Browse By Author Name - Jakub

Browse Results (31 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol, SmieŇ°kov√°, Ag√°ta and Jakub√≠k, Tibor Alkylation of Benzene with 1-Alkenes over Zeolite Y and Mordenite Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 31-45      
Janńćovińćov√°, V., Kindernay, J., Jakub√≠kov√°, Z. and Mrll√°kov√°, I. Influence of photoinitiator and curing conditions on polymerization kinetics and gloss of UV-cured coatings Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 383-390      
Janńćovińćov√°, V., ńĆeppan, M., Havl√≠nov√°, B., Reh√°kov√°, M. and Jakub√≠kov√°, Z. Interactions in iron gall inks Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 391-397      
HorŇą√°ńćek, Jakub: Kondenzovan√© chinazol√≠ny. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakub√≠kov√°, Lucia: Konidi√°cia huby Trichoderma a jej vyuŇĺitie v biologickej ochrane kult√ļrnych rastl√≠n. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
Jakubec, Pavol: KryŇ°taliz√°ciou indukovan√° dynamick√° rezol√ļcia (CIDR) a jej vyuŇĺitie v pr√≠prave enantiom√©rne ńćist√Ĺch cc-aminokysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jakubńćov√°, Zuzana, Hlav√≠nek, Petr, Drtil, Miloslav and Bod√≠k, Igor Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 140-145      
Danńćov√°, Lucia, Bod√≠k, Igor, BlŇ°Ň•√°kov√°, Andrea, Jakubńćov√°, Zuzana and Drtil, Miloslav Long-term operation of a domestic wastewater treatment plant with membrane filtration Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 451-457      
Pinńćiar, Jakub: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie hybridn√©ho bioreaktora s membr√°novou separ√°ciou. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Jakubov√°, ńĹubica: Modelovanie bioreaktora s viaczloŇĺkov√Ĺm substr√°tom. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Reńćińć√°r, Jakub: Motivańćn√Ĺ proces pracovn√≠kov a riadenie ńĺudsk√Ĺch zdrojov v Biont, a.s.. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 3    
Jakubńćek, Milan: OdstraŇąovanie CO2 z pyrol√Ĺzneho plynu amoniak√°lnym pran√≠m. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakubńćiak, Daniel: PouŇĺitie AC susceptometrie vo v√Ĺskume anorganick√Ĺch materi√°lov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Jakub√≠kov√°, Zuzana: Prenos farby a vlhńćenie v ofsetovej tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jakub√≠kov√°, Gabriela: Pr√≠prava bunińć√≠n p√īsoben√≠m peroxidov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Chudej, Jakub: Pr√≠prava polym√©rov√Ĺch disperzi√≠ na b√°ze nas√Ĺten√Ĺch a nenas√Ĺten√Ĺch stabiliz√°torov PEO typu. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2002. 1    
Kaizer, Jakub: R√°diofarmak√° - otvoren√© Ňĺiarińće v nukle√°rnej medic√≠ne. Oddelenie chemickej fyziky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Jakubcov√°, Zuzana: Riadenie vybran√©ho technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Jakubov√°, M√°ria: Sledovanie stupŇąa zneńćistenia odpadov√Ĺch v√īd v hydin√°rskom z√°vode Zvolen. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Jakubkov√°, Eva: Stanovenie lieńćiv DNA biosenzorom. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jakubńćov√°, Zuzana: Stanovenie olova-210 kvapalinovou scintilańćnou spektrometriou v miner√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Jakubńć√≠kov√°, M√°ria: ҆t√ļdium kinetiky sorpcie xyl√©nu na montmorillonite vo vodnom prostred√≠. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Plaschke - Jakub√≠k, Kerstin: ҆t√ļdium prim√°rnej Ň°trukt√ļry genomu BBSV z rodu COMOVIRUS. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Jakubcov√°, Lucia: ҆t√ļdium vplyvu modifikovan√©ho Ň°krobu na vlastnosti PVAL zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie reakt√≠vnych vinylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n na b√°ze fur√°nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©zy nov√Ĺch alk√©nov√Ĺch deriv√°tov heterocyklov, prekurzorov nov√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok a vodiv√Ĺch polym√©rov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
G√°plovsk√Ĺ, A., Donovalov√°, J., Toma, ҆., Jakub√≠kov√°, B. and Mrańćnov√°, R. The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 250-254      
Jakubov√°, Ag√°ta: The study of fungal metabolism using NMR spectroscopy. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Jakubcov√°, Lucia: Vlastnosti salicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov v tuhom skupenstve a roztoku. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Jakubińćkov√°, Adriana: VyuŇĺitie derivatiz√°cie chir√°lnych l√°tok v anal√Ĺze kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Jakubec, Pavol: VyuŇĺitie kryŇ°taliz√°ciou indukovanej asymetrickej transform√°cie v synt√©ze pr√≠rodn√Ĺch l√°tok a ich nepr√≠rodn√Ĺch anal√≥gov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.