Browse By Author Name - Kub

Browse Results (80 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Rauf, Shah Md. Abdur, Ismael, Mohamed, Sahu, Kamlesh Kumar, Suzuki, Ai, Sahnoun, Riadh, Koyama, Michihisa, Tsuboi, Hideyuki, Hatakeyama, Nozomu, Endou, Akira, Takaba, Hiromitsu, Del Carpio, Carlos A., Kubo, Momoji and Miyamoto, Akira A graph theoretical approach to the effect of mutation on the flexibility of the DNA binding domain of p53 protein Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 654-661      
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol, SmieŇ°kov√°, Ag√°ta and Jakub√≠k, Tibor Alkylation of Benzene with 1-Alkenes over Zeolite Y and Mordenite Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 31-45      
Kubińćkov√°, Martina: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Kubizna, Peter: Chl√≥rocykliz√°cie aminoalkoholov v syst√©me chlorid pal√°dnat√Ĺ - chlorid meńŹnat√Ĺ. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kubrińćanov√°, Vladim√≠ra: DNA biosenzor v prietokovom elektrochemickom usporiadan√≠. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
MedveńŹ, J., StreŇ°ko, V., Kubov√°, J. and Chmielewsk√°, E. Evaluation of Atomic Spectrometry Methods for Determination of Some Heavy Metals in Soils, Soil Extracts, Plants, and Biota Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 169-171      
Kubańćka, Juraj: Faktory strat√©gie rozvoja firmy Gemercukor a.s. Rimavsk√° Sobota. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kub√≠kov√°, Blanka: F√°zov√© rovnov√°hy a povrchov√© nap√§tie elektrolytov pre vyluńćovanie ni√≥bu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
Sedl√°kov√°, J., Lojkov√°, L. and Kub√°Ňą, V. Gas Chromatographic Determination of Monoterpenes in Spruce Needles (Picea abies, P. omoricaand P. pungens) after SupercriticalFluid Extraction Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 359-363      
KrkoŇ°ov√°, ŇĹofia, Kubinec, R√≥bert, Jurd√°kov√°, Helena, BlaŇ°ko, Jaroslav, Ostrovsk√Ĺ, Ivan, Soj√°k, Ladislav and ҆evńć√≠k, JiŇô√≠ Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
MedveńŹ, J., Mat√ļŇ°, P., BujdoŇ°, M. and Kubov√°, J. Gold and silver determination in Waters by SPHERON¬ģ Thiol 1000 preconcentration and ETAAS Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 27-31      
Kubalec, Pavel: HPLC - ED anal√Ĺza katecholam√≠nov a ich hlavn√Ĺch metabolitov v moci. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆abata, Stanislav, HetflejŇ°, JiŇô√≠, Rycht√°rikov√°, Renata, Kuncov√°, Gabriela, Lang, Kamil and Kub√°t, Pavel Immobilization of porphyrins in poly(hydroxymethylsiloxane) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 438-444 1    
Janńćovińćov√°, V., Kindernay, J., Jakub√≠kov√°, Z. and Mrll√°kov√°, I. Influence of photoinitiator and curing conditions on polymerization kinetics and gloss of UV-cured coatings Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 383-390      
Janńćovińćov√°, V., ńĆeppan, M., Havl√≠nov√°, B., Reh√°kov√°, M. and Jakub√≠kov√°, Z. Interactions in iron gall inks Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 391-397      
J√≥na, E., Kubranov√°, M., Mojumdar, S. C. and Kopcov√°, M. Interactions of Co-Exchanged Montmorillonite with Pyridine, 4-Methyl- and 4-Ethylpyridine Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 295-298      
J√≥na, E., Rudinsk√°, E., Kubranov√°, M., Sapietov√°, M., Pajt√°Ň°ov√°, M. and Jor√≠k, V. Intercalation of Pyridine Derivatives and Complex Formation in the Interlayer Space of Cu(II)-Montmorillonite Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 248-250      
Kub√≠kov√°, Blanka: Keramika na b√°ze Al2O3 pre rezn√© aplik√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
HorŇą√°ńćek, Jakub: Kondenzovan√© chinazol√≠ny. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakub√≠kov√°, Lucia: Konidi√°cia huby Trichoderma a jej vyuŇĺitie v biologickej ochrane kult√ļrnych rastl√≠n. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
Jakubec, Pavol: KryŇ°taliz√°ciou indukovan√° dynamick√° rezol√ļcia (CIDR) a jej vyuŇĺitie v pr√≠prave enantiom√©rne ńćist√Ĺch cc-aminokysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Skub√°k, Pavol: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra 2-substituovan√Ĺch 1,4-dihydropyrid√≠nov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jakubńćov√°, Zuzana, Hlav√≠nek, Petr, Drtil, Miloslav and Bod√≠k, Igor Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 140-145      
