Browse By Author Name - Krupansk

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Krupansk√°, ńĹudmila: Vlastnosti povrchov√Ĺch antig√©nov Vibrio cholerae vo vzŇ•ahu k vonkajŇ°√≠m podmienkam. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.