Browse By Author Name - Horv

Browse Results (27 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Horv√°thov√°, Zuzana: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla bez f√°zovej premeny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Horv√°th, Viktor: Biologick√© √ļńćinky niektor√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Horv√°thov√°, Zuzana: ńĆaj a ńćajov√© n√°poje ako s√ļńćasŇ• n√°Ň°ho Ňĺivota. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Heltai, G., Feh√©r, B. and Horv√°th, M. Coupling of microwave induced plasma optical emission spectrometry with HPLC separation for speciation analysis of Cr(III)/Cr(VI) Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 438-445      
Horv√°thov√°, J., Suhaj, M. and Polovka, M. Effect of gamma irradiation on trichromatic values of spices Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 282-285      
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159 2    
Horv√°thov√°, Helena: Enantiomeric ńćist√© deriv√°ty homotryptof√°nu a jeho pyrol-3-yl anal√≥gov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Horv√°thov√°, Lucia: Fotoredoxn√© vlastnosti Ňĺelezit√Ĺch komplexov s azidoligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Horv√°thov√°, Elena: Hodnotenie kvality ochrann√Ĺch odevov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Horv√°thov√°, Gabriela: Izol√°cia a modifik√°cia lign√≠nov z Mg-bisulfitov√Ĺch v√Ĺluhov pre pr√≠pravu lepidiel. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Horv√°thov√°, Gabriela: Plynovo chromatografick√° separ√°cia enantiom√©rov vybran√Ĺch prchav√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n pr√≠tomn√Ĺch v potravinov√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Horv√°thov√°, Ildik√≥: Predikcie vo fuzzy regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Horv√°thov√°, Zuzana: Purifik√°cia a vlastnosti protein√°z Brevibacterium linens. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Horv√°thov√°, Monika: Separ√°cie niektor√Ĺch enantiom√©rov deriv√°tov kyseliny fenylkarb√°movej met√≥dou HPLC - interakńćn√© Ň°t√ļdie. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Horv√°thov√°, Darina: Sledovanie v√§zbovej schopnosti bunińćinov√Ĺch vl√°kien. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kelemen-Horv√°th, I., Nemest√≥thy, N., B√©lafi-Bak√≥, K. and Gubicza, L. Stereoselective Reduction of 2-Phenylpropionaldehyde by Alcohol Dehydrogenase with Cofactor Regeneration Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 52-56      
Horv√°thov√°, Vladim√≠ra: Stopov√° anal√Ĺza niektor√Ĺch nitroarom√°tov v Ňĺivotnom prostred√≠ met√≥dou HPLC. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Horv√°th, BlaŇĺej: ҆t√ļdium hydroxyapatitov ako selekt√≠vnych oxidańćn√Ĺch katalyz√°torov. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Horv√°thov√°, Ivana: ҆t√ļdium kondenzańćnej reakcie anil√≠nu s nitrobenz√©nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Horv√°th, Mat√ļŇ°: ҆t√ļdium moŇĺn√Ĺch interakci√≠ biopolym√©rov v gum√°rensk√Ĺch zmesiach. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Horv√°th, ҆tefan: ҆t√ļdium rozp√ļŇ°Ň•ania Al203 a hlin√≠kov√Ĺch sterov v kryolitov√Ĺch tavenin√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Horv√°th, Matej: ҆t√ļdium r√Ĺchlej GC-MS na anal√Ĺzu endokrinn√Ĺch disruptorov patriacich do skupiny pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Horv√°th, Ronald: ҆t√ļdium vplyvu zinońćnat√Ĺch sol√≠ 2-merkaptobenztiazolu a 2-merkaptobenzimidazolu na procesy prebiehaj√ļce pri radiańćnom sieŇ•ovan√≠ rozvetven√©ho polyetyl√©nu a jeho odolnosŇ• proti termickej oxid√°cii. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav k√°blov a izolantov, 1991.      
B√ļdov√°, M., Fojt√≠kov√°, K., Miklovińć, J., Mr√°zov√°, V., Horv√°th, B. and KrutoŇ°√≠kov√°, A. Synthesis and reactions of 2-and 4-substituted furo[3,2-c]pyridines Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 231-236      
Miroslava Horv√°thov√°: Tlańćovo-technick√© vlastnosti predscitliven√Ĺch ofsetov√Ĺch tlańćov√Ĺch platn√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Horv√°th, Martin: Vplyv teploty a mieŇ°ania na stuŇĺovac√≠ proces. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Horv√°thov√°, Ingrid: V√Ĺvoj inhib√≠torov elast√°zy a beta-glukozid√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.