Danńćov√°, Lucia, Bod√≠k, Igor, BlŇ°Ň•√°kov√°, Andrea, Jakubńćov√°, Zuzana and Drtil, Miloslav Long-term operation of a domestic wastewater treatment plant with membrane filtration Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 451-457      
DoleŇĺel, P. and Kub√°Ňą, V. Mass Spectrometric Study of Platinum Complexes Based on Cisplatin Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 236-240      
Pinńćiar, Jakub: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie hybridn√©ho bioreaktora s membr√°novou separ√°ciou. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Jakubov√°, ńĹubica: Modelovanie bioreaktora s viaczloŇĺkov√Ĺm substr√°tom. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
KubeŇ°ov√°, Jaroslava: Morfologick√© zmeny Trichoderma viride indukovan√© inhib√≠tormi rastu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Reńćińć√°r, Jakub: Motivańćn√Ĺ proces pracovn√≠kov a riadenie ńĺudsk√Ĺch zdrojov v Biont, a.s.. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 3    
Kubińćkov√°, Miriam: Nanokompozitn√© syntetick√© vl√°kna s obsahom anorganick√Ĺch pln√≠v. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
KuboŇ°kov√°, Katar√≠na: Ochrann√Ĺ √ļńćinok rozmar√≠nu na DNA v cicavńć√≠ch bunk√°ch. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Jakubńćek, Milan: OdstraŇąovanie CO2 z pyrol√Ĺzneho plynu amoniak√°lnym pran√≠m. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BujdoŇ°, M., StreŇ°ko, V., MedveńŹ, J. and Kubov√°, J. Optimization of Cadmium Determination by Vapour Generation AAS Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 201-203      
Kub√≠kov√°, Jarmila: Papierensk√© vlastnosti chemicko-termicko-mechanick√Ĺch bunińć√≠n. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
KubiŇ°ov√°, ńĹubica: Pertrakcia organick√Ĺch kysel√≠n cez kvapaln√© membr√°ny. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kubalov√°, Elena: Podvojn√© √ļńćtovanie v podniku potravin√°rskeho priemyslu. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
KubiŇ°ov√°, ńĹubica: PoŇ°kodenie DNA vońĺn√Ĺmi radik√°lmi. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakubńćiak, Daniel: PouŇĺitie AC susceptometrie vo v√Ĺskume anorganick√Ĺch materi√°lov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kubovińćov√°, Daniela: Predikcie v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach a regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005. 1    
Kubalec, Pavel: Predseparańćn√© √ļpravy biologick√Ĺch vzoriek v HPLC anal√Ĺze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Jakub√≠kov√°, Zuzana: Prenos farby a vlhńćenie v ofsetovej tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KubiŇ°ov√°, Vladim√≠ra: Priebeh obchodn√©ho jednania, f√°zy a psychologick√© aspekty. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jakub√≠kov√°, Gabriela: Pr√≠prava bunińć√≠n p√īsoben√≠m peroxidov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kubask√Ĺ, Jozef: Pr√≠prava kopolyamidu na b√°ze epsilon-kaprolaktamu, kyseliny tereftalovej a piperaz√≠nu, resp. jeho deriv√°tu. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Chudej, Jakub: Pr√≠prava polym√©rov√Ĺch disperzi√≠ na b√°ze nas√Ĺten√Ĺch a nenas√Ĺten√Ĺch stabiliz√°torov PEO typu. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2002. 1    
Kub√≠kov√°, Jana: Protin√°dorov√Ĺ a antibakteri√°lny √ļńćinok niektor√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kaizer, Jakub: R√°diofarmak√° - otvoren√© Ňĺiarińće v nukle√°rnej medic√≠ne. Oddelenie chemickej fyziky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kubask√°, Miroslava: ReŇ°taurańćn√© odpady ako organick√Ĺ substr√°t pre produkciu bioplynu a ich n√°sledn√© energetick√© vyuŇĺitie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Jakubcov√°, Zuzana: Riadenie vybran√©ho technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kubovńćiakov√°, Katar√≠na: Sledovanie produkcie salicyl√°tov Trichoderma viridea Aspergillus terreus. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Jakubov√°, M√°ria: Sledovanie stupŇąa zneńćistenia odpadov√Ĺch v√īd v hydin√°rskom z√°vode Zvolen. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kub√≠n, Juraj: Sledovanie vybran√Ĺch charakterist√≠k v procese mlieńćnej ferment√°cie. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Ferenc, W., Walk√≥w-Dziewulska, A. and Kuberski, S. M. Spectral, Thermal, and Magnetic Properties of 2,3-Dimethoxybenzoates of Rare Earth Elements Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 322-331      
