Browse By Author Name - Boro

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BoroŇ°, Vladim√≠r: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie 7-alkenyl a 7-alkinyl-8-R-substituovan√Ĺch teofyl√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
BoroŇ°ov√°, Eva: Fotochemick√© reakcie organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n na akt√≠vnych polovodińćov√Ĺch povrchoch. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
ńĆamborov√°, Katar√≠na: Homol√≥gy PDMP-synt√©za a vlastnosti. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
BoroŇ°, Tom√°Ň°: Katalyzovan√° oxid√°cia bioglycerolu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
BoroŇ°ov√°, Daniela: Optimaliz√°cia a zabezpeńćenie kvality stanovenia stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ Cd, Cr, Hg, Ni, Pb vo vzork√°ch vlasov met√≥dou at√≥movej absorpńćnej spektrometrie. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Borosov√°, Zuzana: Postavenie akciovej spolońćnosti v ekonomike SR. Katedra manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
BoroŇ°ov√°, Zuzana: V√Ĺuńćbov√Ĺ syst√©m pre predmet Optimaliz√°cia. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Jamborov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie r√Ĺchlej GC-MS v anal√Ĺze rez√≠du√≠ pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Borodovńć√°kov√°, Nina: V√Ĺvoj nov√Ĺch deriv√°tov lipidov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.