia organick√Ĺch kysel√≠n. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hajduov√°, Katar√≠na: Plynovochromatografick√© delenie plynn√Ĺch a kvapaln√Ĺch pyrol√Ĺznych produktov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
SlugeŇą, DuŇ°an: Polosuch√© kultiv√°cie vl√°knit√Ĺch h√ļb. Znovuobjavenie biotechnol√≥gie nutraceutick√Ĺch potrav√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
ńĆ√°rska, Jana: Postavenie komerńćn√Ĺch b√°nk vo finanńćnom syst√©me SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Nagy, Szabolcs: Postavenie spolońćnosti s ruńćen√≠m obmedzen√Ĺm v ekonomike SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Moln√°r, Atilla: Posudzovanie bezpeńćnosti a vplyvu chemickej v√Ĺroby na Ňĺivotn√© prostredie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Lipt√°kov√°, Andrea: PouŇĺitie beta-galaktozid√°zy na hydrol√Ĺzu lakt√≥zy v mlieńćnej srv√°tke. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Koziak, Karol: PouŇĺitie mikrobi√°lnych pr√≠pravkov na ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Csik√≥s, Zsolt: PouŇĺitie Uniquac rovnice vo v√Ĺpońćte viaczloŇĺkov√Ĺch rovnov√°h kvapalina-kvapalina. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chovancov√°, Marta: Povrchov√© √ļpravy na kovov√Ĺch materi√°loch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
T√≥thov√°, L√≠via: Poznatky o v√Ĺskyte mikroskopick√Ĺch h√ļb vo vodnom prostred√≠ so zreteńĺom na pitn√ļ vodu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vit√°loŇ°ov√°, Martina: Pr√°vne aspekty nakladania s komun√°lnym odpadom na √ļzem√≠ hlavn√©ho mesta Bratislavy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Forinov√°, Jana: PredńļŇĺenie trvanlivosti amarantov√Ĺch suŇ°ienok vyroben√Ĺch z radiańćne oŇ°etren√©ho zrna. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mojumdar, Subhash Chandra: Preparation and Properties of Magnesium and Copper Complexes with Bio-active Ligands. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Urm√≠n, Peter: PreŇ°etrenie podmienok oddeńĺovania talov√©ho mydla v procese v√Ĺroby bunińćiny. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Forinov√°, Dana: PreŇĺ√≠vanie enterokokov v z√°vislosti od aktivity vody. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆tefanińćka, Peter: Priama synt√©za fenolu z benz√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
HońŹ√°kov√°, Tatiana: Prieskum f√°zov√Ĺch rovnov√°h v s√ļstave Na3AlF6 - Na3FS04 - KCl. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gregorov√°, Daniela: Prim√°rny rozklad esterov kyseliny sulfojant√°rovej a ich vplyv na respirańćn√ļ aktivitu bakt√©ri√≠. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pullman, J√°n: Pr√≠prava a reakcie kondenzovan√Ĺch pyrolo-furo-pyrid√≠nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Petriskov√°, Jana: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium Cu komplexov s biologicky akt√≠vnymi ligandmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Buńćkov√°, Henrieta: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium reakcie dialkoxypyridazin√≥nov s organokovmi na b√°ze horńć√≠ka. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Sedl√°ńćek, Jaroslav: Pr√≠prava a vlastnosti Cu+ i√≥novo-vodiv√Ĺch fosforeńćn√Ĺch skiel. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
VaŇ°aŇ°ov√°, Adriana: Pr√≠prava a vlastnosti modifikovan√©ho portlandsk√©ho cementu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pol√≥niov√°, Tatiana: Pr√≠prava bakteri√°lnych endohydrol√°z vyuŇĺiteńĺn√Ĺch pri anal√Ĺze kvasnińćnej bunkovej steny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Stahovcov√°, M√°ria: Pr√≠prava butylvinyl√©teru vinyl√°ciou n-butanolu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Papiernik, Michal: Pr√≠prava cyklohexan√≥nox√≠mu oxid√°ciou cyklohexylam√≠nu na zmesn√Ĺch oxidoch kovov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vavrekov√°, Petronela: Pr√≠prava glukon√°tov biologicky akt√≠vnych kovov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
C√°rikov√°, Iveta: Pr√≠prava hork√Ĺch deriv√°tov sacharidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dinka, Peter: Pr√≠prava hydrotalcitov a l√°tok podobn√Ĺch hydrotalcitom a ich katalytick√° aktivita v oxidańćn√Ĺch a kondenzańćn√Ĺch reakci√°ch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ad√°mek, ńĹudov√≠t: Pr√≠prava karbonylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n termickou dekarboxyl√°ciou. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Horniakov√°, Jana: Pr√≠prava propyl√©nkarbon√°tu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
MikloŇ°, Jozef: Pr√≠prava pyraz√≠nov amonol√Ĺzou 1-chl√≥r-2-prop√°nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Malecov√°, Barbora: Pr√≠prava rekombinovan√©ho vńćelieho peptidu RJP54 v Escherichia Coli. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pavl√≠kov√°, Silvia: Pr√≠prava vl√°knotvorn√Ĺch polym√©rnych zmes√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆turd√≠kov√°, Jana: Produkcia kyseliny jablńćnej a aspar√°govej pomocou Endomyces magnusii. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
TomaŇ°kovińćov√°, Tatiana: Promotion ako n√°stroj marketingov√©ho mixu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kub√≠kov√°, Jana: Protin√°dorov√Ĺ a antibakteri√°lny √ļńćinok niektor√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
P√°link√°Ň°ov√°, Andrea: R√°dioindik√°torov√© Ň°t√ļdium sorpcie zinku na vybran√Ĺch p√īdnych sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chromcov√°, Daniela: Reorganiz√°cia podnikov√Ĺch procesov spojen√° s inovat√≠vnymi z√°sahmi v a.s. Istrochem. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kindernay, Juraj: Reoviskozimetria ofsetov√Ĺch tlańćov√Ĺch farieb a ich emulzi√≠ s vlhńćiacim roztokom. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Grzn√°rov√°, Gabriela: Riadenie et√°Ňĺovej rektifikańćnej kol√≥ny pomocou PC. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Michalńć√≠k, M√°rio: Riadenie s√ļstavy s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dziv√°k, Jozef: Riadenie teplovzduŇ°n√©ho v√Ĺmenn√≠ka pomocou pońć√≠tańća. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
SameŇ°ov√°, Dagmar: RieŇ°enie problematiky tuh√Ĺch odpadov v okrese Zvolen. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KuŇ°n√≠rov√°, Miriam: Separ√°cia zmes√≠ niektor√Ĺch enantiom√©rov met√≥dou HPLC. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      

Page 2 of 4

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4  next › last »