Browse By Author Name - Kali

Browse Results (15 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
KaliŇą√°kov√°, Barbora: Biologick√© √ļńćinky biokoordinańćn√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom medi v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, 2008.      
Kalina, Andrej: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd elektrokoagul√°ciou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Skalińćanov√°, Alena: Elektroanalytick√© vyuŇĺitie interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kalinay, Miroslav: Finanńćn√° anal√Ĺza v manaŇĺmente kr√≠zov√Ĺch situ√°cii podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 1    
Kalivodov√°, Zuzana: Finanńćn√° anal√Ĺza vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kal√≠kov√°, Monika: Interakcia lign√≠nov√Ĺch substr√°tov a polyolef√≠nmi. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
KaliŇą√°k, Michal, Liptaj, Tibor, Pr√≥nayov√°, NadeŇĺda and Vareńćka, ńĹudov√≠t Intracellular Changes of GABA metabolism in Trichoderma viride and other fungi with age and carbon source Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 134-142      
Kalina, Andrej: Produkcia bioplynu z cielene pestovan√Ĺch energetick√Ĺch plod√≠n. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kalinov√°, Ruslana: Spojit√© riadenie line√°rnych syst√©mov s dvomi vstupmi. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kakal√≠k, Ivan: Synt√©za 1,4-dihydropyrid√≠nov, nesymetricky substituovan√Ĺch v poloh√°ch 3 a 5. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Kakal√≠k, Ivan: Synt√©za nov√Ĺch inhib√≠torov biosynt√©zy cholesterolu. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
MedveńŹ, J√°n, KaliŇ°, Milan, Hagarov√°, Ingrid, Mat√ļŇ°, Peter, BujdoŇ°, Marek and Kubov√°, Jana Thallium fractionation in polluted environmental samples using a modified BCR three-step sequential extraction procedure and its determination by electrothermal atomic absorption spectrometry Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 168-175      
KaliŇą√°k, Michal: Transport kyseliny citr√≥novej v myc√©liu Penicillium simplicissimum. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kalinńć√≠kov√°, Petra: Vplyv konkurenńćn√Ĺch prvkov na sorpciu r√°dionuklidov pr√≠rodn√Ĺmi a modifikovan√Ĺmi ionexami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kalinovsk√°, Lucia: V√Ĺvoj biodegradovateńĺn√Ĺch kaps√ļl pre kontrolovan√© uvońĺŇąovanie biologicky akt√≠vnych l√°tok. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.