Browse By Author Name - Luk

Browse Results (42 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Luk√°ńćov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia controllingu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
LukeŇ°, Vladim√≠r: Aplik√°cia diagramatick√Ĺch mnohońćasticov√Ĺch te√≥ri√≠ na Ň°t√ļdium molekulov√Ĺch interakci√≠. Katedra chemickej fyziky CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
LukeŇ°, Vladim√≠r: Aplik√°cia mnohońćasticovej poruchovej te√≥rie na Ň°t√ļdium medzimolekulov√Ĺch interakci√≠. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Sl√ļka, J√°n: Biotechnologick√° produkcia flavonoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Buńćinsk√Ĺ, Luk√°Ň°: Calculation of energy hypersurfaces with inclusion of relativistic effects. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
GaŇ°parovińć, Luk√°Ň°: CFD modelovanie disperzie amoniaku v atmosf√©re. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Luk√°csov√°, Monika: Chl√≥rovan√© fenoly v potravin√°ch a v biologickom materi√°li. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kluka, J√ļlia: CitlivosŇ• ńĺudsk√Ĺch lymfocytov a n√°dorov√Ĺch buniek k nov√Ĺm akrid√≠nov√Ĺm deriv√°tom. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Klein, Erik, Rimarńć√≠k, J√°n and LukeŇ°, Vladim√≠r DFT/B3LYP Study of the O‚ÄďH Bond Dissociation Enthalpies and Proton Affinities of para- and meta-Substituted Phenols in Water and Benzene Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 37-51      
Luk√°ńćov√°, Viera: Dizajn inhib√≠torov tryps√≠nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Luk√°ńćov√°, Lucia: Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovan√Ĺch polychl√≥rovan√Ĺmi bifenylmi. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Luk√°ńć, Pavol: Epoxid√°cia propyl√©nu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Habaj, Luk√°Ň°: Fermentada vysoko koncentrovan√Ĺch substr√°tov vs. spr√°vanie sa kvasiniek. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Slukov√°, Andrea: Finanńćno-ekonomick√° anal√Ĺza vybran√©ho chemick√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Polovkov√°, J., Klein, E., Cibulkov√°, Z. and LukeŇ°, V. FTIR study of gamma-irradiated cis-1,4-polyisoprene Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 327-332      
Laurinc, Viliam, Hol√°, Ońĺga, LukeŇ°, Vladim√≠r and Haluskov√°, SoŇąa: Fyzika II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2006. ISBN 80-227-2496-3      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Laurinc, Viliam, Luk√°ńć, Peter, LukeŇ°, Vladim√≠r and Tokarńć√≠k, Miroslav: Fyzika II - Zbierka pr√≠kladov a √ļloh. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1746-0      
Luk√°ńćov√°, Daniela: Inhib√≠cia koagulańćn√©ho faktora XIII monoklonov√Ĺmi protil√°tkami. √östav molekul√°rnej fyziol√≥gie a genetiky, Slovensk√° akad√©mia vied, 1993.      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Luk√°ńć, Peter, Sk√°kalov√°, Viera and ŇĹilinsk√°, Daniela: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1023-7      
Luk√°ńć, Andrej: Modelovanie airlift bioreaktorov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 1    
Jan√°ńć, Luk√°Ň°: MoŇĺnosti stabiliz√°cie tukov pri mikrovlnnom ohreve. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Gladkov, E., Sirko, S., Khanetskii, B., Lukinova, E. and Desenko, S. Multicomponent facile synthesis of novel dihydroazolopyrimidinyl carbamides Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 146-149      
҆ug√°r, Luk√°Ň°: N√°vrh technologickej linky na v√Ĺrobu etanolam√≠nov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
ŇĹemlińćka, Luk√°Ň°: Porovnanie antioxidańćn√Ĺch √ļńćinkov fenolov√Ĺch kysel√≠n vo vybran√Ĺch genotypoch ovsa. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Luk√°ńćiov√°, Andrea: Pr√≠prava a reakcie 6-ńćl√°nkov√Ĺch dus√≠kat√Ĺch heterocyklov s organokovmi. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Luk√°ńć, Peter: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ titanińćit√Ĺch skiel. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Kyselicov√°, Lukr√©cia: Pr√≠prava s√≠ru obsahuj√ļcich deriv√°tov kyseliny kojovej. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Paluk, Vladim√≠r: Pr√≠stupy oceŇąovaniu podnikov√©ho potenci√°lu v chemickom priemysle. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Luk√°ńćikov√°, ńĹubica: Produkcia bioakt√≠vnych l√°tok endofytmi rastliny ńćeńĺade Magnoliaceae. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Luk√°ńćov√°, Monika: Radiochemick√° anal√Ĺza 3H stobad√≠nu a jeho metabolitov v biologickom materi√°li. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
GremeŇą, Luk√°Ň°: RekonŇ°tit√ļcia pr√≠rodn√Ĺch ovocn√Ĺch ar√≥m. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Lateef, Agbaje, Oloke, Julius K., Kana, Evariste B. Gueguim, Oyeniyi, Solomon O., Onifade,Olukemi R., Oyeleye, Ayokunmi O. and Oladosu, Olabiyi C. Rhizopus stolonifer LAU 07: a novel source of fructosyltransferase Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 635-638      
G√°l, Luk√°Ň°: Spektroskopick√© vlastnosti modelov√Ĺch syst√©mov atrament-papier pri starnut√≠. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Lauko, Luk√°Ň°: Stanovenie dusitanov a dusińćnanov v pitn√Ĺch vod√°ch vn√ļtroelektr√≥dovou coulometrickou titr√°ciou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Luk√°ńćov√°, Drahom√≠ra: Stanovenie vybran√Ĺch metabolitov mikroorganizmov kapil√°rnou izotachofor√©zou. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Luk√°ńćov√°, Drahom√≠ra: ҆t√ļdium podmienok ferment√°cie rastlinn√Ĺch Ň°tiav s pr√≠davkom funkńćn√Ĺch zloŇĺiek. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
LukeŇ°ov√°, Miroslava: ҆t√ļdium termooxidańćnej stability olejov vyuŇĺit√≠m DTA/TG techniky. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Betina, Sv√§topluk: Transcriptional regulation of mitochondrial ADP/ATP translocator isoforms in Saccharomyces cerevisiae and human cells. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Luk√°ńćov√°, Lucia: Transform√°cia prebytońćn√©ho kalu s vyuŇĺit√≠m oz√≥nu. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Derm√≠Ň°ek, Luk√°Ň°: Transportn√© procesy pońćas ferment√°cie kyseliny gluk√≥novej. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Schuller, Luk√°Ň°: Urńćovanie axi√°lnych disperzn√Ĺch koeficientov v airlift reaktoroch s vn√ļtornou cirkul√°ciou. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
҆matko, Luk√°Ň°: Zv√ĹŇ°enie √ļńćinnosti kysl√≠kovej delignifik√°cie pouŇĺit√≠m peroxidu vod√≠ka. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.