Skub√°kov√°, Martina: Sp√īsoby urńćovania disoluńćn√Ĺch profilov pre hodnotenie farmaceutick√Ĺch pr√≠pravkov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Jakubkov√°, Eva: Stanovenie lieńćiv DNA biosenzorom. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jakubńćov√°, Zuzana: Stanovenie olova-210 kvapalinovou scintilańćnou spektrometriou v miner√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kub√°Ňą, Juraj: Stereoselectivity of Chiral Nitrone Cycloadditions. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jakubńć√≠kov√°, M√°ria: ҆t√ļdium kinetiky sorpcie xyl√©nu na montmorillonite vo vodnom prostred√≠. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KubiŇ°, Mari√°n: ҆t√ļdium kondenzańćnej reakcie anil√≠nu s nitrobenz√©nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Plaschke - Jakub√≠k, Kerstin: ҆t√ļdium prim√°rnej Ň°trukt√ļry genomu BBSV z rodu COMOVIRUS. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Jakubcov√°, Lucia: ҆t√ļdium vplyvu modifikovan√©ho Ň°krobu na vlastnosti PVAL zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie reakt√≠vnych vinylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n na b√°ze fur√°nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kub√°Ňą, Juraj: Synt√©za deriv√°tov esterov kyseliny 4-izotiokyanatobut√°novej. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©zy nov√Ĺch alk√©nov√Ĺch deriv√°tov heterocyklov, prekurzorov nov√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok a vodiv√Ĺch polym√©rov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆kub√°k, Jaroslav: Syst√©m hmotnej zainteresovanosti zamestnancov v a.s. Istrochem. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.   2  
MedveńŹ, J√°n, KaliŇ°, Milan, Hagarov√°, Ingrid, Mat√ļŇ°, Peter, BujdoŇ°, Marek and Kubov√°, Jana Thallium fractionation in polluted environmental samples using a modified BCR three-step sequential extraction procedure and its determination by electrothermal atomic absorption spectrometry Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 168-175      
G√°plovsk√Ĺ, A., Donovalov√°, J., Toma, ҆., Jakub√≠kov√°, B. and Mrańćnov√°, R. The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 250-254      
Jakubov√°, Ag√°ta: The study of fungal metabolism using NMR spectroscopy. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
KubiŇ°ov√°, ńĹ., Mart√°k, J. and Schlosser, ҆. Transport of 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid through a Layered Bulk Liquid Membrane Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 418-425      
Mat√ļŇ°, P., Kubov√°, J. and StrieŇ°ko, V. Utilization of Chelating Ion Exchange for Aluminium Speciation Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 176-178      
KubaŇ°ńć√≠kov√°, Barbora: Vlastnosti extrakńćn√Ĺch syst√©mov obsahuj√ļcich zloŇĺky zmesov√©ho rozp√ļŇ°Ň•adla DMF a EG. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Jakubcov√°, Lucia: Vlastnosti salicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov v tuhom skupenstve a roztoku. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kubov√°, Andrea: Vplyv koncentr√°cie NaCl a pH na rast Enterococcus faecium a produkciu tyram√≠nu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kubala, Ondrej: Vyhodnotenie overovacej jednotky v√Ĺroby ńćist√Ĺch hydroxylaminov√Ĺch sol√≠. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Jakubińćkov√°, Adriana: VyuŇĺitie derivatiz√°cie chir√°lnych l√°tok v anal√Ĺze kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
KubiŇ°ov√°, Eva: VyuŇĺitie kovov√©ho Ňĺeleza na redukt√≠vnu degrad√°ciu chl√≥rovan√Ĺch polutantov vody. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Jakubec, Pavol: VyuŇĺitie kryŇ°taliz√°ciou indukovanej asymetrickej transform√°cie v synt√©ze pr√≠rodn√Ĺch l√°tok a ich nepr√≠rodn√Ĺch anal√≥gov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kubańćkov√°, Janka: V√Ĺvoj Ň°peci√°lnej gum√°renskej zmesi pre √ļńćely ban√≠ctva. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kubańćkov√°, Adriana: Zast√ļpenie lipidov v semen√°ch slneńćnice. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
KuboŇą, OldŇôich: Zhodnotenie vplyvu v√Ĺroby ńćist√Ĺch chemik√°li√≠ na zneńćistenie ovzduŇ°ia prchav√Ĺmi organick√Ĺmi l√°tkami. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.