Browse By Author Name - Kubi

Browse Results (24 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol, SmieŇ°kov√°, Ag√°ta and Jakub√≠k, Tibor Alkylation of Benzene with 1-Alkenes over Zeolite Y and Mordenite Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 31-45      
Kubińćkov√°, Martina: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Kubizna, Peter: Chl√≥rocykliz√°cie aminoalkoholov v syst√©me chlorid pal√°dnat√Ĺ - chlorid meńŹnat√Ĺ. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kub√≠kov√°, Blanka: F√°zov√© rovnov√°hy a povrchov√© nap√§tie elektrolytov pre vyluńćovanie ni√≥bu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
KrkoŇ°ov√°, ŇĹofia, Kubinec, R√≥bert, Jurd√°kov√°, Helena, BlaŇ°ko, Jaroslav, Ostrovsk√Ĺ, Ivan, Soj√°k, Ladislav and ҆evńć√≠k, JiŇô√≠ Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
Janńćovińćov√°, V., Kindernay, J., Jakub√≠kov√°, Z. and Mrll√°kov√°, I. Influence of photoinitiator and curing conditions on polymerization kinetics and gloss of UV-cured coatings Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 383-390      
Janńćovińćov√°, V., ńĆeppan, M., Havl√≠nov√°, B., Reh√°kov√°, M. and Jakub√≠kov√°, Z. Interactions in iron gall inks Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 391-397      
Kub√≠kov√°, Blanka: Keramika na b√°ze Al2O3 pre rezn√© aplik√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Jakub√≠kov√°, Lucia: Konidi√°cia huby Trichoderma a jej vyuŇĺitie v biologickej ochrane kult√ļrnych rastl√≠n. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
Kubińćkov√°, Miriam: Nanokompozitn√© syntetick√© vl√°kna s obsahom anorganick√Ĺch pln√≠v. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kub√≠kov√°, Jarmila: Papierensk√© vlastnosti chemicko-termicko-mechanick√Ĺch bunińć√≠n. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
KubiŇ°ov√°, ńĹubica: Pertrakcia organick√Ĺch kysel√≠n cez kvapaln√© membr√°ny. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
KubiŇ°ov√°, ńĹubica: PoŇ°kodenie DNA vońĺn√Ĺmi radik√°lmi. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakub√≠kov√°, Zuzana: Prenos farby a vlhńćenie v ofsetovej tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KubiŇ°ov√°, Vladim√≠ra: Priebeh obchodn√©ho jednania, f√°zy a psychologick√© aspekty. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jakub√≠kov√°, Gabriela: Pr√≠prava bunińć√≠n p√īsoben√≠m peroxidov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kub√≠kov√°, Jana: Protin√°dorov√Ĺ a antibakteri√°lny √ļńćinok niektor√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kub√≠n, Juraj: Sledovanie vybran√Ĺch charakterist√≠k v procese mlieńćnej ferment√°cie. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KubiŇ°, Mari√°n: ҆t√ļdium kondenzańćnej reakcie anil√≠nu s nitrobenz√©nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Plaschke - Jakub√≠k, Kerstin: ҆t√ļdium prim√°rnej Ň°trukt√ļry genomu BBSV z rodu COMOVIRUS. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
G√°plovsk√Ĺ, A., Donovalov√°, J., Toma, ҆., Jakub√≠kov√°, B. and Mrańćnov√°, R. The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 250-254      
KubiŇ°ov√°, ńĹ., Mart√°k, J. and Schlosser, ҆. Transport of 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid through a Layered Bulk Liquid Membrane Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 418-425      
Jakubińćkov√°, Adriana: VyuŇĺitie derivatiz√°cie chir√°lnych l√°tok v anal√Ĺze kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
KubiŇ°ov√°, Eva: VyuŇĺitie kovov√©ho Ňĺeleza na redukt√≠vnu degrad√°ciu chl√≥rovan√Ĺch polutantov vody. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.