Browse By Author Name - Szab

Browse Results (12 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Szabov√°, Ren√°ta, ńĆern√°kov√°, ńĹudmila, Wolfov√°, Magdal√©na and ńĆern√°k, Mirko Coating of TiO2 nanoparticles on the plasma activated polypropylene fibers Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 70-76      
Szabov√°, Andrea: Diskr√©tne riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Szabov√°, Ren√°ta: Elastom√©rne magnetick√© kompozity. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Szab√≥ov√°, Andrea: Faktory ovplyvŇąuj√ļce rast vl√°knit√Ĺch mikromyc√©t v pracovnom prostred√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Szabo, M. R., IdiŇ£oiu, C., Chambre, D. and Lupea, A. X. Improved DPPH determination for antioxidant activity spectrophotometric assay Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 214-216      
Szab√≥ov√°, Monika: Molekul√°rno - biologick√° anal√Ĺza kmeŇąov Salmonella enteritidis izolovan√Ĺch z r√īznych zdrojov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Szab√≥ov√°, Denisa: Overenie presnosti ICUMSA met√≥d na stanovenie invertu v bielom cukre a melase. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Szab√≥ov√°, Zuzana: Ovplyvnenie mechanick√Ĺch vlastnost√≠ bunińć√≠n a papierov v pr√≠tomnosti Ňĺivińćn√Ĺch n√°nosov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Nagy, Szabolcs: Postavenie spolońćnosti s ruńćen√≠m obmedzen√Ĺm v ekonomike SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Szab√≥ov√°, Katar√≠na: ҆t√ļdium stability historick√Ĺch z√°znamov√Ĺch prostriedkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Szabo, Ladislav: ҆t√ļdium vlastnost√≠ L-B vrstiev polyalkyltiof√©nov a ich vyuŇĺitie v anal√Ĺze zneńćisten√≠n ovzduŇ°ia. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Szab√≥ov√°, M√°ria: V√°pnik viazan√Ĺ na organick√© a anorganick√© zloŇĺky v√Ĺluhov z delignifik√°cie. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.