Browse By Author Name - Zub

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zuber, J√°n: MoŇĺnosti vyuŇĺitia softwaru CAMEO pre tvorbu a pos√ļdenie realistick√Ĺch havarijn√Ĺch scen√°rov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Zubńćek, Martin: Syst√©m na spr√°vu protetick√Ĺch v√Ĺkonov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 2